KŪNO KULTŪRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDROSIOSE PROGRAMOSE

TURINYS

1. Įvadas……………………………………….1 psl.

2. Kūno kultūros bendrieji tikslai……………..2-4 psl.

3. Didaktinės nuostatos……………………….4 psl.

4. Kūno kultūros programos struktūra………..4 psl.

5. Uždaviniai ir tikslai pagal amžiaus grupes…5-6 psl.

6. Mokinių pažangų vertinimas………………6

Mokymo metodai

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………..3 psl.

Mokymo metodai……………………………………………………………………..4 psl.

Vaizdiniai mokymo metodai………………………………..

Ugdymas

Ugdymo idealas ir šiuolaikinio sveikatos ugdytojo veiklos vizija

Šiuolaikinė visuomenė be galo greitai kinta. Lygiai taip pat kinta gyvenimo, vertybių, tikslo, siekių suvokimas. Mes tampame nebe tokie susivaržę, uždari, tačiau dažnai tenka stebėtis atkreipus dėmesį į jaunesnes kartas. Regis, jie