kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

Kūno kultūros paskirtis

KÛNO KULTÛRA

Dalyko paskirtis

Kûno kultûra ­ svarbi bendrosios asmens ir visuomenës kultûros dalis, glaudþiai susijusi su kitomis kultûros sritimis, ypaè su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinës, psichinës ir dvasinës asmens darnos, t. y stiprina ávairaus amþiaus þmoniø

Jaunimo subkultūros

TURINYS

1. Įvadas………………………………………………………………………………..……3
2. Jaunuomenės situacija……………………………………………………………………..4
3. Šiek tiek apie jaunimo subkultūrinių grupių stereotipus…………………………………..4
3.1. Metalistai…………………………………………………………..………….………4
3.2. Pankai…………………………………………………………………………………5
3.3. Baik