Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

straipsnis. Patentų registras
Valstybinis patentų biuras veda Lietuvos Respublikos patentų
registrą. Patentai registre numeruojami jų išdavimo eilės tvarka.
Į Lietuvos Respublikos patentų registrą įrašomi duomenys
apie patentą, taip pat jo taisymų ir kiti duomenys, susiję su
patento išdavimu, naudojimu bei apsauga.
Bet kurių asmenų, sumokėjusių mokestį, prašymu Valstybinis
patentų biuras išduoda išrašą iš Lietuvos Respublikos patentų
registro. Patvirtintas registro išrašas yra oficialus dokumentas.

24 straipsnis. Susipažinimas su patentinių paraiškų
dokumentacija
Paskelbus patentinę paraišką, susipažinti su ja gali bet
kuris suinteresuotas asmuo. Susipažinti su patentine paraiška iki
jos paskelbimo galima tik gavus pareiškėjo raštišką sutikimą.
Jeigu patentinė paraiška pagal 20 straipsnio trečiąją dalį
buvo atšaukta iki jos
paskelbimo, susipažinti su ja galima tik
gavus raštišką ją atšaukusio asmens sutikimą.

25 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas
Ginčus, kilusius iki patento išdavimo tarp pareiškėjo ir
Valstybinio patentų biuro eksperto dėl patentinės paraiškos
padavimo ir prioriteto datos nustatymo, ekspertizės išvadų ir
atsisakymo išduoti patentą, nagrinėja Valstybinio patentų biuro
Apeliacinis skyrius. Pareiškėjas arba jo atstovas turi teisę
dalyvauti Apeliacinio skyriaus posėdžiuose.

III SKIRSNIS
PATENTO GALIOJIMAS

26 straipsnis. Patento savininko teisės
Jeigu išduotas gaminio (įrenginio, medžiagos ir pan.)
patentas, be patento savininko leidimo kitas asmuo neturi teisės
atlikti šių veiksmų:
1) gaminti gaminį naudodamas patentuotą išradimą;

2) siūlyti, įvežti ar tiekti bei kaupti rinkai patentuotą
gaminį.
Jeigu išduotas būdo patentas, be patento savininko leidimo
kiti asmenys neturi teisės atlikti šių veiksmų:
1) naudoti patentuotą būdą;
2) atlikti šio straipsnio pirmosios dalies 2 punkte
nurodytus veiksmus su bet kuriuo tuo būdu pagamintu gaminiu, net
jeigu šis gaminys negali būti patentuojamas.
Patento savininkas neturi teisės trukdyti kitiems asmenims
atlikti pirmojoje ir antrojoje dalyse išvardytų veiksmų, jeigu
jie:
1) atliekami savo poreikiams tenkinti ir neprieštarauja
ekonominiams patento savininko interesams;
2) atliekami eksperimentiniams arba mokslinio tyrimo
tikslams;
3) atliekami vienkartiniam vaistų gaminimui vaistinėje pagal
gydytojo receptą arba jeigu nurodyta, kaip naudotis taip
pagamintais


Atgal  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9 ... 17  Toliau
Darnipora.lt