• ...ir gražiai pasismagindavo. Kokiam žmogui nepatinka žiūrėti kaip jo ilgalaikis darbas...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis jau...Aistis nebandė perkelti į eilėraštį liaudies dainos veikėjų, ritualinių situacijų, kanoniškų frazių...

  • ...ir gražiai pasismagindavo. Kokiam žmogui nepatinka žiūrėti kaip jo ilgalaikis darbas...kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis jau...Aistis nebandė perkelti į eilėraštį liaudies dainos veikėjų, ritualinių situacijų, kanoniškų frazių...

  • ...vadovai, kuriu pareiga referuoti „kuo gyvena ir kuo alsuoja" sielu inžinieriai. „... S.Anglicki), nes „šitiems žmonems nepatinka tarybine tvarka", ir jie „...aiškumu, sudetinga poetini suvokima su liaudies dainos paprastumu, artimu visiems neoromantikams. ...

  • ... Novelës epigrafu paimta iðtrauka ið liaudies dainos. Pirmiausia – tai þenklas, paryðkinantis ...ginti tëvynæ, bet vitingams tai nepatinka. Siekia asmeninës laimës – nori ... “, “Trioletuose”. Juose stengiamasi aprëpt kuo platesnæ þmogaus bûties problematikà, ...

  • ... Novelės epigrafu paimta ištrauka iš liaudies dainos. Pirmiausia – tai ženklas, paryškinantis ...ginti tėvynę, bet vitingams tai nepatinka. Siekia asmeninės laimės – nori ... “, “Trioletuose”. Juose stengiamasi aprėpt kuo platesnę žmogaus būties problematiką, ...

  • ... jei verta yra, Šlovingo garso. Kuo nuo žmonių toliau, Tuo mus.... Gyva anykštėnų šnekta, giesmės ir liaudies dainos, pasakojimai brandino poetinį Baranausko talentą... seminariją, tačiau kunigo darbas jam nepatinka. Jam sunku suderinti kunigo ir...

  • .... Į jo sielą įsiliejo kaimo liaudies dainos ir pasakojimai apie Baltosios ir... nežinoma. Pasakojama, kad jis vertęsis kuo galėdamas: dirbęs spaustuvėje, buvęs režisieriaus... yra kalėjimas, o žmonės - niekšai. „Nepatinka man žmogus, moteriškė dar labiau...

  • ...kiekvieno mažylio individualias ypatybes – parinkti kuo įvairesnius būdus klausos, judesio, ...pagrindus. Šeimoje girdimos liaudies pasakos, legendos, žaidimai, dainos atveda vaiką į ...instrumentais. Manyčiau, vaikams kita veikla nepatinka galbūt dėl to, kad ...

  • ...o rytoj toji pati liaudis, jus pamėgdžiodama, atsižadės ...SKIRGAILA (į kryžiuočius). Jums nepatinka mūsų valgiai ir gėrimai...liepi valdove: tu mano dainos vistiek nebeišgirsi. SKIRGAILA. ..., nuleidę galvas). Kuo pasitikėti, Daugaila, kuo pasitikėti?.. (Pakėlęs ...

  • ...liaudies menu, o muzika vien tik liaudies... pritaikyti ir kuo pasinaudoti. ...kubiečių, italų, argentiniečių dainos. Tango,...Man ji nepatinka h) Kita...

×
×