• ... tautosakoje turi ir tikrinius vardus. Liaudies pasakose, sakmėse (ypač etiologinėse) ir tikėjimuose...) 232 Su ragais (uodega) 40 Kunigas 17 Su gyvulio koja 35... dingimo laikas nusakomas ir lietuvių liaudies pasakose. Tai daugelį pasakų, kuriose vaizduojamas...

  • ..., žmona išprotėjusi. Prie kapo duobės kunigas pamokslauja apie Dievo valią, be... nusileisti į liaudies kalbos klodus kaip visos kūrinio stilistikos pagrindą. Liaudies kalboje... ir žvaigždės sumirgėjo", kaip ir liaudies pasakose. Mitologinį siužetą „Baltaragio malūne" lydi...

  • ... Sruoga ieškojo lietuviškos „psichologinės formos". Liaudies dainoje įžvelgė nutrūkstančių kontūrų kompoziciją..., Seinų seminarijos klierikas, o vėliau kunigas, rašo eilėraščius ir negali suderinti... reikšmę, kaip senovės mituose ar liaudies pasakose („Todėl devynios juodos vėliavos akyse...

  • ... aktas - nuodėmių atleidimas. Nuodėmes atleisdavo kunigas, skaitydamas psalmes ir Libera (“Gelbėk... veikalų autoriai pradėjo kovoti prieš liaudies tikėjimą, esą nebūtina nertis iš... laiko, dabartinio ir pomirtinio gyvenimo. Liaudies pasakose mirusieji yra tokie pat veikėjai...

  • ... aktas – nuodėmių atleidimas. Nuodėmes atleisdavo kunigas, skaitydamas psalmes ir Libera (Gelbėk... veikalų autoriai pradėjo kovoti prieš liaudies tikėjimą, esą nebūtina nertis iš... laiko, dabartinio ir pomirtinio gyvenimo. Liaudies pasakose mirusieji yra tokie pat veikėjai...

  • ... pradėjo spausdinti darbą „Levas lietuvių pasakose bei dainose ir prygiškai-trakiškoje... su tautosaka: „Gamta lietuvių liaudies dainose ir pasakose" (1915), „Ką lietuvių dainos... J. Dovydaitį: „Kunigas Juozapas Dovidaitis (Dovidovič)" (1896) ir „Kunigas Juozapas Dovidaitis, autorius...

  • ... pavyksta išsisukti. Beje, lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose vaizduojama, kad velnias žmogui... kai kuriose lietuvių liaudies mitologinėse sakmėse ir pasakose apie kvailą velnią beveik... gimęs kunigas, klebonas, be nuodėmės diakonas, vyskupas, kartais ir šiaip kunigas, žynys...

  • ...gyvenimo negandø. Taèiau tokia liaudies dainoje pabrëþta liaudies viltis yra visiðkai prieðinga...– þmogaus iðmintingumà liudijantys asmenys. Ðiose pasakose esti ir pagalbininkas. Juo yra...daktaras, ðirdies gilumoje beveik ne kunigas. Paþvelgë jis toli ir ...

  • ...gyvenimo negandų. Tačiau tokia liaudies dainoje pabrėžta liaudies viltis yra visiškai priešinga...– žmogaus išmintingumą liudijantys asmenys. Šiose pasakose esti ir pagalbininkas. Juo yra...daktaras, širdies gilumoje beveik ne kunigas. Pažvelgė jis toli ir ...

  • ... dainų karalienės, dainose – gyvenimas, o pasakose – neteisybė, prasimanymas. Dainos padėjo lietuviams... lietuvių liaudies dainoms radosi pradėjus tyrinėti lietuvių kalbą. Mažosios Lietuvos evangelikų kunigas... dainų karalienės, dainose – gyvenimas, o pasakose – neteisybė, prasimanymas. Dainos padėjo lietuviams...

×
×