Kursinis darbas

1630 0

Kursinis darbas

Valstybės sienos apsaugos užtikrinimas

Saulius

VU 2002

Turinys

Įžanga.............................. 2

1.LR valstybės sienos apsauga: .............................. 4

1.1 Valstybės sienos apsaugos organizavimas.....................4

1.2 Valstybės sienos teisinis režimas...........................5

1.3 Pasienio teisinis režimas..............................9

1.4 Pasienio kontrolės punktai.............................12

2. Institucijų, įgyvendinančių valstybės apsaugą, raida: .................14

2.1 Krašto apsaugos departamento prie LR Vyriausybės Pasienio

apsaugos tarnyba..............................14

2.2 Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba.........14

2.3 Pasienio policijos departamentas prie VRM....................14

2.4 Pasienio policijos reorganizavimas į Valstybės sienos apsaugos

tarnybą prie VRM..........................15

3. Institucijos, įgyvendinančios Valstybės sienos apsaugą: ...............18

3.1 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM: ..................18

a) funkcijos ir uždaviniai............................18

b) struktūra..............................19

c) bendradarbiavimas.............................23

3.2 Kiti valstybės sienos apsaugos subjektai.....................26

4. Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtra........................28

Išvados..............................31

Summary..............................32

Literatūra..............................33

Įžanga

Vienas iš Lietuvos Respublikos politikos prioritetų yra nacionalinis saugumas, ku

urio dalis yra valstybės sienos apsauga. Pagrindiniai nacionalinio saugumo tikslai pagal LR Seimo 1996 m. priimtus Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindus yra:

• žmogaus ir piliečio teisės, laisvės bei asmens saugumas;

• tautos puoselėjamos vertybės, jos teisės ir laisvos raidos sąlygos;

• valstybės nepriklausomybė;

• konstitucinė santvarka;

• valstybės teritorijos vientisumas;

• aplinka ir kultūrinis paveldas.

Saugumo politikos tikslas yra sukurti palankias sąlygas ekonomikos augimui, demokratijos vystymuisi bei sumažinti grėsmes individui, tautai, jos suverenumui ir teritoriniam vientisumui. Lietuvos saugumo politika yra grindžiama šalies nacionaliniais interesais. Svarbiausias nacionalinis interesas yra Li
ietuvos ir jos piliečių laisvė ir nepriklausomybė. Šio intereso užtikrinimui turi būti naudojami visi valstybės resursai ir galios, įskaitant jos ginkluotąsias pajėgas.

Kaip jau buvo minėta, valstybės sienos apsauga – tai Lietuvos Respublikos sudėtinė nacionalinio saugumo užtikrinimo sistemos dalis. Ji atliekama vadovaujantis Li

ietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais. Konstituciniai valstybės sienos apsaugos pagrindai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos pirmas ir dešimtas straipsniai, įtvirtinantys Lietuvos demokratinę santvarką, nepriklausomumą bei teritorijos vientisumą. Valstybės sienos apsaugos tikslas yra užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą ir įgyvendinti minėtus nacionalinio saugumo tikslus.

Deramas valstybės sienų (ypač būsimų išorinių ES sienų) apsaugos užtikrinimas yra ir vienas iš Europos Sąjungos reikalavimų, kuris turi būti įgyvendintas norint integruotis į šią organizaciją.

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, atskleisti valstybės sienos apsaugos užtikrinimo problemas bei reikšmę valstybei. Atskleisdami šio darbo temos esmę, bandysime įgyvendinti tokius uždavinius:

• išanalizuoti valstybės sienos, pasienio, pasienio kontrolės punktų teisinius režimus bei valstybės sienos apsaugos organizavimą;

• aptarti institucijas, įgyvendinančias valstybės si
ienos apsaugą (daugiausia dėmesio skirsime Valstybės sienos apsaugos tarnybai);

• apžvelgti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sistemos plėtrą Europos Sąjungos reikalavimų kontekste.

Nubrėžtam tikslui pasiekti naudosimės loginiu , lyginamuoju, sisteminiu, teleologiniu bei struktūriniu tyrimo metodu.

Rašydami šį darbą naudosimės daugiausia normine literatūra, kadangi specialiosios literatūros nėra daug. Teisinkų darbų šia tema rasti taip pat nepavyko.

Darbą pradėsime nuo bendrų dalykų apie valstybės sienos apsaugą, po to pereisime prie konkrečių valstybės sienos apsaugą įgyvendinančių institucijų ir baigsime valstybės sienos apsaugos sistemos plėtros apžvalga.

1. Valstybės sienos apsauga

Prieš pradedant kalbėti apie va

alstybės sienos apsaugos užtikrinimą įgyvendinančias institucijas, būtų tikslinga aptarti valstybės sienos ir pasienio teisinius režimus, pasienio kontrolės punktų veiklą ir valstybės sienos apsaugos organizavimą. Visus šiuos dalykus reglamentuoja 2000 m. gegužės 9 d. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas1.

