UAB “abc” analizė

6048 0

2. UAB „abc“ analizė

2.1. Organizacijos pristatymas

UAB „Abc“ įregistruota 1995 m. lapkričio mėn. Alytuje, Ekonomikos Ministerijoje.

Pagrindinis ofisas –Klaipėdoje. Dukterinė įmonė – Baltarusijoje.

Veiklos pobūdis – prekyba.

Akcininkai – 2 fiziniai asmenys.

Trumpa organizacijos augimo istorija

Organizacija įregistruota 1995 m. 100 akcijų priklausė dviems fiziniams asmenims (santykis 49/51). Buvo prekiaujama gumos gaminiais ir hidrauliniai įrengimais. Pagrindinis tiekėjas – vienas steigėjų – iš Suomijos. 1997 m. pradėta prekiauti reduktoriais (naujos produkcijos tiekėjas – „Sumitomo Drive Technologies“). 1998 m. atidarytas Klaipėdos filialas. Taip pat prijungta UAB „Technevita“ ir pradėta prekiauti guoliais bei diržais. Akcijų kiekis išaugo iki 139. 1999 m. pradėta prekyba dar vi

ieno tiekėjo („Bofiglioli“) reduktoriais. 2002 m. atidarytas Kauno filialas. 2004 m. organizacija išsiplėtė už Lietuvos ribų ir įkūrė dukterinę įmonę Baltarusijoje, kuri prekiauja reduktoriais ir gumos gaminiais.

Įmonės dydis. Pagal 2002 m. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą UAB „Abc“ – maža įmonė, nes atitinka šias sąlygas:

– Įmonėje dirba mažiau nei 50 darbuotojų (įmonėje dirba 15 darbuotojų);

– Įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų (2004 m. pajamos buvo apie 5 mln. litų) ir įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų (šiuo metu UAB „Abc“ turto balansinė vertė nesiekia 17
7 mln. litų);

– Įmonė pagal minėto straipsnio 5 dalį yra savarankiška.

Veikla. UAB „Abc“ teikiamos paslaugos – pardavimas. Svarbiausios veiklos sritys:

• mechaninės pavaros;

• techninės žarnos, joms skirti antgaliai ir sujungimai;

• antgalių presavimas hidraulinėms žarnoms;

• trapeciniai ir specialaus profilio diržai;

• pneumatika;

• hidraulinė aparatūra;

• guoliai ir riebokšliai.

Taip pat teikiamos ir konsultacijos, tačiau ši veikla ti
iesioginio pelno ar pajamų neduoda.

2.2. Išorės analizė

Kaip kad jau buvo minėta teorijos apžvalgoje, strateginį planavimą galima traktuoti kaip procesą, kuriuo remiantis organizacija prisitaiko prie aplinkos pokyčių. Tad itin svarbus strateginio proceso etapas yra išorinės aplinkos analizė. Organizacijos išorės aplinka yra begalinė, sudaryta iš daugybės veiksnių, kuriuos visus išnagrinėti ir aptarti yra neįmanoma. Reikia atsirinkti ir negrinėti tik tai, kas įtakoja organizaciją. Yra skiriami 2 išorės sluoksniai: tiesioginis ir netiesioginis. Šioje išorinės aplinkos analizėje daugiausia dėmesio skirsio tiesioginio sluoksnio dalims: klientams, partneriams ir tiekėjams, konkurentams. Taip pat atlikdama UAB „Abc“ išorės analizę pasitelksiu keletą modelių. Tačiau prieš pradedant detalesnį UAB „Abc“ išorinės aplinkos nagrinėjimą, vertėtų bendrais bruožais apibūdinti šią aplinką.

