STRESŲ ĮTAKA SAUGIAM DARBUI DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS

504 0

UTENOS KOLEGIJOS

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

EKONOMIKOS KATEDROS

TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMA

STRESŲ ĮTAKA SAUGIAM DARBUI

DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS

UTENA, 2013

SANTRAUKA

Temos aktualumas. Ilgą laiką darbe patiriamas stresas gali sukelti rimtus psichinės ar fizinės sveikatos sutrikimus, silpninti adaptacinius sugebėjimus, mažinti atsparumą ligoms. Nuo tokių pasekmių kenčia darbo našumas, kūrybingumas ir konkurencingumas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros duomenimis, Europos Sąjungos valstybėms darbo stresas kasmet kainuoja mažiausiai 20 milijardų eurų.

Šio darbo objektas – stresų įtaka saugiam darbui.

Šio darbo tikslas – atskleisti stresų įtakos saugiam darbui aktualumą. Pirmoje da

arbo dalyje išnagrinėta streso samprata, požymiai ir priežastys teoriniu aspektu. Antroje dalyje analizuota streso įtaka saugiam darbui. Trečioje dalyje aptarta streso prevencija.

Šio darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti streso sampratą apžvelgiant požymius ir priežastis.

2. Išanalizuoti streso įtaką saugiam darbui.

3. Aptarti streso prevenciją.

Pagrindinės išvados:

1. Stresą sąlygoja blogas darbo organizavimas, planavimas, smurtas ir bauginimas, žodiniai užgauliojimai.

2. Stresas gali pakenkti darbo vietos saugai ir turėti įtakos kitiems su darbu susijusiems sveikatos sutrikimams.

3. Streso visiškai išvengti neįmanoma, tačiau galima padidinus savo atsparumą stresui.

SUMMARY

Relevance of the topic. For a long time the work-related stress can le

ead to serious mental and physical health problems, reduce the adaptive ability to reduce resistance to disease. From those suffering the consequences of labor productivity, creativity and competitiveness. European Agency for Safety and Health at Work Agency, the European Union co
ountries work stress yearly cost at least 20 billion euros.

The object – stresses influence the safe operation.

The aim of the study is to – reveal stress affect safe operation relevance. In the first part the concept of stress, symptoms and causes of the theoretical point of view. The second part analyzed the influence of stress safety. The third section discussed the prevention of stress.

Characteristics of the study.

1. First Examine the concept of reviewing the signs of stress and causes.

2. Second To analyze the stress and safety.

3. Discuss stress prevention.

The main findings

1. Stress leads to poor work organization, planning, violence and bullying, verbal bullying.

2. Stress can compromise workplace safety, and contribute to other work-related health problems.

3. Stress can not be avoided, but you can increase your resistance to stress.

TURINYS

SANTRAUKA .............................. 2

SUMMARY .............................. 3

ĮVADAS .............................. 5

STRESO SA

AMPRATA, POŽYMIAI IR PRIEŽASTYS .................. 6

Potencialūs stresoriai darbo vietoje ........................... 8

STRESO ĮTAKA SAUGIAM DARBUI ......................... 10

Įspėjamieji streso faktoriai darbo vietoje ........................11

Darbuotojo reakcija ir elgesys ..............................13

Streso sukeltos ligos ir streso korekcinės priemonės ................... 16

Psichinio streso veiksniai ir vertinimas darbe ...................... 17

Streso darbe tyrimo metodai .............................. 18

STRESO PREVENCIJA .............................. 19

3.1. Pagrindiniai sveiko darbo garantai ir problemų sprendimas .............. 19

3.2. Apsauga nuo stresų darbo vietoje ............................. 21

IŠVADOS .............................. 23

NAUDOTA LITERATŪRA .............................. 24

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Pagrindiniai streso požymiai .............................. 7

2 lentelė. Tipinės streso sukeltos ligos .............................. 15

3 lentelė. Sutrikimai ilgainiui tampantys susirgimais ....................... 16

4 lentelė. Mintys darbdaviams ir darbuotojams .......................... 19

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. „Kibiro modelis“ .............................. 12

