Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Dowast)

Aprašymas:Darbas:

ĮVADAS


ĮMONĖS SAMPRATA


Visas šalies verslas pagrįstas įmonių veikla. Nuo jų veiklos rezultatų priklauso šalies ekonomikos potencialo augimas. Jų veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos įmonių įstatymas. Jis ir nusako įmonės sampratą: “Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai komercinei ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų, daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.“ Remiantis šiuo įstatymu, įmonės sąvoka neapima pelno nesiekiančių įmonių1. Kiekviena įmonė vienija tam tikrą darbuotojų kolektyvą, turi savo žinioje gamybos priemones, medžiagas, žaliavas, vykdo gamybos ar paslaugų procesus. Įmonė, kaip teisinis subjektas, gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo. Įmonės pagal veiklos apimtis gali būti didelės, vidutinės arba mažos (smulkios), nuo ko priklauso ir jų valdymo
ypatumai.
Mūsų šalyje iš mažųjų ir vidutinių įmonių grupės išskiriamos labai smulkios, individualiosios (personalinės) įmonės, kuriose dirba tik savininkas ir jo šeimos nariai (sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai). Tai daugiausia amatų ir paslaugų įmonės. Smulkiosios įmonės - kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 9. Vidutinės įmonės - kurių vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 49. Tačiau šių įmonių klasifikavimas pagal darbuotojų skaičių ne visiškai priimtinas visose ūkio šakose, turint galvoje gamybos pobūdį, mechanizavimo lygį, įmonės buvimo vietą ir kt.
Mažosios ir vidutinės įmonės atsiranda įvairiais būdais: reorganizavus buvusias valstybės įmones, privačias įmones, išskaidžius buvusią kooperatinę nuosavybę, įkuriant individualias įmones ir pan.

Absoliuti dauguma įmonių įsikuria naujai, panaudojus nuosavas ir skolintas lėšas.

1 Pelno nesiekiančios įmonės atsiranda asmenims susivienijus į atitinkamas organizacijas politinei, švietimo, kultūros, labdaros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto, socialinės rūpybos ir kitokiai visuomeninei naudingai veikla

ĮMONIŲ RŪŠYS LIETUVOJE


Veikiantieji Lietuvoje įstatymai numato tokias įmonių rūšis: individualiosios (personalinės), akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, kredito unijos. Visos įmonės skirstomos į dvi grupes: turinčios juridinio asmens teises (juridiniai asmenys) ir neturinčios juridinio asmens teisių (fiziniai asmenys).
Įmonių rūšys ir jų klasifikavimas pagal juridinį statusą parodytas 1. pav.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Toliau
Darnipora.lt