vieno langelio principas

1821 0

I. ĮVADAS

Vieno langelio aptarnavimo tarnyba- pakankamai naujas reiškinys Lietuvos visuomenėje. Šis institutas įsteigtas daugelyje valstybės valdymo institucijų, siekiant pagerinti piliečių padėtį (aptarnavimą), nagrinėjant bei sprendžiant jų prašymus ir skundus. Šią temą kursiniam darbui pasirinkau todėl, kad dirbu vidaus reikalų sistemos struktūroje bei vieno langelio aptarnavimo tarnyba jau yra įsteigta ir mano darbovietėje-Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate. Pradėdamas nagrinėti šią temą nustebau, kad ankstesniais metais ši tema visuomenėje nėra plačiai nagrinėta. Jokios literatūros, išskyrus viešojo administravimo įstatymą ir įvairių vyriausybės įstaigų pi

iliečių aptarnavimo taisykles, surasti buvo praktiškai neįmanoma.

Ilgą laiką Lietuvos Respublikos piliečiai itin didelę savo kritikos dalį adresuodavo valstybės valdymo įstaigoms. Net ir dainose bei anekdotuose plačiai buvo išjuokiamas biurokrato įvaizdis ar tipas. Sovietinio valdymo metais, gyventojai įprato, kad jų problemų sprendimas būdavo nuolat vilkinamas, o klausimai dažniausiai išsispręsdavo ryšių, “kombinacijų” ar kyšių pagalba. Reikėtų pabrėžti, kad ankstesnės valdžios tarnavo tik savo siauriems interesams, bet ne visuomenei. Todėl atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo piliečių aptarnavimo valdžios institucijose gerinimo problema. Tam , kad pi
iliečiai galėtų gauti visą jiems reikalingą bet kokios neslaptos srities informaciją, galėtų apginti savo teisėtus interesus, būtina buvo sukurti tipinį (pavyzdinį) asmenų aptarnavimo valdžios institucijose mechanizmą. Beje viena iš būtinų sąlygų- šis mechanizmas turėtų efektyviai veikti, o žmogiškojo faktoriaus problema da
ar ir dabar yra labai opi.

Pastaraisiais metais (maždaug nuo 1999 m.) Lietuvoje labai susirūpinta gyventojų aptarnavimo valstybinėse įstaigose kokybiškumu. Siekiant gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų efektyvumą, tapo būtina įveikti valstybės tarnautojų biurokratizmą, todėl kaip vienas iš racionaliausių siūlymų buvo pateiktas raginimas valstybės įstaigose įdiegti aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą, pagrįstą „vieno langelio“ principu. Šis principas pirmąkart paminėtas Saulėlydžio komisijos darbo ataskaitoje. 2003 m. rugsėjo 29 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas išklausė Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų informaciją apie gyventojams teikiamų paslaugų organizavimą. Svarstymo metu buvo pažymėta, kad “vieno langelio” principas jau įgyvendinamas institucijų (įstaigų) viduje, tačiau jis dar neįgyvendinamas tarp skirtingų institucijų (įstaigų). Komitetas pasiūlė artimiausiu metu peržiūrėti dokumentų, reikalaujamų pa
ateikti atitinkamoms institucijoms pagrįstumą bei aktyviau taikyti “vieno langelio” principą, tobulinti Viešojo administravimo įstatymą. Iš šio sakinio lyg ir išplaukia išvada, kad vieno langelio aptarnavimo tarnyba jau vykdo ir įgyvendina jai iškeltas užduotis, tačiau jos efektyvumas dar nepakankamas.

