Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

reikalavimų neatitinkantis poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui. Teisėjo vardą žeminančiu poelgiu taip pat pripažįstamas bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios teisėjo pareigos atlikimas arba jos neatlikimas be pateisinamos priežasties);
2) už administracinio teisės pažeidimo padarymą ( Administracinių teisės pažeidimų kodekse ir kituose Lietuvos įstatymuose dėl administracinės teisės pažeidimų numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymas);
3) už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų nesilaikymą.
Drausmės byla teisėjui gali būti iškelta tuoj pat, kai paaiškėja bent vienas iš prieš tai paminėtų numatytų nusižengimų, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią apie nusižengimą sužinojo turinti teisę iškelti drausmės bylą Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Į šį laikotarpį neįskaitomas
laikas, kai teisėjas nedirbo dėl ligos arba atostogų. Jei praeina daugiau kaip treji metai nuo nusižengimo padarymo - drausminės bylos iškelti negalima. Siūlyti iškelti drausmės bylą turi teisę Teismų taryba, taip pat teismo, kuriame dirba teisėjas, arba bet kurio aukštesnės pakopos teismo pirmininkas. Turintis teisę siūlyti iškelti drausmės bylą subjektas motyvuotą teikimą dėl drausmės bylos teisėjui iškėlimo pateikia Teisėjų etikos ir drausmės komisijai. Teismų pirmininkams, pirmininkų pavaduotojams, skyrių pirmininkams ir kitiems teisėjams drausmės bylas turi teisę iškelti Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Jeigu iškelti drausmės bylą siūlo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, tai dėl drausmės bylos iškėlimo Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje sprendžiama tam Komisijos nariui nedalyvaujant. Iškelta drausmės byla perduodama Teisėjų garbės teismui. Jei nusprendžiama nekelti drausmės bylos, tuomet tai pranešama iškelti drausmės bylą pasiūliusiam subjektui. Taip pat kai drausmės byla teisėjui iškeliama dėl konkrečios jo nagrinėjamos bylos, teisėjas nuo šios bylos nagrinėjimo nušalinamas.

Teisėjų garbės teismas gali skirti vieną iš šių drausminių nuobaudų:
· pareikšti pastabą;
· pareikšti papeikimą;
· pareikšti griežtą papeikimą.
Apie priimtus sprendimus Teisėjų garbės teismas praneša Teismų tarybai. Teisėjų garbės teismo paskirta drausminė nuobauda įsigalioja praėjus dešimčiai dienų po jos paskyrimo ir galioja vienerius metus.

b) Vidaus reikalų sistemos pareigūnų drausminė atsakomybė

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas nustato ne tik drausmines nuobaudas, bet i paskatinimus. Taigi, už pavyzdingą tarnybą


Atgal  1  2  3  4  5  [6]  7  8  Toliau
Darnipora.lt