• ...; ζ-skyscio tankis; g-laisvojo kritimo pagreitis.Atsparumas H2O-medziagu savybe...-asis termodinaminis desnis.Entropija. Termodinamine sistema, t.y. kunas arba kunu visuma... yra pastovusis ir nepriklauso nuo kritimo kampo.Luzio rodiklis priklauso nuo...

  • ...matuojami:m/s2 30.kunu inertiskumas-fizikines kunu savybes, parodanc,kaip ...veikimas paremtas fizikiniai reiskiniais: Omo desnis, tenzoefektu, pjezoelektros efekt, elektromagnetine indukcija...matuojama kuno mases ir laisvojo kritimo pagreicio sandauga; G=m*g...

  • ... judejima. Sukamojo judejimo dinamikos pagrindinis desnis.pasinaudosami sandaugos diferencijavimo taisykle materialiojo... begant nekinta. Sis desnis tinka ir uzdarajai kunu sistemai.Judesio kiekio momento... pačioje vietoje visų kunų laisvojo kritimo pagreitis yra vienodas, t.y...

×
×