nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Tyrim懦 sistema ir procesas / MARKETINGO TYRIMAI, J挪 R弄艩YS, PROCESAS, PROJEKT挪 ANALIZAVIMAS document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 Sve膷ias)

Apra拧ymas:Darbas:

3.2 Tyrim懦 sistema ir procesas
Argumentuotiems sprendimams priimtu reikalinga informacija, 寞gyjama marketingo tyrimo procese, kai sistemingai, planingai ir susietai 寞gyvendinami visi tyrimo etapai. Marketingo tyrim懦 metodologija artima socialini懦 moksl懦 metodologijai. Marketingo tyrimuose reikia laikytis logikos ir nuoseklumo, leid啪ian膷i懦 atsakyti 寞 svarbiausius klausimus:
1) Kam reikalingas tyrimas ir kokia jo prasm臈?
2) K膮 tyrimui reikia pasiekti (ar 寞tikinti)?
3) Ar verta atlikti tyrim膮?
4) Kok寞 tyrim膮 reikia atlikti 寞gyvendinant tiksl膮?
5) Kaip bus panaudoti tyrimo rezultatai?
Problemos bei tyrimo tiksl懦, susijusi懦 su sprendimo pri臈mimu, supratimas ir ai拧kus formulavimas yra pradinis ir pats svarbiausias viso tyrimo momentas. Tyrimas bus naudingas jei tai bus gerai suprasta. Tyrime reikia laikytis grie啪tos metodologijos. Marketingo tyrim懦 procesas sudaro viening膮, savus ry拧ius, nuoseklum膮, tarpusavio priklausomyb臋 turin膷i懦 veiksm懦 ir element懦 visum膮, kuri膮 galima suskirstyti 寞 11 etap懦.

3.2.1 Problemos i拧siai拧kinimas. 艩ioje stadijoje reikia aptarti ir pam臈ginti atsakyti 寞 tris klausimus. Kod臈l yra reikalinga informacija? Ar reikalinga informacija jau egzistuoja? Ar 寞 klausim膮 bus galima atsakyti? Taip pat b奴tina i拧siai拧kinti prioritetinius klausimus su klientu ar vadovu. Tai pad臈s atskirti svarbiausius klausimus nuo antraeili懦. Svarstant informacijos poreikio ir jos gavimo 拧altinius da啪nai daug laiko, pinig懦 ir pastang懦 prarandama d臈l to, kad blogai ar klaidingai nustatomas informacijos reikalingumas.
3.2.2 沤valgybinis tyrimas. Atliekant 拧寞 nei拧sam懦 ir negil懦 (ma啪ai argumentuot膮 ir iliustruot膮 faktais bei duomenimis) tyrim膮, siekiama geriau suprasti ir apibr臈啪ti problemos kilm臋 ir aplink膮. Pavyzd啪iui, tiriant AB 鈥淎chema鈥 ar AB 鈥滾ifosa鈥 u啪sienio marketing膮, galima paie拧koti ir i拧studijuoti kelet膮 straipsni懦 apie chemini懦 tr膮拧懦 ir chemikal懦 naudojim膮 tuose regionuose, 寞 kuriuos ruo拧iamasi investuoti.
3.2.3 Tyrimo tiksl懦 apibr臈啪imas. 艩iame etape reikia ai拧kiai suformuluoti pagrindin寞 ir 拧alutinius tyrimo tikslus bei k膮 norime pasiekti. Tyrimo praktin臋 naud膮 ir veiksmingum膮 galima i拧 anksto numatyti, konkretizuojant numatom懦 rezultat懦 praktinio panaudojimo, 寞diegimo sritis ir b奴dus.
3.2.4 Tyrimo reikalingumo patvirtinimas. Tyrimo b奴tinumas i拧 esm臈s nustatomas grie啪tai ir ai拧kiai suformuluojant problem膮 ir par奴pinant reikaling懦 l臈拧懦 jai spr臋sti. Pagaliau tyrimo reikalingum膮 lemia atsakymai 寞 vis膮 kompleks膮 klausim懦: koks problemos nagrin臈jimo tikslas, kiek tai pareikalaus laiko, pinig懦, kaip bus renkami ir naudojami duomenys, kokios priemon臈s bei veiksmai bus 寞gyvendinami.
3.2.5 Tyrimo pob奴d啪io nustatymas. 艩iame etape reikia numatyti, kaip bus atsakoma 寞 tiriamos problemos klausimus. I拧 esm臈s tai tyr臈jo kuriama problemos sprendimo strukt奴ra ir karkasas. Reikia pasteb臈ti, kad 膷ia ne寞manoma surasti kokio nors vienintelio ir paties geriausio sprendimo. Nagrin臈damas bet kur寞 sprendimo variant膮, tyr臈jas visada susiduria su privalumais ir tr奴kumais, teigiamomis ir neigiamomis pus臈mis. Tada i拧eities reikia ie拧koti lyginant tyrimo ka拧tus su sprendimams reikalingos informacijos kiekiu, kokybe ir patikimumu.

3.2.6 Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodai parenkami atsi啪velgiant 寞 tyrimo tikslus. Yra trys pagrindiniai tyrimo b奴dai: 1) apklausa, 2) steb臈jimas, 3) eksperimentas. Da啪nai dar b奴na nurodomas ir ketvirtasis 鈥 kokybini懦 tyrim懦 b奴das.
3.2.7 Im膷i懦 atranka. Imtis yra sud臈tin臈 marketingo tyrimo dalis. Marketingo imtys yra atrenkamos i拧 atitinkamos tyrimo visumos. Priimant vienok寞 ar kitok寞 im膷i懦 atrinkimo plan膮 reikia i拧siai拧kinti kelet膮 klausim懦. Pirma, turi b奴ti apibr臈啪ta tyr臈j膮 dominanti tiriamoji visuma, t.y. grup臈 ar segmentas, kuri懦 imtis ir bus atrenkama. Grupes sudaro 啪mon臈s, kuri懦 pa啪i奴ros, elgesys, nuostatos, prioritetai, materialin臈 pad臈tis padeda rinkos specialistui formuoti sprendimus. Kai gyventoj懦 grup臈 jau nustatyta, reikia atsakyti 寞 antr膮 klausim膮: naudoti tikimybin寞 ar netikimybin寞 imties atrinkimo metod膮.
Tikimybin臈s imtys...
Atgal 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 29 Toliau


Darnipora.lt