1.1 Valstybės sienos apsaugos organizavimas

Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsauga yra politinių, teisinių, ekonominių, režimo, karinių, operatyvinių, inžinerinių – techninių, organizacinių, ekologinių, sanitarinių ir kitokių priemonių visuma: valstybės sienų neliečiamumui užtikrinti ir neteisėtiems valstybės sienų pakeitimams išvengti; valstybės sienų režimui, pasienio ruožo režimui ir pasienio kontrolės punktų režimui užtikrinti; kitiems gyvybiškai svarbiems asmenų, visuomenės ir valstybės interesams užtikrinti. Valstybės sienos apsauga yra sudėtinė Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo užtikrinimo sistemos dalis. Ji atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Valstybės sienos ir jos apsaugos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais. Valstybės sienos apsaugą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Prireikus sustiprinti valstybės sienos apsaugą, Respublikos Prezidento ar krašto apsaugos ministro įsakymu į pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai gali būti pasiųsta kariuomenė, o esant karo atvejui, Valstybės sienos apsaugos tarnyba priskiriama ginkluotosioms pajėgoms.

Kalbant apie valstybės sienos apsaugos organizavimą, reikėtų paminėti ir valstybės sienos įgaliotinių instituciją. Valstybės sienos įgaliotiniais atitinkamai valstybės sienos daliai skiriami valstybės pareigūnai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties su gretima valstybe nustatyta tvarka. Valstybės sienos įg

galiotiniai kartu su atitinkamų gretimos valstybės institucijų atstovais nagrinėja pasienio incidentus ir kitus klausimus, susijusius su valstybės sienos apsauga. Valstybės sienos įgaliotinių neišspręsti pasienio incidentai ir kiti valstybės sienos teisinio režimo pažeidimo klausimai perduodami spręsti diplomatiniais kanalais per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, užtikrindama valstybės sienos apsaugą, įgyvendina valstybės sienos, pasienio, pasienio kontrolės punktų teisinius režimus, kuriuos panagrinėsime detaliau kituose šio darbo skyriuose.

1.2 Valstybės sienos teisinis režimas

Pagal minėtą Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės siena – linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse. Valstybės siena yra neliečiama. Valstybės sienos neliečiamumas išplaukia iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos pirmo ir antro straipsnių, įtvirtinančių Lietuvos Respublikos nepriklausomumą ir tautos suverenitetą.

Valstybės sienos teisinis režimas – teisės aktų nustatyta valstybės sienos nustatymo, žymėjimo ir kirtimo tvarka, valstybės sienos tvarkymas.

Valstybės sienos keitimas ir nustatymas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, taip pat ir Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme, yra numatyta valstybės sienos keitimo galimybė: Lietuvos Respublikos valstybės siena gali būti nustatoma ir keičiama tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

Valstybės sienos žymėjimas

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme numatyta, kad Valstybės siena sausumoje ir vidaus vandenyse žy
ymima aiškiai matomais valstybės sienos ženklais. Šių ženklų formą, dydį ir jų statymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai. Valstybės siena, jeigu kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su gretimomis valstybėmis, eina sausuma ir vietomis, kur valstybės siena kerta upes, ežerus ir kitus vidaus vandenis, pereidama nuo vieno kranto į kitą, linijomis, jungiančiomis gretimus valstybės sienos ženklus. Laivybine upe valstybės siena eina pagal pagrindinio farvaterio (laivakelio) arba upės deltos vidurį, nelaivybine upe pagal jos vidurį arba pagrindinės vagos vidurį. Taip pat valstybės siena eina tiltais arba kitomis konstrukcijomis, einančiomis per upę, ežerą arba kitą vandens telkinį pagal šio statinio vidurį.

Valstybės sienos kirtimas

Valstybės sienos kirtimo bendroji tvarka

Valstybės sienos kirtimo kontrolę atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Be to, ši institucija išduoda vizas ar kitus leidimus kirsti valstybės sieną. Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą, valstybės sieną sausumoje galima pereiti tik po patikrinimo pasienio kontrolės punkte. Išlaipinti arba įlaipinti į transporto priemones žmones, iškrauti arba pakrauti prekes ir kitas vertybes, vykstant nuo valstybės sienos iki pasienio kontrolės punkto ar atgal yra draudžiama. Asmenys, kertantys valstybės sieną, privalo turėti ir pateikti patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnams galiojančius asmens dokumentus, suteikiančius teisę pereiti valstybės sieną (šiuos dokumentus nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos R

. . .

Norminė literatūra:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Žin., 1992, Nr.33-1014.

2. Lietuvos Respublikos Valstybės sienų apsaugos įstatymas// Žin., 1992, Nr. 20-595.

3. Lietuvos Respublikos laikinasis pasienio apsaugos tarnybos įstatymas // Žin., 1990, Nr. 34-821.

4. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas // Žin., 2000, Nr. 92-1192.

5. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos įstatymas // Žin., 1994, Nr. 53-993.

6. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas // Žin., 2000, Nr. 42-1192.

7. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos statutas // Internetas, http:// www.lrs.lt.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo” // Žin., 2001, Nr. 18-556.

9. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai // Internetas, http:// www.lrs.lt.

10. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės programa // Internetas, http:// www.pasienis.lt.

11. Muitinės kodeksas // Žin., 1996, Nr. 52-1239.

12. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas // Žin., 1991, Nr. 2-22.

13. Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklės // Internetas, http:// www.pasienis.lt.

14. Pasienio punktų plėtros strateginis planas // Internetas, http:// www.pasienis.lt.

Specialioji literatūra:

15. Kuconis P., Nekrošius V. Teisėsaugos institucijos. Justitia, Vilnius, 2001.

16. PPD ryšių su visuomene poskyris. Pasienio policija reorganizuojama į VSAT // Sargyba, 2001 03 15, Nr. 11 (422); P.6.

Join the Conversation