apranga ir asmens higiena

TURINYS

ASMENS HIGIENOS IR RENGIMOSI ĮVADAS……………………………………………………………………3
BENDRA KŪNO PRIEŽIŪRA…………………………………………………………………………………………..3-7
(rankų plovimas ir nagų priežiūra, prau

Įmonių darbuotojų higiena

Viešojo matinimo įmonių darbuotojų higiena

Asmens higienos įgūdžiai žmogui dažniausiai suformuojami vaikystėje. Kiekvienas prisimename tėvų, senelių, mokytojų pamokymus, patarimus ar net perspėjimus, kad neužmirštumėme plautis rankas, trumpai kirptis nagus, dėvėti visuomet švarius drabužius.

Mitybos higiena

Turinys

1) Įvadas
2) Nevalgyti prieš protinį ir fizinį darbą arba po jo
3) Valgant nevartoti skysčių
4) Sportininkų mityba
5) Maiste esantys vitaminai ir mineralines medžiagos
6) Apetitas
7) Kalorijų skaičius maisto produktuose
7) Maisto kokybė ir kiekis
8) Bet kurį maistą kruopšči

Kūno kultūros paskirtis

KÛNO KULTÛRA

Dalyko paskirtis

Kûno kultûra ­ svarbi bendrosios asmens ir visuomenës kultûros dalis, glaudþiai susijusi su kitomis kultûros sritimis, ypaè su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinës, psichinës ir dvasinës asmens darnos, t. y stiprina ávairaus amþiaus þmoniø

Kūno kultūra

KŪNO KULTŪRA

Dalyko tikslai ir uždaviniai

Kūno kultūra – svarbi bendrosios asmens ir visuomenės kultūros dalis, glaudžiai susijusi su kitomis jos sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Ji padeda siekti fizinės, psichinės ir dvasinės asmens darnos, stiprina įvairaus amžiaus žmo

KŪNO KULTŪRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDROSIOSE PROGRAMOSE

TURINYS

1. Įvadas……………………………………….1 psl.

2. Kūno kultūros bendrieji tikslai……………..2-4 psl.

3. Didaktinės nuostatos……………………….4 psl.

4. Kūno kultūros programos struktūra………..4 psl.

5. Uždaviniai ir tikslai pagal amžiaus grupes…5-6 psl.

6. Mokinių pažangų vertinimas………………6