Vadybos teorijos raida

TURINYS

I.DĖSTOMA MEDŽIAGA
A.VADYBOS TEORIJOS RAIDA
1) Mokslinio valdymo mokykla( Taylor)
2) Klasikinės organizacijos teorijos mokykla( Fayolis)
3) Bihevioristinė mokykla
4) Sisteminis požiūris
B.ORGANIZACINĖ KULTŪRA
1) Pagrindiniai elementai
2) Korporacinė kultūra
3) Multikultūra
C.M

Kūno kultūros paskirtis

KÛNO KULTÛRA

Dalyko paskirtis

Kûno kultûra ­ svarbi bendrosios asmens ir visuomenës kultûros dalis, glaudþiai susijusi su kitomis kultûros sritimis, ypaè su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinës, psichinës ir dvasinës asmens darnos, t. y stiprina ávairaus amþiaus þmoniø

Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..