Marketingo veikla AB “Lietuvos draudimas”

867 0

santrauka

Studijų programa Verslo vadyba

 

Kursinis darbas

Marketingo veikla AB „Lietuvos draudimas“

Darbo vadovė

Marijampolės kolegija

Verslo ir technologijų fakultetas

Verslo ir vadybos katedra

2014-03-15

 

Darbo aktualumas -marketingo priemonių naudojimas yra būtinas kiekvienai verslo įmonei, norint sėkmingai realizuoti savo, kaip pilnavertės rinkos dalyvės, tikslus ir ambicijas. Būtent efektyvios marketingo priemonės didina paslaugų konkurencingumą ir daro didžiausią poveikį vartotojams.

Darbo tikslas – atskleisti, kokių marketingo veikla AB „Lietuvos draudimas“ padidintų paslaugų konkurencingumą rinkoje.

Darbo objektas – marketingo priemonių naudojimas AB „Lietuvos draudimas“ veikloje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti AB „Lietuvos draudimas“ naudojamas marketingo priemones;

Pateikti marketingo priemonių kompleksą, kurios padidintų AB „L

Lietuvos draudimas“ konkurencingumą rinkoje.

 

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė, mokslinės periodikos bei internetinių puslapių

Nagrinėjamas;

Antrinių informacijos šaltinių analizė;

Anketinės apklausos rezultatų analizė;

 

TERMINŲ ŽODYNĖLIS

A

Apklausa– tai pirminės informacijos rinkimo metodas, pasireiškiantis respondentų atsakymų į pateiktus klausimus registravimu. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

Asmeninis pardavimas( – tai tiesioginis pardavėjo bendravimas su potencialiu pirkėju siekiant jam parduoti prekę. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

Asortimentas – tai prekių/paslaugų grupė, glaudžiai tarpusavyje susietų dėl funkcionavimo panašumo arba dėl to, kad parduodamos toms pačioms klientų grupėms arba to paties tipo prekybos įmonėse, arba neviršijant to pačio kainų di

iapazono. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

G

Galimybės – tai marketingo pastangų kryptis, galinti suteikti konkurencinį pranašumą. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

K

Kaina – tai pinigų suma, mokama už produktą, arba vertybių suma, kurią vartotojai išmaino į naudą, gaunamą turint arba vartojant gaminį ar pa

aslaugą. (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas., 2000)

Kokybė– visos gaminio ar paslaugos savybės, galinčios patenkinti esamus arba numatomus vartotojų poreikius. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Konkurencija – verslo įmonės arba gamybos veiksnių savininkų varžymasis, siekiant patraukti vartotojus ir įsitvirtinti rinkoje. (Norkuvienė A. Rinkos ekonomikos terminų žodynėlis. Šiauliai, 1994)

Konkurencinės strategijos– strategijos, kuriomis naudodamasi bendrovė gali užimti tvirtas pozicijas kovoje su konkurentais. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Konkurencingumas – santykinė vieno konkurento padėtis kitų atžvilgiu. (Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Vadyba. Poligrafija ir informatika. 1999)

M

Marketingas– tai socialinis ir vadybinis procesas, kurio metu įmonės siekia patenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelną. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Ri

inkodaros principai., Kaunas, 2003)

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių sprendimų ir veiksmų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus. (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas., 2000)

Marketingo strategija– tai įmonės galimybių išaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas bei strategijos parengimas. (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas., 2000)

P

Pardavimo skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų trumpalaikių veiksmų, kuriuos, sudarius palankesnes prekių įsigijimo sąlygas, siekiama didinti prekių/paslaugų pardavimą. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

Paskirstymas – tai įmonės veikla, kuria siekiama, kad tiksliniai va

artotojai galėtų įsigyti įmonės produktą. (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas., 2000)

Produktas – tai visuma prekių ir paslaugų, kurias bendrovė siūlo tikslinei rinkai. (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas., 2000)

R

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ir idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai siekiant užsakovo numatytų tikslų. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

Rėmimas – veikla, kurios dėka tiksliniai klientai sužino apie produktą ar paslaugą ir jų privalumus bei yra įtikinami tą prekę/paslaugą nusipirkti. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Rinka – visų esamų ir galimų produkto ar paslaugų/prekių visuma. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Ryšiai su visuomene– tai veikla, kuria siekiama visuomenėje bei tam tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo bei supratimo atmosferą. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

S

Stebėjimas– tai pirminių duomenų rinkimo metodas, pasireiškiantis tiriamųjų objektų elgsenos ir vykstančių reiškinių bei procesų fiksavimu. (Pajuodis A. Prekybos marketingas., Vilnius., 2005)

Strategija ilgalaikių, esminių veiklos nuostatų bei jos svarbiausių tikslų įgyvendinimo kelių visuma. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

 

T

Teikėjai – įmonės ar asmenys, kurie aprūpina bendrovę ir jos konkurentus reikiamais ištekliais produktams gaminti ir paslaugoms teikti. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.

. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Tiesioginis marketingas – tai marketingas pasitelkiant įvairias reklamos priemones, padedančias užmegzti tiesioginį dialogą su vartotojais ir paprastai siekiančias tiesioginio vartotojų atsako. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

Tyrimas – tai sistemiškas svarbios su marketingas susijusios informacijos rinkimas, analizavimas ir interpretavimas. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

V

Vartotojai – tai asmenys, kurie perka negamybiniam naudojimui prekes ar paslaugas. (Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai., Kaunas, 2003)

ĮVADAS

Vienas svarbiausių kiekvienos organizacijos tikslų konkurencinėje kovoje – išvystyti konkurencinius pranašumus.

Paslaugų kiekis nuolat didėja, dauguma įmonių, siekdamos išlaikyti spartų asortimento atnaujinimo tempą ir pralenkti konkurentus, naujas paslaugas įveda vis agresyviau, pasitelkusios įvairių reklamos formų, aktyvią kainų politiką. Tačiau dauguma vartotojų tampa vis reiklesni paslaugų kokybei ir kitiems marketingo dalykams. Yra pastebima, kad atsiranda vis naujų savitų vartotojų grupių, kurioms reikia teikti išskirtines paslaugas, tenkinančias jų poreikius.

Marketingo priemonių naudojimas yra būtinas kiekvienai verslo įmonei, norint sėkmingai realizuoti savo, kaip pilnavertės rinkos dalyvės, tikslus ir ambicijas. Būtent efektyvios marketingo priemonės didina paslaugų konkurencingumą ir daro didžiausią poveikį vartotojams.

Darbo tema – Marketingo veikla AB „Lietuvos draudimas“

Temos aktualumas – paslaugų konkurencingumo didinimas AB „Lietuvos draudimas“ yra aktuali tema, nes didėjanti konkurencija ir augantys vartotojų poreikiai keičia pardavimų apimtis. Tai įmonei sudaro kliūčių realizuojant ga

aminius, šiuo atveju, paslaugas. Todėl labai svarbu numatyti konkurencingumo didinimo būdus, kurie padės įmonei išlikti konkurencingai.

Darbo objektas – marketingo priemonių naudojimas AB „Lietuvos draudimas“ veikloje.

Darbo problema – kokios AB „Lietuvos draudimas“ veikloje taikomos paslaugų marketingo priemonės, leis išsilaikyti konkurencingai rinkoje.

Darbo tikslas: atskleisti, kokia marketingo veikla AB „Lietuvos draudimas“ padidintų paslaugų konkurencingumą rinkoje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti AB „Lietuvos draudimas“ naudojamas marketingo priemones;

Pateikti marketingo priemonių kompleksą, kurios padidintų AB „Lietuvos draudimas“ konkurencingumą rinkoje.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė, mokslinės periodikos bei internetinių puslapių

nagrinėjamas;

Antrinių informacijos šaltinių analizė;

Anketinės apklausos rezultatų analizė;

1. MARKETINGO SAMPRATA

Marketingo sąvoka tapo jau įprasta ir vis dažniau vartojama lietuvių kasdieniniame gyvenime, nors jo esmė iki šiol nėra pakankamai gerai suprantama. Nuo seno prekių pardavimai ir mainymai į kitas prekes vyko turguose. Žodis „marketingas“ kilęs iš anglų kalbos žodžio „market“ reiškiančio rinką arba turgų. Bet pirminė šių sąvokų prasmė mažai beatitinka plačiai išreklamuotą ekonominės veiklos valdymo būdą rinkos ekonomikos šalyse.

