Mechaninis Judejimas

1. Kas yra mechaninis judėjimas?
Mechaninis judėjimas – tai kūnų ar jų dalių tarpusavio padėties kitimas erdvėje ir laike. Ištirti kūnų judėjimą – vadinasi, nustatyti, kaip kinta jo padėtis laikui bėgant. Pagrindinis mechanikos uždavinys yra nustatyti kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu.
2. Paai

fizikos kolis1

1.Materialusis taškas. Absoliučiai kietasis kūnas.

Materialusis taškas – tai yra kūnas, kurio matmenys yra maži lyginant su nagrinėjamais atstumais.
Absoliučiai kietasis kūnas – tai toks kūnas, kuriam judant atstumai tarp bet kurių to kūno taškų nekinta. Galima laikyti, kad absoliutusis kietasis

Fizikos Konspektas

Fizikos konspektas (Fizika 1)
Pagrindiniai vienetai, jų etalonai, standartai, apibrėžimai
Žymėjimas Matavimo vnt. Etalonas (kaip nustatoma)
Masė m kg Cilindriukas Platina(90%)+Iridis, kurio d = 30mm, h= 30mm, kopijos paklaida 2*10-9 kg
Ilgis l m I. iš atominio spinduliavimo: 1m= 1650763,73 , -v

Kinematika ref

Kinematika
1.taško judėjimo uždavimo būdai. Trajektorija. Kreivė, kurią erdvėje brėžia judantis taškas vad.trajektorija, tai netrūki linija. Jei trajektorija-tiesė, taško judėjimas vad. tiesiaeigiu, jie kreive-kreivaeigiu. Taško judėjimo dėsnis paprastai nusakomas vienu iš 3 būdų: natūraliuoju, koo

Mechanikos špera

Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika.
Mechanika. Mechaninis judėjimas – tai kūnų ar jų dalių tarpusavio padėties
kitimas erdvėje ir laike.Mechanika – yra fizikos šaka, tirianti
materialiųjų kūnų mechaninį judėjimą ir jų tarpusavio sąveiką Ji nagrinėja
t