Kūno kultūros paskirtis

KÛNO KULTÛRA

Dalyko paskirtis

Kûno kultûra ­ svarbi bendrosios asmens ir visuomenës kultûros dalis, glaudþiai susijusi su kitomis kultûros sritimis, ypaè su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinës, psichinës ir dvasinës asmens darnos, t. y stiprina ávairaus amþiaus þmoniø

Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..

Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Raiškusis skaitymas. Teksto analizavimas ir interpretavimas Temos aktualumas. Pedagogai ir psichologai sutinka su ta mintimi, jog skaitymas yra labai sudėtingas procesas. Vieni jį apibūdina kaip sudėtingą psichofiziologinį procesą, kuriame dalyvauja kalbinės motorikos, kalbinės klausos ir regėjimo analizatoriai (J. Ambrukaitis (2000) Mokėti skaityti – tai iš tiesų nuostabu. „Skaitymas – tai šventa minties ir klausos santuoka“. … Read more Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Lietuvių liaudies tautosaka

 Pažymėtini liaudies pasakų rinkėjai ir tyrinėtojai: Pažymėtini liaudies pasakų rinkėjai ir tyrinėtojai: Jonas Basanavičius – didžiausi pasakų rinkiniai: „Lietuviškos pasakos“, „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“, „Lietuvių pasakos įvairios“. Kazys Boruta parašė folkloro stilizacijos knygas „Dangus griūva“, „Jurgio Paketurio klajonės“. K. Borutą ypač išpopuliarino romanai „Mediniai stebuklai“ (1938) ir „Baltaragio malūnas“ (1945). Simonas Daukantas 1932 m. … Read more Lietuvių liaudies tautosaka