Mechaninis Judejimas

1. Kas yra mechaninis judėjimas?
Mechaninis judėjimas – tai kūnų ar jų dalių tarpusavio padėties kitimas erdvėje ir laike. Ištirti kūnų judėjimą – vadinasi, nustatyti, kaip kinta jo padėtis laikui bėgant. Pagrindinis mechanikos uždavinys yra nustatyti kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu.
2. Paai

Pjovimo teorijos pagrindai

1.PJOVIMO TEORIJOS PAGRINDAI:
1.1 Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
Apdirbant metalą, užduotos formos ir matmenų detalės gaunamos nupjovus paruošiamo tam tikro metalo sluoksnį, kuris pašalinamas iš pjovimo zonos drožles pavidale. Taip gaunama detalė. Pjovimo proc. metu ruošinyje galima išskir

Fizika

Fizika

Peršokti į: navigaciją, paiešką
Fizika (graikiškai φυσικός (physikos): natūralus, φύσις (physis): Gamta) – gamtos mokslas. Tiria visas materijos formas, nuo sub-mikroskopinių dalelių, iš kurių sudarytos visos įprastinės medžiagos (dalelių fizika), iki visos materialios Visatos elgesio (ko

Fizikos konspektai

1. Gauso teorema ir jos taikymas: bendruoju atveju vektoriaus E srautas per bet kokį uždarąjį paviršių vakuume yra lygus to paviršiaus viduje esančių elektros krūvių algebrinei sumai padalintai iš ε0. Tai yra Gauso teorema. Фe=fsEndS=Σqi/ε0. Pvz.: kaip ji taikoma elektriniams laukams skaičiuoti. Aps

Marketingo konspektai

TURINYS

1. Marketingo samprata…………………………………………………………………… 5
1.1. Apibrėžimas, ryšys su kitais mokslais……………………………………….. 5
1.2. Marketingo principai………………………………………………………… 6
1.3. Svarbiausios prekybinės koncepcijos………………………………………… 6
1.4. Marketingo uždaviniai ir funkcijos……………………………………

Fizika 1

13 tema

Magnetinis laukas

Magnetito savybės-traukti plieninius daiktus, laisvai pakabinus pasisuka
šiaurės-pietų kryptimi. Tokiomis savybėmis pasižyminčius kūnus
vadin.magnetais, o reiškinius-magnetizmu.

Danų fizikas H. Erstedas pastebėjo, kad, išilgai magnetinės rodyklės
ištiestu l

Fizikos paruoštukėlė

1.Laukas ir medžiaga – dvi pagrindinės materijos formos. Yra dvi
pagrindinės materijos rūšys: laukas ir medžiaga. Medžiaga – sutankinta
materija, laukas – išsklaidyta materija. Abi formos susilieja
mikropasaulyje (fotonas yra laukas, kuris virsta medžiagos da