• ... graikų natūrfilosofai, pitagorininkai, stoikai, Sokratas, Platonas ir neoplatonikai. Sielas turi visi... protingą sielos dalį. Pitagorininkai, Sokratas, Platonas pripažino sielų persikėlimus – metemp-sichozę... atitikimas faktams yra pirminis žinių teisin-gumo kriterijus, o praktinis efektyvumas...

  • ... daugumai pareigūnų. Auklėjimas - valstybės reikalas. Platonas rašydamas "Valstybę" tikėjosi, kad filosofai... įvairiapusio žmonių gyvenimo reglamentavimo, dažnai Platonas vadinamas pirmuoju pasaulyje totalitarizmo propaguotoju... derinti su Romos politine ir teisine praktika. Valstybė arba respublika - tautos...

  • ... grupės: 1) Užuomazgos 2) Antika (Platonas, Aristotelis) 3) Viduramžiai (Šv.Augustinas... teisingai elgsis, žinos kaip saugotis. Platonas. Nusikalstamumą lemiančios priežastys: valstybinė santvarka...); Atsižvelgimas į visuomenės kultūrą, požiūrį, teisines tradicijas; Kriminalizacija kaip išskirtinė priemonė...

  • ... egzistencijà. Ið visø blogybiø didþiausia Platonas skaitë nekompetetingumà ir nemokðiðkumà, kurie... klasë (jomenai). Idealiai aristokratinei valstybei Platonas prieðpastatë keturias klaidingas ir ydingas... principus, iðreiðkinaèius visuomenës politines, socialines, teisines, kultûrines normas, istorines tradicijas ir...

  • ... egzistenciją. Iš visų blogybių didžiausia Platonas skaitė nekompetetingumą ir nemokšiškumą, kurie... klasė (jomenai). Idealiai aristokratinei valstybei Platonas priešpastatė keturias klaidingas ir ydingas... principus, išreiškinačius visuomenės politines, socialines, teisines, kultūrines normas, istorines tradicijas ir...

  • ..., kaip visa tai pasireiškia žmonėse.” Platonas Vien kalbant apie teisės prioritetą... supras, kokie įstatymai čia reikalingi.” Platonas Aišku, kad vertybinis požiūris iškelia... teisines idėjas (ir padėjusi išsiaiškinti teisės įtaką valstybei), normatyvistinė, laikanti pagrindu teisines...

  • .... Kr.) gerokai pranoko velesniu karaliu teisines nuostatas. · Nykstanti, dezintegruojanti Sumero- Akado.... Dar griezciau i ja ziurejo Platonas, vadindamas “minios savivales ir smuro... mokiniai Platonas ir Aristotelis iskele graiku filosofine minti iki neregetu aukstumu. · Platonas...

  • .... Kr.) gerokai pranoko vėlesnių karalių teisines nuosta-tas. Tada Urnamu, vyras... filosofo mokiniu. Sulaukęs keturiasdešimties metų, Platonas įkūrė filosofijos mokyklą, vadinamąją akademiją... valstybės pagrindas. Pripažindamas prigimtį vyraujančia, Platonas jos nesuabsoliutino. Praktiniame gyvenime jis...

  • ... sumanymas, teisingas veikimas, teisinga kalba, teisin¬gas gyvenimo būdas, teisingos pastangos... nepaliko jokių rašytinių kūri¬nių; Platonas (Sokrato mokinys) - veikale „Valstybė" iškėlė..., Pilypas II, Aleksandras Makedonietis, Sokratas, Platonas, Aris¬totelis, Herodotas, Talis iš...

  • ... jo prisiminimas. Aristotelis, kitaip negu Platonas, neigia idėjų pasaulio realumą. Jis... sąvoka. Tikrasis idealizmo pradininkas yra Platonas, taręs, jog eg/istuoja savarankiškas... subjektyvinio požiūrio Į dorą. Plėtojant teisines valstybes sampratą, labiausiai nusipelnė konstitucinės...

×
×