Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

2.2.1. Pelningumas ir pelno paskirstymas
Turto pelningumo rodiklis (ROA). Banko turto panaudojimo efektyvumą apibūdina turto pelningumo rodiklis (ROA) (žr. 2 lentelę). Šis rodiklis, skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir viso turto santykis, parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam turto piniginiam vienetui. Apskaičiuojant vidutinį turtą, būtų buvę naudinga įvertinti ir tarpinių laikotarpių duomenis, jei jie būtų buvę žinomi (pvz. ketvirčio ar mėnesio vidutinio turto reikšmes).
2 lentelė. Turto pelningumas (ROA)
2004 metai
Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams (tūkst. litų) 120 511
Vidutinė turto vertė (tūkst. litų) 8 761 801
Turto pelningumas (ROA) (procentais) 1,4
Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal AB SEB Vilniaus banko 2003-2004 viešai publikuojamus finansinės atskaitomybės duomenis.

Banko vidutinis metų turtas apskaičiuotas iš dviejų reikšmių: metų pradžioje (2003 metų pabaiga) ir 2004 metų pabaigoje. 2004 metais ROA rodiklis padidėjo nuo 1,3 iki 1,4 procento (žr. 1 pav.). Viena priežasčių - ypač sparčiai padidėjusi indėlių ir akredityvų suma, kuri išaugo 28,37 procentais bei ženkliai padidėjusi paskolų vertė – nuo 688 mln. iki 755 mln. Taip pat vien per 2004 metus Banko valdomo turto vertė padidėjo1 mln. litų.
1 pav. AB SEB Vilniaus banko vidutinio turto grąža (ROA)
Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal AB SEB Vilniaus banko 2003-2004
viešai publikuojamus finansinės atskaitomybės duomenis.
Nuosavo kapitalo pelningumas (nuosavybės grąža) (ROE) parodo pakankamai didelį Banko veiklos efektyvumą (žr. 3 lentelę), tačiau Bankas turėtų siekti, kad akcininkų nuosavybės grąžos rodiklis didėtų kiekvienais finansiniais metais, tuo tarpu stebint praėjusių laikotarpių duomenis, matyti, kad nuo 2000 metų kapitalo pelningumas mažėja.
3 lentelė. Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)
2004 metai
Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams (tūkst. litų) 120 511
Vidutinė akcininkų nuosavybės vertė (tūkst. litų) 1 003 745
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)* (procentais) 12,01
Šaltinis: Sudaryta autoriaus pagal AB SEB Vilniaus banko 2003-2004 viešai publikuojamus finansinės atskaitomybės duomenis.
* Vidutinė metų akcininkų nuosavybės vertė kaip ir vidutinė turto vertė apskaičiuota iš dviejų reikšmių: metų pradžioje (2003 metų pabaiga) ir 2004 metų pabaigoje.
2 pav. AB SEB Vilniaus banko nuosavybės grąža (ROE)
Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal AB SEB Vilniaus banko 2003-2004
viešai publikuojamus finansinės atskaitomybės duomenis.

Nuosavybės grąžos mažėjimo priežastys gali būti paaiškinamos analogiškai kaip ir turto grąžos rodikliui. Tai ir išaugusios administracinės išlaidos dėl banko reorganizavimo, ir mažėjanti palūkanų marža Lietuvoje, ir papildomi atidėjimai blogoms paskoloms, ir sparčiau nei pelnas auganti Banko akcijų buhalterinė vertė.
Banko akcininkai, suvokdami nuosavybės grąžą kaip rodiklį, kuris atspindi ir apibendrina bendrovės vadovybės gebėjimą efektyviai balansuoti finansinėmis priemonėmis, gali turėti rimtų priekaištų, matydami, kaip nuosekliai su kiekvienais metais rodiklis vis mažėja.
Nagrinėjant banko finansinės veiklos rezultatus, svarbios informacijos suteikia pelno paskirstymo analizė, kuri parodo, kaip buvo panaudotas ataskaitiniais metais bei praėjusiais laikotarpiais uždirbtas pelnas. Pelno paskirstymui charakterizuoti šiame darbe skaičiuojami du rodikliai: pelno, tenkančio vienai paprastajai akcijai bei dividendų, tenkančių akcijos rinkos kainos vienetui.
Atgal 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 Toliau
Darnipora.lt