Tiekėjai. Mano nagrinėjama organizacija įsikūrusi Lietuvoje. Parduodamas prekes perka iš įvairių Europos tiekėjų ir

r jas parduoda Lietuvos pirkėjams. Pagrindiniai tiekėjai yra šie:

„Sumitomo Drive Technologies“ (Japonijos kompanija, turi padalinį Europoje, iš šios kompanijos perka mechanines pavaras);

„Bonfiglioli“ (Italijos kompanija, iš kurios perka taip pat mechanines pavaras);

„IPL“ („Industrie Plastiche Lombarde“, Italijos kompanija, parduodanti plastikines žarnas);

„Alfagomma“ (Italijos kompanija, kurios technines žarnas pardavinėja UAB „Abc“);

„Festo“ (Vokietijos kompanija, turinti padalinį ir Lietuvoje, prekiauja pneumatiniais įrengimais);

„Kladivar“ (Slovėnijos kompanija, prekiaujama šios kompanijos hidrauliniais įrengimais);

„Trelleborg“ (Švedijos kompanija, parduodanti trapecinius diržus).

Pirkėjai. Pagrindiniai klientai, t. y. pirkėjai yra įvairios įmonės (joms parduodama apie 98
8% Lietuvoje parduodamos produkcijos), užsiimančios gamyba. Taip pat apie 99% produkcijos parduodama Lietuvoje, o likusioji dalis Latvijoje ir Baltarusijoje. Tad galima teigti, jog pagrindiniais UAB „Abc“ klientai – Lietuvos įmonės. Kaip didžiausius pirkėjus būtų galima įvardinti: AB „Snaigė“, AB „Ekranas“, UAB „Ekmecha“, AB „Kazlų Rūdos metalas“, UAB „Pakma“, UAB „Klasko“, AB „Baltik Primater“.

Konkurentai. Kokia veikla kompanija beužsiimtų, ji neišvengiamai susiduria su konkurencija (išskyrus tą atvejį, kai kompanija yra absoliuti monopolistė). Žinoma, ne išimtis ir UAB „Abc“. Lietuvoje prekyba užsiimančių kompanijų yra begalė, tačiau ne visos jos yra konkurentės, nes skiriasi produktai, kuriais prekiaujama. Tačiau net ir apžvelgiant kompanijas, prekiaujančias hidrauliniais ir pneumatiniais įrengimais bei techninėmis žarnomis ar guoliais, konkurentų ratas yra gan platus. Neįmanoma išskirti ir vieno ypatingai didelio konkurento, nes beveik visos kompanijos yra lygiavertės. Tiesiog būtų galima išskirti tokias kiek stipresnes įmones: UAB „Ignera“ (guolių srityje), UAB „Irseva“ (reduktorių srityje).

Šiek tiek bendrais bruožais apibūdinus UAB „Abc“ išorinę aplinką pabandysiu ją išnagrinėti pasitelkdama keletą modelių, kuriuos aptaria A. Vasiliauskas (2002).

Vienas iš išorinės aplinkos nagrinėjimui naudojamų modelių – aplinkos dinamikos analizė. Šiuo modeliu mėginama įvertinti, kurios jėgos lemia aplinkos pokyčius. Galima išskirti keturis aplinkos pokyčių pobūdį lemiančius veiksnius (sudėtingumas, naujoviškumas, pokyčių tempas ir prognozuotinumas).

Sudėtingumas. Šis veiksnys suprantamas kaip technologinių, socialinių ir politinių komplikacijų, da
arančių įtaką organizacijai, geografinio paplitimo laipsnis. Tad išskiriami trys lygiai: nacionalinis, regioninis ir pasaulinis. Nors pagrindinė veikla vykdoma tik Lietuvoje, bet visi tiekėjai yra užsienio šalių kompanijos. Kaip kad jau buvo aptarta, visi tiekėjai yra iš Europos, tad galima teigti jog UAB „Abc“ aplinkos sudėtingumas yra regioninis.

Naujoviškumas. Tai aplinkos ištirtumo laipsnis, kuris parodo, kokiu mastu aplinka sudaro organizacijai naujas situacijas. Išskiriami penki naujoviškumo lygiai: nuo visiškai žinomo iki visiškai neištirto. Dažniausiai naujas situacijas organizacijai sudaro konkurentų veikla. Kadangi UAB „Abc“ veikia jau 10 metų, rinka yra pakankamai gerai ištirta ir žinoma. Tad ir kai kuriuos konkurentų veiksmus galima nuspėti ar numatyti. Taip pat pati veikla – prekyba, ne itin stipriai kinta, neskaitant keleto naujovių (katalogai, elektroninė prekyba). Tačiau kadangi prekiaujama techninio pobūdžio prekėmis, o technikos naujovių atsiradimo tempas vis didėja, tenka nuolat jas stebėti ir atnaujinti prekių asortimentą. Bet tai nėra pačios veiklos pokyčiai, o tik detalių tobulinimas. Tad galima daryti išvadą, jog aplinkos naujoviškumo lygis – pakankamai žinomas.

