• ...savybes. Raganius Gugis - laimingas charakteris Vinco Krėvės apysaka “Raganius” ... jo kūrinių, nagrinėjančių lietuvio nacionalinio charakterio bruožus. “Raganius” ... taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ... literatūroje. Romanas yra savitas ne vien savo ...

  • ...savybes. Raganius Gugis - laimingas charakteris Vinco Krėvės apysaka “Raganius” ... jo kūrinių, nagrinėjančių lietuvio nacionalinio charakterio bruožus. “Raganius” ... taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti ... literatūroje. Romanas yra savitas ne vien savo ...

  • ... pareiga referuoti „kuo gyvena ir kuo alsuoja" sielu ...kompozicijos leitmotyvu. Kiekvienas charakteris tvirtai suspaustas socialinio ...veiksmo brendimas - budingas lietuvio valstiecio, pagrindinio pasakotojo, ...stilizuoja. Geda susikure savita poetika, paremta ...

  • ...turinys, o jos tautiškas charakteris paneigiamas. S.Šalkauskis įrodo... Kaimo moterys norėjo išausti kuo įmantresnius audinius, vietoj geometrinių...laiko, ji yra laikoma savita ir unikali, bei verta... anot A.Šliogerio, kaip „lietuvio sielos ir lietuviško pasaulio...

  • ... herojus trûkumà paðalina. Savita stebuklinës pasakos erdvë-... bûdai, kuriais atskleidþiamas Veronikos charakteris. Veiksmo laikas – nuo..., o kuria bendrà lietuvio – þemës vaiko paveikslà....“Trioletuose”. Juose stengiamasi aprëpt kuo platesnæ þmogaus bûties ...

  • ... herojus trūkumą pašalina. Savita stebuklinės pasakos erdvė-... būdai, kuriais atskleidžiamas Veronikos charakteris. Veiksmo laikas – nuo..., o kuria bendrą lietuvio – žemės vaiko paveikslą....“Trioletuose”. Juose stengiamasi aprėpt kuo platesnę žmogaus būties ...

  • ... lietuvių kalbos ypatybės, kuo geresnis jos praktinis lygis...Lietuvininkų poeto tautiškumas yra savitas: lietuviškumas jam ne politinė...namo. Meniniu atžvilgiu Plaučiūno charakteris, jo buitis nupiešti ... į anglų kalbą, atliktą lietuvio išeivio N. Rastenio (1967...

  • ...teigianti, kad žmogus yra savita dvasinė būtybė, išsiskirianti ... šviesa, nušvietusi kiekvieno lietuvio gyvenimo tikslą, sujaukusi ... dalykų. Joje formuojasi charakteris, gyvenimo samprata bei ...nusivylęs žmonėmis, Skirgaila nežino kuo tikėti, nemato idealų, ...

  • ... kultūrinių centrų, Tumas kuo aktyviausiai dalyvavo ...meninę vertę. Tokia savita “Pragiedrulių” struktūra atspindi... “Deimančiukų” ieškotojas SavitasVaižganto charakteris skatino jį kūryboje... samprotauja apskritai apie lietuvio dvasinę struktūrą, linkusią...

  • ...sielvarto, gyvenimas – blogis; kuo tobulesnis organizmas, tuo..., aistrą, bejėgiškumą. Jos charakteris dramoje sudėtingiausias. Ji –...tautosaką. Jam būdingas savitas kalbėjimo būdas išlaisvintas... rašytojas bandė sumodeliuoti lietuvio charakterį, sukaupusį savyje...

×
×