Buties problema

TURINYS

ĮVADAS 2
I. BŪTIES SĄVOKOS SAMPRATA 3
1.1. Kasdienė būties sąvoka 3
1.2. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį 4
1.3. “Gamta yra būtis” 5
1.4. Būties problema egzistencializme 7
II. BŪTIS PAGAL FILOSOFUS 7
2.1. Būtis pagal Platoną 7
2.2. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį 8

Sielos samprata

SIELOS SAMPRATA
ARISTOTELIO FILOSOFINĖSE PAŽIŪROSE

Pripažindami žinojimą gražiu bei vertingu dalyku, vis dėlto vienai jo sričiai galime teikti pirmenybę prieš kitą ar dėl nagrinėjimo gilumo, ar dėl
to, kad jos objektas yra daug reikšmingesnis. Dėl šių abiejų priežasčių bū-
tų teising