• .... Iš metrikų neaišku, kas jis toks buvo. Gal būt jis buvo Leipalingio klebonas, o gal kapelionas, ar tik besisvečiuojantis kunigas..., kurie kas metai keičiasi, kol 1669m. į Leipalingį paskiriamas kunigas iš Seirijų. Nors šis kunigas metrikas rašo iki...

  • ... aklai branginčiau, kaip muzikoj.     - Ir kas jis?     - Beethovenas. Dievas-žmogus!     Ir Antanas..., gal užsuks grįždamas kunigas klebonas...     - Jis čia?     - Taip. Mūsų kunigas buvo išvažiavęs, tai... žingsnius.     Nuo viškų nulipo kunigas Motiejus. Jis pastebėjo atgręžtą Antano veidą ir...

  • .... Jis nori atsisakyt visko, kas trukdo religiniam gyvenimui. Jis svarstė koks iš jo kunigas bus. Jis likdavo... yra kunigas. Šis net bikojo pagalvoti, kas su ja nutiktų, jei jis mestų...

  • ... besivystančioms tautoms. Kas pajunta dieviškąjį kvietimą misijų darbui kaip kunigas, vienuolis ar... tai, kas teisėtai yra jo, ir pripažįsta jam tai, kas jis iš tikrųjų yra. Šis teisingumo forma vadinama pripažįstamuoju (atributyviniu) teisingumu . Jis...

  • ... Petriukui prigràsyti Mikà, kad jis nesakytø, kas uþmuðë kiaulæ, taèiau Mikas neiðkenèia..., bet jis sako: " Kaip kunigas aš ne poetas, kaip poetas aš ne kunigas... daktaras, ðirdies gilumoje beveik ne kunigas. Paþvelgë jis toli ir poezijoje, susipaþino...

  • ... ant maldaknygės, tai vaikas būsiąs kunigas, jei žirklėmis perkirps- siuvėjas, perkirtus... tokio reik. Aš ūkininkaitė, o kas jis?“. Tad jaunosios ašaros tuoktuvių dieną... įprasta tokiais atvejais, vietos parapijos kunigas braižydavo genealoginį medį, kur nurodydavo...

  • ... Petriukui prigrąsyti Miką, kad jis nesakytų, kas užmušė kiaulę, tačiau Mikas neiškenčia..., bet jis sako: " Kaip kunigas aš ne poetas, kaip poetas aš ne kunigas... daktaras, širdies gilumoje beveik ne kunigas. Pažvelgė jis toli ir poezijoje, susipažino...

  • ... daktaras, širdies gilumoje beveik ne kunigas. Pažvelgė jis toli ir poezijoje, susipažino... skiria savo kūrybai. Tačiau jis sau pripažįsta: “… kas aš bebūčiau, abejojimų, vidaus..., bet jis sako: " Kaip kunigas aš ne poetas, kaip poetas aš ne kunigas... kunigų gyvenimą, apie kuriuos jis taip atsiliepia : "kunigas buvo ir ūkininkas, ir...

  • ..., kad, norint pažinti, kas yra tauta, reikia pažinti, kas ji pirma buvusi. Apibrėžęs Aušros laikų Lietuvos tautinio atgimimo tikslus, jis apibūdino... J. Dovydaitį: „Kunigas Juozapas Dovidaitis (Dovidovič)" (1896) ir „Kunigas Juozapas Dovidaitis, autorius...

  • ... brūkšniais arba kableliais, pvz.: Jis bus ne kunigas – daktaras ar inžinierius. Ne... tas patyčias! Bet kas jis arba(,) geriau(,) koks jis, to aš tiksliai negalėjau... kažkas girdėtas, bet niekaip nesupratom(,) kas. Jis gavo laišką, bet nežinojo(,) nuo...

×
×