1.1.Marketingo tikslas

Marketingo tikslas yra pelningai siekti kliento pasitenkinimo, užmezgant su juo vertingus ryšius. Marketingo darbuotojai patys vieni negali pasiekti šio tikslo. Jie privalo glaudžiai bendradarbiauti su kitais bendrovės darbuotojais ir kitomis vertės grandinėje esančiomis kompanijomis, kad visi kartu klientui pateiktų geriausią kokybę. Taigi marketingo principai verčia kiekvieną organizacijos narį galvoti apie klientą ir padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų sukurti bei p. . .

rečia dalis respondentų, o tai reiškia klientų pasitikėjimą, bei paslaugos patrauklumą. Norėčiau paminėti , kad neatsirado nei vieno apklaustojo, kuris nebūtų anksčiau arba dabar naudojasis „ Lietuvos draudimo“ paslaugomis.

Į klausimą kodėl žmonės renkasi šią draudimo kompaniją , 22% respondentų nurodė žalų atlyginimą, 20% rinkosi dėl patikimumo, 14 % dėl žinomumo. Kaip matyti diagramoje reklamos „Lietuvos draudimui“ nereikia, nes nei vienas apklaustasis nenurodė, kad būtent reklama pastūmėjo jį apsidrausti šioje kompanijoje.

5 pav. „Lietuvos draudimo“ paslaugų kriterijai

 

Didžiausia dalis 55% apklaustųjų apsidraudę privalomu vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.

. Kitos gana populiarios draudimo rūšys – būsto ir kasko draudimas.. Šie du draudimai parodo, kad vartotojai nori garantijos, saugumo, kad jų turtas yra paliekamas patikimose rankose

6 pav. Draudimo paslaugos

Didžioji respondentų dalis, net 47 %, draudžiasi būtent AB „Lietuvos draudimas”, o tai reiškia klientų pasitikėjimą, darbuotojų įvertinimą bei paslaugos patrauklumą. Ši draudimo bendrovė jau turi lojalių vartotojų ratą, kuris kiekvienais metais vis didėja, nepaisant vis daugiau atsirandančių konkurentų, kurie siūlo analogiškas paslaugas net ir už mažesnes kainas. 24% vartotojų tenkina paslaugų kaina.

7 pav. Lietuvos draudimo kompanijos veikla

Į klausimą ar kaina įtakoja draustis 53% respondentų atsakė, kad kaina juos labai įtakoja draustis. 34% apklaustųjų teigė, kad juos kaina nelabai įtakoja, tačiau ieško prieinamo kokybės ir kainos santykio .Na, o 13% svarbiausia geros draudimo sąlygos ir kompanijos patikimumas.

8 pav. Kainos įtaka

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS

9 pav. Lytis

Apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus apklaustieji nuo 18 metų. Buvo pasirinktos šios vartotojų amžiaus grupės: jauni vartotojai – nuo 18 iki 25 metų, vidutinio amžiaus vartotojai – nuo 26 iki 39 metų, vyresnio amžiaus vartotojai – nuo 40 iki 59, ir pensijinio amžiaus sulaukę žmonės – 60 metų ir vyresni. 13,3 % respondentų sudarė jauni vartotojai, 33,3 % apklaustųjų sudarė vidutinio amžiaus vartotojai, 46,6 % sudarė vyresnio amžiaus vartotojai, kurių amžiaus grupė nuo 40 iki 59 metų ir tik 6,6 % sudaro pensijinio amžiaus sulaukę vartotojai. Galima daryti išvadą, kad daugiausiai AB „Lietuvos draudimas“ paslaugomis naudojasi vartotojai nuo 40 iki 59 metų.

10 pav. Apklaustųjų amžius

Kaip matyti iš pateiktų rezultatų, dažniausiai draudimo paslaugomis naudojasi didesnes pajamas turintys vartotojai, nes būtent jie gali sau leisti įsigyti daugiau įvairaus turto. Dažniausiai jie naudojasi ir gyvybės draudimo paslaugomis. Draudimas šiems respondentams – patikimas saugos garantas.

11 pav. Respondentų pajamos

Apklausoje dalyvavo 13,3 % respondentų iš didmiesčio, 60 % iš kitų miestų ir 26,6 % respondentų iš kaimo. Kaip matosi diagramoje mažesnių miestų gyventojai sudaro didžiausią dalį AB „Lietuvos draudimo“ rinkos. Pagal tai galima spręsti, kad mažesniuose miestuose mažesnis ir draudimo kompanijų pasirinkimas.

12 pav. Vietovių pasiskirstymas

 

Join the Conversation