Organizacijų žlugimo priežastys

453 0

TURINYS

ĮVADAS..............................2

1. ORGANIZACIJŲ ŽLUGIMO GENEZĖ............................ 3

2.0RGANIZACIJŲ ŽLUGIMO PRIEŽASTYS........................ 4

2.1. VERSLININKO ASMENINĖS SAVYBĖS .............................. 4

2.2. NETIKRUMO TOLERAVIMAS. .............................. 5

2.3.VALDYMO SUGEBĖJIMAI..............................6

3.PASIPRIEŠINIMO POKYČIAMS PROBLEMA......................8

3. REZULTATYVUMO VALDYMAS...........................13

3.1.KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į REZULTATYVUMO PROBLEMAS................. 13

3.2. VALDYMASPAGALREZULTATYVUMOKRITERUŲ....................... 16

4.KAI KURIE VADYBININKŲ KLAIDOS VEDANTYS PRIE ORGANIZACIJŲ ŽLUGIM0..............................17

IŠVADOS LITERATŪRA.............................. 22Įvadas

Įmonių bankroto arba nepakankamai sėkmingos veiklos priežasčių yra daug, tačiau galima išskirti kelias, kurios ypač svarbios mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai. Išskirtini tokie pagrindiniai įmonių sėkmingos veiklos veiksniai:

1. Palanki proga ir geras pasirengimas verslo pradžiai.

2. Verslininko asmeninėms savybės.

3. Pakankamas kapitalas.

4. Modernus verslo organizavimo bei įmonių valdymo metodai.

1. Lietuvos Respublikos statistinių duomenų analizė rodo, kad kiekvienais metais įk

kuriama

tūkstančiai naujų įmonių, tačiau ne visoms pasiseka įgyvendinti planuotą veiklą, pasiekti

numatytų tikslų. Įmonių nesėkmę lemia daugelis veiksnių. Svarbesnius jų aptarsime šiame

darbe.

Šio darbo tikslas atskleisti verslo organizacijų žlugimo priežastys bei aptarti jų įvengimo būdus

Siekiant minėto pagrindinio darbo tikslo suformulavau Šiuos uždavinius:

1. Apibrėžti pagrindinius verslo žlugimo priežastys jų sąsajas bei pagrindimus skirtumus.

2. Nustatyti kokiomis savybėmis turi pasižymėti verslininkas.

3. Išanalizuoti verslo žlugimo teorija vadybos mokslo koncepcijoje.

4. Išnagrinėti verslo žlugimo ir sėkmės tarpusavio santykius.

Darbe naudojamasi mokslinės literatūros analizės, istorinių, loginės analizės ir lyginamaisiais tyrimo metodais.

2

1. Organizacijų žlugimo genezė

Respublikos statistinių du

uomenų analizė rodo, kad kiekvienais metais įkuriama tūkstančiai naujų įmonių, tačiau ne visoms pasiseka įgyvendinti planuotą veiklą, pasiekti numatytų tikslų. Įmonių sėkmę lemia daugelis veiksnių. Svarbesnius jų aptarsime šiame darbe. Čia rasime atsakymus į šiuos klausimus:

2. Kas nulemia verslo žlugimą?

3. Kada geriausia pradėti ve
erslą, steigti įmonę?

4. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti verslininkas?

5. Kokių sugebėjimų reikia, vadovaujant įmonei ar atskiroms veiklos sritims? Sprendimas įkurti savo įmonę yra labai svarbus ir jo negalima priimti lengvai. 0 jei jau nusprendėte tai padaryti, atsiminkite, kad kelias bus ilgas, sunkus ir nusėtas kliūčių. Naujų verslų pasisekimo duomenys skirtingų Šalių laisvo verslo praktikoje nėra labai drąsinantys. Jungtinėse Amerikos Valstijose ~ 60 proc. visų naujų verslų žlunga per pirmuosius penkerius metus ir tik ~ 15-20 proc. naujų verslų išlieka, išplėtoja veiklą.1