2

Vieno langelio aptarnavimo tarnybos efektyvumo, iki manęs nei vienas autorius nėra nagrinėjęs, tad ši tema yra pakankamai naujoviška. Kiek teko sklaidyti spaudos puslapių, ir netgi įtempus visas jėgas ieškoti straipsniu ar kitų spaudinių apie viešojo langelio aptarnavimo tarnybą ar bent jau apie patį vi
ieno langelio principą, niekur, išskyrus įvairių partijų programose, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės posėdžių stenogramose, šia tema jokių diskusijų nesuradau. O apie šios temos aktualumą, matyt, nereikėtų ir diskutuoti. Kiekviena naujovė pasaulyje, yra įdiegiama eksperimento tvarka, tad šiuo atveju mane darbe reikėtų išnagrinėti ar vieno langelio principu sukurta tarnyba yra pajėgi tinkamai aptarnauti piliečius, išspręsti jų problemas bei apginti teisėtus interesus. Taigi pagrindiniu kursinio darbo tikslu ir uždaviniu pasirinkčiau temą- “ar vieno langelio aptarnavimo tarnybos įsteigimo eksperimentas pasitvirtino“. Tam , kad gaučiau atsakymą į iškeltą problemą, reiktų plačiau panagrinėti kelis aspektus (šalutinius uždavinius). Pirmuoju iš tokių uždavinių pasirinkau viešąjį administravimą reglamentuojančių teisės aktų nagrinėjimą, siekiant nustatyti ar Lietuvos Respublikoje yra sudaryta pakankama teisinė bazė kokybiškam gyventojų aptarnavimui viešojo administravimo įstaigose. Šiam uždaviniui išspręsti naudosiuosi LR Viešojo administravimo įstatymu, gyventojų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose pavyzdinėmis tvarkomis ( sugretinsiu ir palyginsiu kelių institucijų taisykles).

Antrasis klausimas, kurį pasistengsiu aptarti darbe, bus toks- “Ar Lietuvos gyventojai yra patenkinti vieno langelio aptarnavimo tarnybų veikla viešojo administravimo institucijose”. Siekdamas išsamiau atsakyti į šį klausimą, pabandysiu atlikti sociologinį tyrimą (apklausas internete bei tarp Vilniaus miesto gyventojų, pasirinktinai).

Trečiuoju klausimu pasirinksiu temą “Vieno langelio aptarnavimo tarnybos perspektyvos”. Nagrinėdamas kai kuriuos teisinius aktus ar kitą literatūrą, apžvelgsiu kokie naujoviškiausi šios tarnybos būdai bei galimybės.

II. VIENO LA

ANGELIO APTARNAVIMO TARNYBOS, KAIP INSTITUTO, SŪKURIMO PAGRINDAI..

1999 m. birželio17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešojo administravimo įstatymą, kuriuo imtasi sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, taip pat skatinti viešojo administravimo institucijų administracinius gebėjimus, didinti jų veiklos efektyvumą. Įstatymu apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai, jų veiklos principai, nustatyti administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei institucijų vidaus

3

administravimo pagrindai, administracinių procedūrų ir prievolių taikymo tvarka, nagrinėjant bei sprendžiant asmenų prašymus ir skundus. Įstatymu siekta garantuoti piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose bei pagrįstą prašymų sprendimą, taip pat teisę apskųsti šį sprendimą ir gauti kompensaciją už padarytus nuostolius dėl neteisėtos administracinės veiklos. Tai buvo naujoviškas ir pažangus įstatymas, priimtas net po devynerių nepriklausomybės ir demokratijos vystymo Lietuvoje metų. Įstatymu taip pat siekta sumažinti ar apriboti korupcijos apraiškas valstybės tarnautojų tarpe, sunorminti ir įteisinti valstybės tarnautojų pareigų atlikimo specifiką bei atsakomybę už tiesioginių pareigų neatlikimą ar jų aplaidų vilkinimą.Viešojo administravimo įstatymu įteisintas ūkio subjektų lygybės prieš įstatymą principas, draudžiantis išplėstinį įstatymų traktavimą, apribojantis kontroliuojančių institucijų galias. Patvirtintais (įteisintais) valstybės institucijų veiklos principais ketinta pagerinti valstybės institucijų santykius su ūkio subjektais bei piliečiais.

Šiame įstatyme sunorminta piliečių pareiškimų, prašymų ir

r skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, nustatyti reikalavimai, kuriais viešojo administravimo įstaigos turėjo vadovautis, priimdamos bei aptarnaudamos (teikdamos paslaugas) interesantus. Siekiant patenkinti šalies piliečių poreikius viešojo administravimo srityse, įstatymu numatyta bei reglamentuota Vieno langelio aptarnavimo tarnyba, numatyti jos veiklos principai, metodai, pagrindinės kryptys. Po šio įstatymo įsigaliojimo, daugelyje institucijų buvo įkurtos vieno langelio aptarnavimo tarnybos. Pirmiausia jos buvo įsteigtos Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministerijose. Kitose įstaigose jos buvo sukurtos šiek tiek vėliau.