Pokyčių tempas. Parodo organizacijos reagavimo į aplinkos pokyčius galimybes laiko atžvilgiu. Šis veiksnys diferencijuojamas trimis lygiais: lėtesnis už reakciją, palyginamas su reakcija ir greitesnis už reakciją. Aplinkos pokyčių tempas labai glaudžiai susijęs su aplinkos naujoviškumo veiksniu. Nes esant dideliam naujoviškumui, didėja pokyčių tempas, į kurį reikia atitinkamai re
eaguoti. Kaip kad jau prieš tai minėjau, pagrindinė organizacijos veikla (prekyba) nekinta stipriai, o tereikia reaguoti į technikos naujoves ir atitinkamai keisti asortimentą. Tačiau pokyčių tempo lygį lemia ne tik pati aplinka, bet organizacijos reakcijos greitis. Į kai kuriuos pokyčius, sąlygotus konkurentų veiklos, UAB „Abc“ reaguoja ne iš karto: palaukia, stebėdama situaciją, kol paaiškės, ar verta reaguoti. Tokia taktika kartais pasiteisina, o kartais sureaguoti į pokyčius būna jau per vėlu. Tad galima teigti, jog aplinkos pokyčių tempas yra palyginamas su organizacijos reakcija į juos.

Prognozuotinumas. Tai laipsnis, kuriuo aplinkos pokyčius galima prognozuoti iš anksto, galimybės surinkti naudingą informaciją, požiūriu. Skiriami penki lygiai: nuo numatomos iki neprognozuojamos aplinkos. Aptariant šį veiksnį taip pat pagrindinis „problemas keliantis“ dalykas yra technikos naujovės bei konkurentų veikla. Tai numatyti ne visada įmanoma. Tačiau apskritai visa aplinka, pagrindiniai jos veiksniai, ar net ir konkurentų veiksmai, yra pakankamai žinomi. Taigi galima daryti išvadą, jog UAB „Abc“ aplinka – iš dalies numatoma.

Dar vienas modelis, naudojamas organizacijos išorinės aplinkos tyrimui yra PEST analizė. Ji apima tokių veiksnių analizę: politinių-teisinių, ekonominių, socialinių-kultūrinių, technologinių.

Politinis ir teisinis aspektas. Žinoma, kad Lietuvos politinė situacija daro didelę įtaką nagrinėjamai organizacijai. Nes organizacija veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai gana sudėtingas veiksnys, nes įvertinant pastarųjų kelerių metų situaciją, Lietuvoje teisinė – įstatyminė situacija y

. . .

1 lentelė

UAB „Abc“ vidaus analizė pagal Portfolio metodą

Rodikliai Ženkliai stipri pusė Stipri pusė Neutra-lu Silpna pusė Ženkliai silpna pusė

1. Organizacijos valdymas

1.1. Kultūra ir filosofija

1.2. Tikslai ir strategija

1.3. Personalo motyvavimo sistema

+

+

+

+

2. Gamyba

2.1. Įranga ir technologijos

2.2. Įrangos apkrovimas

2.3. Gamybos valdymo kokybė

+

+

+

3. Marketingas

3.1. Paslaugų teikimo organizavimas

3.2. Rinkos pažinimas

3.3. Reklamos išvystymas

+

+

+

4. Personalas

4.1. Amžiaus struktūra

4.2. Išsilavinimo lygis

4.3. Kvalifikacija

+

+

+

5. Įmonės finansai

5.1. Kapitalo rentabilumas

5.2. Kapitalo atsiperkamumas

5.3. Buhalterinis balansas

+

+

+

Join the Conversation