TEISĖKŪROS SĄVOKA, SUBJEKTAI, BŪDAI IR RŪŠYS

2243 0

TURINYS

ĮVADAS 4

1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5

2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7

3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9

4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10

4.1. Originalioji teisėkūra 10

4.1.1. Deleguotoji (arba įgaliotoji) teisėkūra 10

4.1.2. Tautos teisėkūra – referendumas 10

4.2. Sankcionuota teisėkūra 15

IŠVADOS 17

LITERATŪRA SĄRAŠAS 18

ĮVADAS

Žmogaus teisės ir laisvės, atstovavimas ir atskaitomybė piliečiams, laisvi ir periodiški rinkimai – tai vieni svarbiausių šiandieninės demokratijos institutų, įtvirtintų konstitucijos. Pradėjau nuo demokratijos sąvokos, kadangi tik demokratinėje valstybėje ir visuomenėje galima vienovė tarp valdžios ir tautos, o ypač šis santykis atsiskleidžia teisėkūroje arba įstatymų leidyboje, kuri yra viena svarbiausių valstybės funkcijų ir kartu tautos valios diegimas į įstatymus. Tik demokratinėje valstybėje ir visuomenėje teisėkūros tikslas yr

ra kurti ir leisti tokias teisės normas, kurios užtikrintų pagrindines žmogaus teises bei laisves, kartu garantuojant ir jų įgyvendinimą. Manau, kad teisėkūra – tai viena aktualiausių ir daugiausiai reformų reikalaujanti teisės sistemos dalis, o jos svarba demokratinei valstybei kaip demokratijos vykdytojai – didžiulė.

Taigi bandysiu aptarti esminius principus, kuriais vadovaujantis vykdoma pagrindinė valstybės funkcija – įstatymų leidyba arba teisėkūra, siekianti sureguliuoti svarbiausius visuomeninius santykius. Pagrindinis mano darbo tikslas – apibrėžti teisėkūros sąvoką ir suformuluoti bendrąją jos sampratą, aptarti teisėkūros subjektus, būdus bei rūšis.

1. TEISĖKŪROS SĄ

ĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI

Pradedant kalbėti apie teisėkūrą, pirmiausia derėtų bent trumpai aptarti teisėkūros sampratą ir apibrėžti esmines jos savybes, paskirtį bei tikslus. Mano nuomone, geriausią teisėkūros sąvokos apibrėžimą pateikia profesorius Alfonsas Vaišvila. Anot jo, teisėkūra – „Tai visuomenės ar įgaliotų valstybės in

nstitucijų veikla, kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti teisės normas atsižvelgiant į visų visuomenės narių teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei įgyvendinimo poreikius.“ Saulius Katuoka teisėkūrą apibrėžią panašiai: „Teisėkūra – valstybės kompetentingų institucijų ir jų įgaliotų visuomeninių organizacijų ar tautos oficiali veikla teisės normų aktams parengti ir išleisti.“

Tačiau teisėkūros sąvoką galima skirtingai traktuoti remiantis skirtingomis teisės doktrinomis. Pavyzdžiui, pozityviosios teisės paskirtis – užtikrinti pagrindines žmogaus teises atsižvelgiant tik į valstybės interesus, teisę tapatinant su įstatymu. Taigi, teisę suprantant kaip valstybės sukurtą visuotinai privalomą elgesio taisyklę, teisėkūros funkcijos kaip ir išnyksta. Tuo tarpu lyginant pozityviąją teisės sampratą su prigimtine, kurią galima traktuoti kaip visuotinai pripažintų prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių visumą, įstatymų leidyba jau ne savavališko pobūdžio, o atsižvelgianti į objektyvias, pačiame žmoguje slypinčias vertybes.

Kadangi te
eisėkūra yra priklausoma nuo teisės sampratos, atsižvelgiant į tai, jos turinio apimtį galime skirti dviem skirtingais aspektais:

1) teisėkūra siaurąja prasme – kompetentingų valstybės institucijų veikla, kuriant teisės normas. Šios prasmės pagrindą sudaro norminių teisės aktų kūrimo procesas. Jis apima įvairias stadijas: pradedant nuo teisės akto poreikio nustatymo, projekto rengimo ir t.t., baigiant įstatymo priėmimu ir paskelbimu.

2) Teisėkūra plačiąja prasme – tai visos teisės bei jos struktūrinių dalių (idėjų, doktrinų, teisinių santykių ir pan.) kūrimas ir formavimo procesas. Šia prasme teisėkūros procesas prasideda nuo teisinių id
dėjų ir baigiasi teisės normų realizavimu.

Tačiau, nepaisant skirtingų teisėkūros supratimų, veikla ruošiant, keičiant bei leidžiant teisės aktus priklauso valdančiosioms valstybės institucijoms.