III. VIENO LANGELIO APTARNAVIMO TARNYBOS PASKIRTIS.

“Vieno langelio” aptarnavimo tarnyba – tai institucijos padalinys, kuriam asmenys pateikia prašymus ir iš kurio gauna atsakymus į šiuos prašymus. Prašymas nagrinėjamas, sprendimas derinamas su kitais institucijos padaliniais ir sprendimas įforminamas asmeniui praktiškai nedalyvaujant (išskyrus, kai to reikia nurodytų faktų patikrinimui).

“Vieno langelio” aptarnavimo tarnyba organizuojama institucijos vadovo sprendimu, jeigu priimant sprendimą vieno institucijos padalinio sprendimai sąlygoja kito padalinio sprendimus ir jeigu interesantų srautas ima trikdyti normalią institucijos padalinių veiklą.

“Vieno langelio” aptarnavimo tarnyba veikia pagal institucijos vadovo patvirtintą darbo reglamentą. “Vieno langelio” tarnyba: priima asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei

skundus ir atsako į juos pagal savo kompetenciją; teikia pažymas, pristatytinas kitoms institucijoms, taip pat kitus oficialius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka; suteikia

4

informaciją apie klausimo sprendimo procedūrą ir apie panašių klausimų sprendimus; išklauso asmenį

. . .

1.ĮVADAS..............................1

2.VIENO LANGELIO APTARNAVIMO TARNYBOS, KAIP INSTITUTO, SUKŪRIMO PAGRINDAI..............................2

3.VIENO LANGELIO APTARNAVIMO TARNYBOS PASKIRTIS...............3

4.ASMENŲ APTARNAVIMAS VIENO LANGELIO TARNYBOJE..............5

4.1Asmenų aptarnavimas telefonu..............................6

4.2Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas............................7

5.TEISINĖ VIENO LANGELIO APTARNAVIMO BAZĖ....................8

5.1Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų ir pavaldžių institucijų vidinių asmenų aptarnavimo tvarkų vieno langelio tarnybos aspektu, panašumai ir skirtumai..........9

6.SOCIOLOGINIS TYRIMAS..............................11

7. VIENO LANGELIO TARNYBOS ELEKTRONIZAVIMAS.................14

7.1Valdžios elektroniniai vartai ir vieno langelio principas internete..............16

8.IŠVADOS..............................20

9.LITERATŪRA IR ŠALTINIAI..............................22

10.PRIEDAI..............................23

SOCIOLOGINIO TYRIMO DIAGRAMOS

Diagrama Nr.1

Ar reikalinga šalyje vieno langelio aptarnavimo tarnyba?

Diagrama Nr.2

Ar esate naudojęsis tokios tarnybos paslaugomis?

Diagrama Nr.3

Ar patenkino jus aptarnavimas vieno langelio tarnyboje?

Diagrama Nr.4

. Ar išreiškėte raštu nepasitenkinimą vieno langelio aptarnavimo tarnybos paslaugomis?

Diagrama Nr.5

Ar valstybės tarnautojas, į kurį kreipėtės, buvo pakankamai kvalifikuotas?

Diagrama Nr.6

Ar papildomą informaciją, kuri buvo valstybės institucijų informacinėse sistemose ir registruose, turėjote papildomai pateikti viešojo administravimo įstaigai?

Diagrama Nr.7

Jūsų skundas ar prašymas nors kartą buvo grąžintas jums, nenurodžius grąžinimo priežasties?

Diagrama Nr.8

Ar aptarnavimas viešojo langelio tarnyboje truko ilgą laikotarpį?

Diagrama Nr.9

Ar vieno langelio aptarnavimo tarnybos darbo laikas, aptarnavimo informacija bei kiti komfortiniai veiksniai jus patenkino?

Diagrama Nr.10

Kaip manote, ar įvedus internetinio-elektroninio vieno langelio aptarnavimo tarnybos modelio sistemą, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijoje būtų geresnis?

Join the Conversation