2. pav. Reakcijos į stresą schema .............................. 14

3 pav. Galimi kenkiančių darbo ve

eiksnių poveikio sveikatai keliai ................ 16

4 pav. Stresinių darbo veiksnių įvertinimo būdai ........................ 18

ĮVADAS

Temos aktualumas. Stresas – XXI amžiaus žmonių gyvenimo palydovas. Stresuojama dėl visko ir nuolat. Darbe patiriamas stresas yra viena didžiausių sveikatos ir saugos problemų, su kuriomis susiduriame ir Lietuvoje. Stresą patiria beveik ketvirtadalis darbuotojų. Jo sukeliami nuostoliai milžiniški – kenčia žmonės, blogėja ekonominiai rodikliai. Stresą darbe gali patirti visi. Nuo jo kenčia bet kurio sektoriaus ir bet kokio dydžio organizacijos darbuotojai. Pokyčiai darbo pasaulyje daro vis didesnį spaudimą darbuotojams – mažinamos išlaidos ir naudojamasi užsakomosiomis paslaugomis, reikia demonstruoti didesnį funkcinį ir kvalifikacinį lankstumą, dažniau sudaromos laikinosios darbo sutartys, didėja nestabilumas, intensyvėja darbas (kartu didėja darbo krūvis ir spaudimas) ir menkai derinama darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Streso ir psichologinių bei socialinių pavojų darbe mažinimas yra ne tik moralinė, bet ir teisinė pareiga. Todėl šio darbo aktualumą lemia tai, kad stresas kenkia ne tik žmonių sveikatai ir saugai, bet taip pat ir šalies ekonomikai.

Šio darbo objektas – stresų įtaka saugiam darbui.

Šio darbo tikslas – atskleisti stresų įtakos saugiam darbui aktualumą.

Šio darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti streso sampratą apžvelgiant požymius ir priežastis.

2. Išanalizuoti streso įtaką saugiam darbui.

3. Aptarti streso prevenciją.

Pirmoje darbo dalyje išnagrinėta streso samprata, požymiai ir priežastys teoriniu aspektu. Antroje dalyje analizuota streso įtaka saugiam darbui. Trečioje dalyje aptarta streso prevencija.

Šiame darbe taikyti tyrimo metodai:

/b>mokslinės literatūros analizė.

Darbo struktūra – darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 8 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 24 puslapiai.

STRESO SAMPRATA, PRIEŽASTYS IR POŽYMIAI

Yra daug streso apibrėžimų ir teorijų apie tai, kas jį sukelia. Pagrindiniai streso darbe apibrėžimai ir sampratos, priimti Profesinės saugos ir sveikatos tarnybos, yra šie:

Stresas – stresas darbo vietoje yra sąveikos tarp asmens ir jo darbo aplinkos rezultatas. Asmeniui tai yra suvokimas, kad jis/ji negali susidoroti su savo darbo aplinkos reikalavimais ir atitinkamas neigiamas emocinis atsakas.1

Stresas visų pirma yra nelygybė tarp reikalavimų ir galimybių (pajėgumas ir laikas) tai įvykdyti. Šis prieštaravimas dirbančiajam yra nemalonus ir sukelia neigiamas reakcijas: baimę, vidinę įtampą, bejėgiškumą ir t. t.

Stresas darbe – emocinių, pažintinių, elgesio ir fiziologinių reakcijų į nemalonius ir kenksmingus darbo turinio, darbo organizavimo ir darbo aplinkos aspektus visuma. Ši būsena apibūdinama kaip stiprus susijaudinimas ir didelis nepasitenkinimas, o taip pat dažnai kaip jausmas, kad per daug reikalaujama“ (Europos Komisija).2

Įmonės patiria stresą tuomet, kai jaučia, kad jiems keliami reikalavimai neatitinka jų galimybių įvykdyti šiuos reikalavimus. Nors stresas yra psichologinis išgyvenimas, jis kenkia ir fizinei įmonių sveikatai.

Labiausiai paplitusios streso priežastys:

• galimybės kontroliuoti darbą neturėjimas;

• netinkamų reikalavimų darbuotojams kėlimas;

• kolegų bei vadovų paramos trūkumas;

• blogas įmonių ir darbo derinimas;

• prasti tarpusavio santykiai;

• psichologinis arba fizinis smurtas darbo vietoje;

• pareigų darbe bei gyvenime nesuderinamumas.

Žmonės skirtingai reaguoja į tokias pačias aplinkybes. Vi

ieni žmonės sugeba geriau susidoroti su dideliais reikalavimais nei kiti. Svarbu, kaip žmogus subjektyviai vertina savo padėtį.

Atsižvelgiant tik į aplinkybes, neįmanoma nustatyti, kokį stresą jos gali sukelti. Dėl trumpalaikio streso, pvz., kai reikia suspėti atlikti darbą iki nustatyto termino, problemų paprastai nekyla: iš tikrųjų tai gali padėti įmonėms dirbti taip, kaip jie geriausiai sugeba. Dėl patiriamo streso gali pasikeisti žmogaus savijauta, mąstymas ir elgesys.

1 – oje lentelėje pateikiami pagrindiniai streso požymiai.

Emociniai:

– nerimas

– baimė

– depresija

– pyktis

– panika

– įtampa

– frustacija

– irzlumas ir kt.