Lietuvoje taip pat didelė dalis įsteigtų įmonių neveikia, yra sustabdžiusios veiklą arba bankrutavusios. Įmonių bankroto arba nepakankamai sėkmingos veiklos priežasčių yra daug, tačiau galima išskirti kelias, kurios ypač svarbios mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai. Išskirtini tokie pagrindiniai įmonių sėkmingos veiklos veiksniai:

5. Palanki proga ir geras pasirengimas verslo pradžiai

6. Verslininko asmeninės sa
avybės.

7. Pakankamas kapitalas.

8. Modernūs verslo organizavimo bei įmonių valdymo metodai. Planuojant verslą, svarbus veiklos rūšies pasirinkimas. Kad galėtumėte tinkamai apsispręsti, turėtumėte žinoti:

a)verslo pasaulį apskritai;

b) išmanyti įvairias verslo rūšis, prieinamas naujam verslininkui;

c) kiekvienos verslo rūšies bendrus bruožus. Galiausiai pasuiakimąveiks daugelis veiksnių; Štai keletas jų:

• kiek kapitalo jus galite investuoti;

3

• atsipirkimas, kurio tikitės iš savo investicįjų;

• ankstesnio darbo patirtis;

• sau keliami tikslai;

• jūsų požiūriai ir nuomonės;

• jūsų asmenybė;

• jūsų žinios, sugebėjimai ir galimybės. Tikėtina, kad jūsų nauja įmonė priklausys vienai iš šių 4 sferų:

1) gamybai;

2) didmeninei prekybai;

3) mažmeninei prekybai;

4) paslaugoms.

Mažmeninė prekyba patraukliausia naujiesiems verslininkams. Gal dėl to

o, kad čia lengva pradėti ir kad tai visiems pažįstama sritis. Antra vertus, paslaugos pastaraisiais metais yra greičiausiai auganti verslo sritis tarptautiniu mastu.

Palanki proga pradėti mažą verslą dažniausiai atsiranda dėl šių priežasčių:

a)bankrutavus stambiosioms įmonėms;

b)ankstesniems gamintojams perėjus į kitas rinkas, pakeitus veiklos pobūdį;

c)staiga atsiradus naujų prekių, paslaugų paklausai;

d)suradus tinkamų veiklos partnerių. Kaip nekeista bet t.ie patys veiksniai gali virsti ir įmonės veiklos žlugimo priežastimi.

2.0rganizacijų žlugimo priežastys

2.1. Verslininko asmeninės savybės

Verslininkų asmenybės tyrimas atskleidžia, kad jie linkę rizikuoti, siekia nepriklausomybės, trokšta vadovauti ir nori būti pripažinti labiau negu vidutinis žmogus. Apžvalgos, kur verslininkai lyginami su didelių ir nelabai didelių organizacijų vadovais-

1 Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo

centras.

4

administratoriais, rodo, kad, palyginti su pastaraisiais, verslininkai yra labiau nepriklausomi, anksti pareiškia norą imtis vadovaujančio vaidmens ir turi stiprų darbo stimulą.

Nors daugelis žmonių tiki, kad verslininkus skatina pagunda gauti daug pinigų, pastarųjų metų tyrimai parodė, kad juos labiau domina pats pasiekimas, o ne pinigai. Galima teigti, kad yra daug priežasčių, dėl kurių žmonės rizikuoja steigti įmonę. Be noro gauti pinigų ir pripažinimo jausmo, daug lemia naujo gyvenimo būdo ir nepriklausomybės troškimas, kai nenorima dirbti kitiems ir pasinaudojama tinkama proga.

Svarbiausios verslininko savybės yra šios:

1. Savęs nukreipimas. Turi būti labai pasitikintys ir tvirtai save disciplinuojantys.

2. Savęs ugdymas. Tikintys savo i

idėjomis net tuomet, kai niekas kitas netiki, ir sugebėti užkrėsti kitus entuziazmu.

3. Orientavimasis į veiksmą. Naujos verslo idėjos yra svarbios, tačiau to neužtenka. Svarbiausias dalykas yra didžiulis troškimas svajones realizuoti, įgyvendinti ir paversti tikrove.

