Literatūra

Literatūros samprata antikoje. Platono, Aristotelio literatūrinės pažiūros

Senovės graikų menas išaugo iš mitologijos. Mitas buvo graikų išminties, elgesio normų šaltinis. Tik vėliau mitas nusistovėjo kaip tam tikras simbolių, reikšmių pasakojimas. Antikinėje epochoje poetas laikomas dieviškuoj

Kuo skiriasi socializacija senatvėje nuo vaikų ir suaugusių socializacijos

Turinys

1. Socializacija vaikystėje …………………………………………………………………………3
2. Suaugusiojo socializacija ……………………………………………………..4
3. Socializacija senatvėje …………………………………………………………………………..6
4. S

Romantizmo bruožai F.R.de Šatobriano apysakose “Renė” ir “Atala” (XIX a. visuotinė literatūra)

Romantizmo bruožai F.R.de Šatobriano apysakose “Renė” ir “Atala”

Turinys
I. Įvadas

II. Prancūzų romantizmas

1. Fransua Rene de Šatobrianas

2. “Atala” ir Rene”

III. Išvados

IV. Naudota literatūra

I. Įvadas

R o m a n t i z m ą galima apibūdinti kaip paskutinę kultūri

Literatūra

Literatūrinio vaizdavimo įvairovė
Literatūrinis vaizdavimas turi savo logiką, savo tiesą. Rašytojas nekelia sau uždavinio tiksliai atkurti istorinio įvykio vyksmą, dokumentiškai pavaizduoti vienokį ar kitokį visuomenės gyvenimo faktą. Kūrinyje daug kas pramanyta, menininko vaizduotės sukurta. Liter