• ..., kur vieðpatauja taika, santarvë ir teisingumas, kur visi pilieèiai yra lygûs... dvi nuolat besiginèyjanðius sluoksnius, kuriuos Platonas pavadins vargðø ir turtingøjø valstybe...

×
×