Fiziologiniai:

– prakaitavimas

– greitas kvėpavimas

– krūtinės veržimas

– širdies dūžiai

– padidėjęs kraujo spaudimas

– galvos skausmas

– silpnumas

– nuovargis

– pykinimas

– apetito praradimas

– nemiga ir kt.

Kognityviniai:

– nedėmesingumas

– išsiblaškymas

– nelankstus problemų sprendimas

– padidėjusi savikritika

– kiti pažintiniai sutrikimai

Elgesio:

– gestikuliacija

– sustingimas

– stereotipiški judesiai

– koordinacijos trūkumas

– drebulys

– šauksmas

– tyla ir kt.

 

1 lentelė. Pagrindiniai streso požymiai

Šaltinis: J. Kasiulis, V. Barvydienė, 2005 m.

 

Streso darbe požymiai:

1. Požymiai įmonės lygmeniu:

pravaikštos, didelė darbuotojų kaita, nepunktualumas, drausmės problemos, priekabiavimas, mažesnis našumas, nelaimingi atsitikimai, klaidos, didesnės kompensacijų ir sveikatos priežiūros išlaidos.

2. Požymiai atskirų žmonių lygmeniu:

emocinės reakcijos (dirglumas, nerimas, miego problemos, depresija, hipochondrija, susvetimėjimas, išsekimas, blogi santykiai šeimoje);

pažintinės reakcijos (sunku susikaupti, įsiminti, išmokti naujų dalykų, priimti sprendimus);3

elgesio reakcijos (piktnaudžiavimas narkotikais, alkoholiu, tabaku; žalingas elgesys);

fiziologinės reakcijos (nugaros problemos, imuniteto susilpnėjimas, skrandžio opos, širdies problemos, padidėjęs k. . .

Darbdaviai turėtų prisiminti, kad stresas darbe dažniausiai kyla, kai:

darbuotojams tenka laba didelė atsakomybė, bet jie patys negali daryti jokių sprendimų;

nėra nurodoma aiškių reikalavimų ir atsakomybės ribų;

yra terminuotos darbo sutartys, neaiškios ateities perspektyvos;

nėra galimybių darbuotojui parodyti savo sugebėjimų ir įgūdžių;

per ilgos darbo valandos;

darbuotojų pastangos nėra pastebimos ir tinkamai įvertinamos;

nėra galimybės darbuotojams išsakyti savo nusiskundimus, nuomonę ir pasiūlymus;

skiriamas neadekvatus laikas užduočiai atlikti;

už smulkią ar nereikšmingą klaidą darbuotojas sulaukia labai stiprios reakcijos.

Patarimai darbdaviams:

skatinti darbuotojus už gerus darbo rezultatus, tai negali likti nepastebėta;

rodyti kiekvienam darbuotojui pagarbą, nepriklausomai nuo pareigų;

prisiminti, kad kiekvienas darbuotojas turi skirtingus poreikius;

bendrauti su pavaldiniais.

NAUDOTA LITERATŪRA

B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995 m.

B. Pajarskienė, R. Jankauskas. „Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas“. Vilnius, 1998 m.

J. Kasiulis, V.Barvydienė. „Vadovavimo psichologija“. Kaunas, 2005 m.

http://www.sozialnetz.de parengė Technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė I. Mikalajūnienė 2006 m.

http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

http://www.profsajunga.org/index.php

http://www.agroakademija.lt/doc/2012.12.18_vertinimas.pdf

http://sena.sam.lt/lt/main/sveikatos_patarimai/prevencija/sveikata_darbe

1 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

2 http://www.sozialnetz.de parengė technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

3 http://www.sozialnetz.de parengė technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

4 http://www.sozialnetz.de parengė Technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

5 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

6 http://www.sozialnetz.de parengė Technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

7 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

88 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

9 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

10 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

11 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

 

12 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

13 http://www.sozialnetz.de parengė technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

14 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

15 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

16 B. Pajarskienė. „Stresas darbe ir sveikata“, UAB “Informacijos ir leidybos centras”, Vilnius, 1995.

17 http://www.agroakademija.lt/doc/2012.12.18_vertinimas.pdf

18 http://www.agroakademija.lt/doc/2012.12.18_vertinimas.pdf

19 B. Pajarskienė, R. Jankauskas, „Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas“. Vilnius, 1998.

 

20 B. Pajarskienė, R. Jankauskas. „Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas“. Vilnius, 1998.

 

21 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=8

22 http://sena.sam.lt/lt/main/sveikatos_patarimai/prevencija/sveikata_darbe

23 http://www.ergon.vgtu.lt/normal.php?id=3

24 http://www.sozialnetz.de parengė technikos ir normatyvų sk. vyr. darbo inspektorė Irena Mikalajūnienė 2006 m.

 

Join the Conversation