4. Energingumas. Gebantys dirbti ilgai ir sunkiai, kupini didžiulės emocinės, dvasinės ir fizinės energijos.22.2. Netikrumo toleravimas

Sėkmę verslininkui garantuoja ne tik rizika, bet ir sugebėjimas toleruoti netikrumą. Verslininkystė netinka žmonėms, kurie visada nori jaustis saugiai. Jei viskas susiklosto palankiai ir nusprendžiama pradėti savo verslą, reikia pinigų (kapitalo). Būtinos dvi kapitalo rūšys:

pradinis kapitalas steigti verslui ir apyvartinis kapitalas, kuris skatintų verslo eigą, kol jis pradės atsimokėti. Žinoma, pinigų (kapitalo) kiekis, kurio reikia, priklauso nuo jūsų pasirinkto verslo.3

Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

3 Ansoff, H.l (1979). Strategic Management. N.Y.: John Wiley.

5

Verslininkui nepakanka tik įsteigti įmonę. Taip pat svarbu, o gal net ir svarbiau, sugebėti valdyti ją įsteigus. Literatūra nurodo, kad sėkmė lydi tuos verslminkus, kurie turi sugebėjimų, reikalingų ,,valdyti” įkurtą įmonę, o nesėkmę patiria verslinmkai paprastai tokių valdymo sugebėjimų stingantys.

2.3.Valdymo sugebėjimai

Valdytojai privalo turėti tam tikrų sugebėjimų, kurie įgalintų juos sėkmingai atlikti savo pareigas. Tie sugebėjimai yra vertingiausios bet kurios organizacijos galimybės. Silpni valdymo sugebėjimai gali sužlugdyti sėkmingiausią verslą ir daugeliu atvejų priartmti organizacijos žlugimą. Trys svarbūs valdymo sugebėjimai, kurie tu

uri būti stiprinami ir tobulinami bet kurioje organizacijoje:

1) techmniai;

2) darbo su žmonėmis;

3) suvokimo sugebėjimai.

Techniniai sugebėjimai reikalingi, norint įvykdyti tam tikrą specifinę užduotį. Pavyzdžhu, kompiuterimų programų užrašymas, apskaitos ataskaitų parengimas, rinkodaros statistikos analizė, juridinio dokumento parašymas ir t.t. Tie sugebėjimai įgyjami aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, universitetuose, tačiau kai kurie gali būti vykdomi ir pačiose organizacijose.

Darbo su žmonėmis sugebėjimai apima sugebėjimą dirbti su asmenimis ar jų grupėmis Ofgamzacijoje, ttepaisaiit to, ar jie yra pavaldmiai, kolegos af aukšto raftgo asmenys. Šie sugebėjimai siejasi su individo įvertmimu veikiant su kitais taip, kad būtų sėkmingai įvykdyta užduotis. Bendravimas žodžiu ar raštu, teigiamo požiūrio tarp pačių žmonių ir darbo sukūrimas bei bendradarbiavimo tarp grupės narių išvystymas yra dalis veiklos, kuri reikalauja iš valdytojų parodyti savo darbo su žmonėmis sugebėjimus.4

Suvokimo sugebėjimai yra tie, kurie įgalina valdytojus suprasti bet kurios situacijos sudėtingumo laipsnį ir sumažinti tą sudėtingumą iki tokio lygio, kuris įgalintų priimti specifines veiklos kryptis. Suvokimo sugebėjimų pavyzdys gali būti sprendimų priėmimas,

4 Jucevičius, R. (1998). Strateginis organizacijų vystymas. Pasaul lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

6

kuris veikia samdymą, priešmimąsi konkurento pakeistai rinkodaros strategįjai, skirtmgų organizacįjos skyrių reorganizavimą ar sujungimą bei ilgalaikį kompanįjos svajonių vystymąsi.

Tuo metu, kai sėkmės lydimi valdytojai privalo turėti aukštą technologinį, darbo su žmonėmis ir suvokimo sugebėjimų lygį, visi. valdymo lygiai n

. . .

Join the Conversation