• ... likusiuoju pasauliu. Kuo didesnė savigarba,.... “ POIESIS” – PAGAMINIMAS , SUKŪRIMAS ; VERTINGA , PRIKLAUSOMAI NUO TO...PRAEITIES IR PROJEKTUOJAMAS Į ATEITĮ . MEILĖS TAIP PAT NEGALIMA APRIBOTI DABARTIMI – PRAEITIS...TAUTA VALDO TAUTOS PAGALBA IR TAUTOS LABUI ) . ...

  • ...ir senąsias kultūras. Aiškinama kuo dabartiniai išminčiai skiriasi ...„Garbinga senovė literatūroj ir praeities skriaudos tikrovėj“ aptaria ...kiekvienas iš jų savaip vertingas ir didis, užimantis ...Tautos mitai yra ne tik meniški tautos palikimai, bet ir tautos...

  • ...kryptis, tautos sielą 1. Sakralinis paveldas nepaprastai svarbus ir vertingas visais... Romoje praeities architektūra vertinta dėl jos memorialumo. Praeities paminklų meninės...mokslinę-metodinę tarybą nustatyti kuo mažesnę paveikslo vertę, neviršijančią...

  • ...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis ...kapai”, Praeitis”, “Eina garsas”, “Oi neverk, matuðële!”) atskleisti dramatiðkiausi mûsø tautos ...ir natûrali, kartu graþi ir vertinga. Didþiausià nusistebëjimà Konstantinui kelia ...

  • ...istorijos atspindys, leidžiantis suvokti praeities reikšmę šiuolaikiniam gyvenimui... evoliucijos liudytojas. Tai – tautos pasididžiavimas. Sakralinis ... valdžios atstovai siekė kuo labiau susilpninti ... metais buvo restauruotas vertingas vienuolyno buvusio ...

  • ...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis ...kapai”, Praeitis”, “Eina garsas”, “Oi neverk, matušėle!”) atskleisti dramatiškiausi mūsų tautos ...ir natūrali, kartu graži ir vertinga. Didžiausią nusistebėjimą Konstantinui kelia ...

  • ... situacijose. Šis metodas vertingas diagnozuojant elgesio motyvus ...pobūdį, labai svarbu kuo tiksliau apibūdinti išsiauklėjimo ...kai reikia nustatyti asmens praeities charakte¬ristikas. Mokykliniai... ir parengia svarbiausius tautos gyvavimo principus. Tautiškumo...

  • ... ið praeities reikia bûtinai iðsaugoti viskà, kas yra naudinga ir vertinga: tautinius paproèius, tradicijas, religijà, “tautos dvasià”. Tokios nuostatos...) Etninis heterogeniðkumas (ávairovë): kuo daugiau skiriasi etninës grupës (tautos) viena nuo kitos...

  • ... iš praeities reikia būtinai išsaugoti viską, kas yra naudinga ir vertinga: tautinius papročius, tradicijas, religiją, “tautos dvasią”. Tokios nuostatos...) Etninis heterogeniškumas (įvairovė): kuo daugiau skiriasi etninės grupės (tautos) viena nuo kitos...

  • ... į nuosavą filosofavimą. Praeities filosofavime turime atsrasti ..., sąlygojančių atskiro žmogaus, tautos, visos veiklos kryptį, ... jutiminiu pasaulio suvokimu. Kuo pasaulėžiūra artimesnė savo ... vertingas, kiek ir visi, ir kiekvienas žmogus lygiai vertingas...

×
×