• ... nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio ..., ypač neturtingesniems, jog ateityje kunigas parems artimesnius giminaičius. Deja, ... meilės ilgesys (kregždė lietuvių pasakose, patarlėse - namų, šeimyninės laimės ...

  • ..., ypač neturtingesniems, jog ateityje kunigas parems artimesnius giminaičius. Deja, ..., parodoma apgailėtina lietuvių - tiek liaudies, tiek šviesuomenės - padėtis. Pagrindinė ...ir meilės ilgesys (kregždė lietuvių pasakose, patarlėse - namų, šeimyninės laimės ...

  • ..., karų ir suiručių priežastim. Vyriausias kunigas perša vieno didžiūno dukterį, tačiau... esti meninė kompozicinė priemonė, ypač pasakose. 7.3. Įterpinių ir modalinių... būtent): Anykščius, Palangą, Kauno marias. Liaudies dainose apdainuota daugelis mūsų medžių...

  • ... gyvenimas nebuvo toks laimingas, kaip pasakose. Tą paliudija ir daugybė dainų... atsiradęs jau naujesniais laikais. Anksčiau liaudis tikėjo, kad velionio vėlė pasilieka..., kunigas laiko gedulingas mišias ir lydi į kapus. Pažįstami, giminės ir kunigas...

  • ... Seinu seminarijos klierikas, o veliau kunigas, rašo eilerašcius ir negali suderinti... lietuviu liaudies mene, 1958, jos paskaitos Vilniaus universitete), kurios atvere lietuviu liaudies... turi paklusti visi daiktai tarytum pasakose („Liepiu savo upem teket po...

  • ..., paskolino pinigų. Tai buvo kunigas Opulskis. Paklausęs, kiek kainuoja ... langelį – tautosakinis motyvas. Lietuvių liaudies dainose seselės, mylimosios sėdi ... Tai artimumo, meilės, pasiaukojimo simbolis. Pasakose seselės, eidamos brolių ieškoti, ...

  • ... lietuvių liaudies dainoms radosi pradėjus tyrinėti lietuvių kalbą. Mažosios Lietuvos evangelikų kunigas... vienas iš labiausiai paplitusių lietuvių liaudies dainuojamosios tautosakos žanrų. Jos buvo... darbų ciklas, plačiai atsispindėjęs liaudies dainose ir pasakose, tautosakoje vadinamas lino kančia...

  • ... liaudies kūryboje — tautosakoje. Pirmieji spausdinti lietuvių tautosakos tekstai yra trys lietuvių liaudies... Juškos. Kunigas Antanas Juška (1819 — 1880) surinko apie 7000 liaudies dainų ir... lietuvių etnogenezės studijose („Levas lietuvių pasakose ir dainose" (1919) ir kt...

  • ... iš literatūros. Jie pasiliko tik pasakose. Meno kūriniuose vis labiau imta... nepralenkiamą talentą skyrė kovai už liaudies laisvę. Jos kelias nebuvo lengvas..., pamaldumu, vienas jos brolis buvo kunigas. Kantriai ji išgyveno ir dar... lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė kunigas J. Starkus- menkai išsilavinęs ir...

  • .... Dailininkai ieškojo temų senose legendose, pasakose, mituose, erotinėje poezijoje. Vieni simbolistai... į lietuvių kalbą išvertė poetas kunigas Motiejus Gustaitis. “Š. Bodleras pirmasis... išaugęs iš XIX a. pabaigos liaudies kalbos būdo ir senosios literatūros...

×
×