Kalbant apie teisėkūrą kaip apie teisinių idėjų virtimą teisinėmis normomis, reikėtų pabrėžti pagrindinius jos tikslus. Mano nuomone, svarbiausi yra šie:

 Kurti, redaguoti, panaikinti ar papildyti teisės normas;

 Tobulinti vientisą teisės normų sistemą, reguliuojančią visuomeninius santykius;

 Diegti tautos valią į įstatymus bei kitus teisės aktus;

 Suteikti įstatymuose esančioms taisyklėms bendrą privalomąjį pobūdį;

 Užtikrinti socialinių interesų tolesnę juridizavimosi eigą;

 Padėti teisei ir įstatymams tapti socialine vertybe, išreikšiant bendrus visuomenės siekius ir interesus, bendrą valią, įkūnijant teisingumą;

 Formuluoti teisės normas, siekiant u-tikrinti žmogaus teisių saugą ir jų įgyvendinimą;

 Užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų kokybę, aiškumą, jų veiksmingumą, lankstumą bei stabilumą; jie turi būti pakankamai aiškūs ir vienareikšmiai, kad juos būtų galima realizuoti;

 Kurti atvirą, teisingą, darnią, pilietinę visuomenę ir prigimtines žmogaus teises bei laisves gerbiančią teisinę valstybę (Konstitucijos preambulė, II ir kiti skirsniai).

2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI

Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė turi ne bet kuris subjektas. Tai speciali, griežtai apribota ir Konstitucijoje įtvirtinta teisė. Pagrindinis teisėkūros subjektas, esant atstovaujamosios demokratijos sąlygoms, yra tam tikros teisėkūros vykdymui įgaliotos valstybės institucijos. Įstatymų leidybos teisė patikima parlamentui – valdžios institucijai, kurią sudaro tautos išrinkti atstovai. Atstovaudami visuomenei jie išreiškia jos įvairius interesus. Įstatymų leidžiamajai valdžiai atitekus ta

autos atstovams užtikrinama demokratija ir tautos savivalda.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau Konstitucijos) 68 straipsnyje numatyta, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei bei kitoms valdymo institucijoms. Reikia pažymėti, kad ir pati tauta turi galimybę tiesiogiai priimti įstatymus; tai taip pat įtvirtinta Konstitucijos 68 str., kuriame teigiama, kad 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti seimui įstatymo projektą, kurį Seimas privalo svarstyti. Tauta, kaip įstatymų leidybos subjektas, gali pareikšti savo valią ir referendumu.

Taigi svarbiausiame valstybės įstatyme, Konstitucijoje, kaip viename pagrindinių teisėkūros šaltinių, įtvirtinti pamatiniai nacionalinės teisės principai ir vertybės, apibrėžti įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintys subjektai, taip pat nustatyta valdžios institucijų turima kompetencija, priimant tam tikrus teisės aktus, pagrindiniai įstatymų priėmimo ir įsigaliojimo tvarkos reikalavimai, kiti esminiai dalykai, susiję su teisėkūra.

Taigi reziumuojant, galima teigti, kad demokratinėje valstybėje ir būtent Lietuvos Respublikoje pagrindiniai teisėkūros subjektai yra:

1) tauta (referendumų būdu);

2) parlamentas;

3) valstybės vadovas (prezidentas);

4) vyriausybė;

5) piliečiai (Lietuvos Respublikoje surinkus 50 tūkstančių piliečių parašų).

Tuo tarpu prof. A. Vaišvila išskiria dar kelis subjektus, tai – ”teismai ir piliečiai, įgyvendinantys savo subjektines teises (testamentų, civilinių sandorių, darbo sutarčių sudarymo subjektai. Teisėtai sudarytai ir galiojančiai civilinei sutarčiai naujasis CK pripažįsta įstatymo galią (6.189 straipsnis. Sutarties galia. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.). Tai reiškia, kad piliečių sutartimi sukurta in
ndividuali elgesio taisyklė negali būti atšaukta ar pakeista jokiu įstatymo lydimuoju (poįstatyminiu) aktu, o tik įstatymu, ir tokiu, kuris nepažeistų konstitucinių žmogaus teisių.“

3. TEISĖKŪROS BŪDAI

Remiantis valstybės aktyvumu kuriant teisę, skiriami keli teisės normų kūrimo būdai:

1) originalioji teisėkūra – sukuriama nauja, visuomenėje neegzistavusi teisinio reguliavimo priemonė – elgesio taisyklė;

2) sankcionavimas – tai oficiali kompetentingos valstybės institucijos procedūra, kuria patvirtinama (sankcionuojama) jau esama elgesio taisyklė suteikiant jai teisės normos statusą – visuotinį privalomumą;

3) ratifikavimas – speciali sankcionavimo rūšis, kai parlamentas vadovaudamasis tam tikra procedūra patvirtina tarptautinės sutarties, deklaracijos, konvencijos nustatytą elgesio taisyklę, suteikia jai įstatymo galią ir kartu įtraukia ją į nacionalinės teisės sistemą.

4. TEISĖKŪROS RŪŠYS

Atsižvelgiant į prieš tai minėtus teisės normų kūrimo būdus, įstatymų leidybą galima skirstyti į atitinkamas rūšis. Tai:

1) originalioji teisėkūra;

2) sankcionuota teisėkūra.

4.1. Originalioji teisėkūra

Tai kompetetingų valstybės institucijų (parlamento, prezidento, vyriausybės, ministerijų, departamentų, savivaldybių tarybų, jų valdybų ar kitų valstybės institucijų) kūrybinė veikla, kuria sukuriama nauja elgesio taisyklė – teisės norma.

4.1.1. Deleguotoji (arba įgaliotoji) teisėkūra – tai tokia originaliosios teisėkūros rūšis, kai viena kompetentinga valstybės institucija (pavyzdžiui, parlamentas) paveda kitai valstybės institucijai (pavyzdžiui, prezidentui ar vyriausybei) išleisti įstatymo galią turintį teisės normų aktą. Tokių teisėkūros pavyzdžių galima rasti Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų valstybių konstitucijose, kurių normose yra įtvirtinti tokio įstatymų leidybos delegavimo atvejai ir nustatomos jo ribos bei garantijos. Kitų šalių nacionalinėse t

. . .

IŠVADOS

Teisinėje sistemoje teisėkūra užima vieną iš svarbiausių vietų, o jos tobulinimas turi būti vienas iš pagrindinių valstybės vykdomos politikos tikslų. Teisėkūra taip pat yra būtina grandis nustatant bei keičiant visuomenės santvarką. Kuriant bei tobulinant jau sukurtą teisinę sistemą, kuriamas ir politinis, kultūrinis bei moralinis pagrindas teisinei valstybei.

Taigi savo kursiniame darbe bandžiau apibrėžti teisėkūros sąvoką, jos pagrindines savybes, paskirtį ir tikslus, kurių vienas esminių yra padėti įstatymams tapti socialine vertybe, išreiškiančia visos visuomenės interesus bei valią, įtvirtinant teisingumą. Žinoma, teisėkūra kaip ir visa teisinė valstybės sistema priklauso nuo joje vyraujančios teisės sampratos, tačiau aš teisėkūrą analizavau demokratijos principų atžvilgiu. Todėl kaip vieną svarbiausių teisėkūros principų, kurie naudojami sukurti efektyviai teisės sistemai, išskirčiau demokratiškumo principą, kuris įtvirtina visų visuomenės sluoksnių dalyvavimą kartu su valdžia kuriant teisę. Taip pat negalima pamiršti ir teisingumo, teisėtumo ir kitų teisėkūros principų, kurių kiekvienas savaip pasireiškia įstatymų leidyboje.

Teisėkūros subjektai – tai griežtai įtvirtinta konstitucinė norma. Pagrindinė teisė leisti įstatymus suteikta tautos išrinktiems atstovams bei pačiai tautai referendumo būdu. O įstatymų leidybos iniciatyvos teisė turi ne tik tauta, jos išrinkti atstovai, t.y. parlamento nariai, bet ir valstybės vadovas, t.y. prezidentas, bei vyriausybė.

Teisėkūra valstybėje gali būti vykdoma įvairiais būdais ir formomis, kurias nustato pati valstybė. Pagrindinės formos yra originalioji kūryba, kurios vienas pagrindinių bruožų – piliečių įtraukimas i teisėkūros procesą referendumų pagalba (tai vienas esminių demokratijos institutų, įtvirtintų Konstitucijoje), sankcionavimas ir ratifikavimas.

Taigi taip trumpai aptariau pagrindinius savo darbo aspektus, glaustai atskleidžiau jo turinį. Pabaigoje norėčiau pridurti, kad, mano nuomone, teisėkūra nėra ar bent jau neturėtų būti sustabarėjęs procesas, ji turėtų keistis kartu keičiantis ir mūsų gyvenimui, tokiu būdu tobulėdama bei suteikdama visuomenei didesnį pasitikėjimą teise ir būtent valstybės politika.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Norminiai aktai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija// Valstybės žinios, 1992 m. Nr. 33 – 1014.

2. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas// Valstybės žinios, 1999 m. Nr. 1 – 5.

3. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas// Valstybės žinios, 1989 m. Nr. 33 – 445.

Specialioji literatūra

1. T. Birmontienė, E. Jarašiūnas, E. Kūris ir kt. „Lietuvos konstitucinė teisė“, Vilnius, 2001m.

2. S. Katuoka „Valstybės ir teisės teorijos pagrindinės kategorijos“, Vilnius, 1997 m.

A. Vaišvila „Teisės teorija“, Vilnius, 2004 m.

3. S. Vansevičius „Valstybės ir teisės teorija“, Vilnius, 2000 m.

4. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран, Москва, 1997 m.

Join the Conversation