Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

3.2 Tyrimų sistema ir procesas
Argumentuotiems sprendimams priimtu reikalinga informacija, įgyjama marketingo tyrimo procese, kai sistemingai, planingai ir susietai įgyvendinami visi tyrimo etapai. Marketingo tyrimų metodologija artima socialinių mokslų metodologijai. Marketingo tyrimuose reikia laikytis logikos ir nuoseklumo, leidžiančių atsakyti į svarbiausius klausimus:
1) Kam reikalingas tyrimas ir kokia jo prasmė?
2) Ką tyrimui reikia pasiekti (ar įtikinti)?
3) Ar verta atlikti tyrimą?
4) Kokį tyrimą reikia atlikti įgyvendinant tikslą?
5) Kaip bus panaudoti tyrimo rezultatai?
Problemos bei tyrimo tikslų, susijusių su sprendimo priėmimu, supratimas ir aiškus formulavimas yra pradinis ir pats svarbiausias viso tyrimo momentas. Tyrimas bus naudingas jei tai bus gerai suprasta. Tyrime reikia laikytis griežtos metodologijos. Marketingo tyrimų procesas sudaro vieningą, savus ryšius, nuoseklumą, tarpusavio priklausomybę turinčių veiksmų ir elementų visumą, kurią galima suskirstyti į 11 etapų.

3.2.1 Problemos išsiaiškinimas. Šioje stadijoje reikia aptarti ir pamėginti atsakyti į tris klausimus. Kodėl yra reikalinga informacija? Ar reikalinga informacija jau egzistuoja? Ar į klausimą bus galima atsakyti? Taip pat būtina išsiaiškinti prioritetinius klausimus su klientu ar vadovu. Tai padės atskirti svarbiausius klausimus nuo antraeilių. Svarstant informacijos poreikio ir jos gavimo šaltinius dažnai daug laiko, pinigų ir pastangų prarandama dėl to, kad blogai ar klaidingai nustatomas informacijos reikalingumas.
3.2.2 Žvalgybinis tyrimas. Atliekant šį neišsamų ir negilų (mažai argumentuotą ir iliustruotą faktais bei duomenimis) tyrimą, siekiama geriau suprasti ir apibrėžti problemos kilmę ir aplinką. Pavyzdžiui, tiriant AB “Achema” ar AB ”Lifosa” užsienio marketingą, galima paieškoti ir išstudijuoti keletą straipsnių apie cheminių trąšų ir chemikalų naudojimą tuose regionuose, į kuriuos ruošiamasi investuoti.
3.2.3 Tyrimo tikslų apibrėžimas. Šiame etape reikia aiškiai suformuluoti pagrindinį ir šalutinius tyrimo tikslus bei ką norime pasiekti. Tyrimo praktinę naudą ir veiksmingumą galima iš anksto numatyti, konkretizuojant numatomų rezultatų praktinio panaudojimo, įdiegimo sritis ir būdus.
3.2.4 Tyrimo reikalingumo patvirtinimas. Tyrimo būtinumas iš esmės nustatomas griežtai ir aiškiai suformuluojant problemą ir parūpinant reikalingų lėšų jai spręsti. Pagaliau tyrimo reikalingumą lemia atsakymai į visą kompleksą klausimų: koks problemos nagrinėjimo tikslas, kiek tai pareikalaus laiko, pinigų, kaip bus renkami ir naudojami duomenys, kokios priemonės bei veiksmai bus įgyvendinami.
3.2.5 Tyrimo pobūdžio nustatymas. Šiame etape reikia numatyti, kaip bus atsakoma į tiriamos problemos klausimus. Iš esmės tai tyrėjo kuriama problemos sprendimo struktūra ir karkasas. Reikia pastebėti, kad čia neįmanoma surasti kokio nors vienintelio ir paties geriausio sprendimo. Nagrinėdamas bet kurį sprendimo variantą, tyrėjas visada susiduria su privalumais ir trūkumais, teigiamomis ir neigiamomis pusėmis. Tada išeities reikia ieškoti lyginant tyrimo kaštus su sprendimams reikalingos informacijos kiekiu, kokybe ir patikimumu.

3.2.6 Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodai parenkami atsižvelgiant į tyrimo tikslus. Yra trys pagrindiniai tyrimo būdai: 1) apklausa, 2) stebėjimas, 3) eksperimentas. Dažnai dar būna nurodomas ir ketvirtasis – kokybinių tyrimų būdas.
3.2.7 Imčių atranka. Imtis yra sudėtinė marketingo tyrimo dalis. Marketingo imtys yra atrenkamos iš atitinkamos tyrimo visumos. Priimant vienokį ar kitokį imčių atrinkimo planą reikia išsiaiškinti keletą klausimų. Pirma, turi būti apibrėžta tyrėją dominanti tiriamoji visuma, t.y. grupė ar segmentas, kurių imtis ir bus atrenkama. Grupes sudaro žmonės, kurių pažiūros, elgesys, nuostatos, prioritetai, materialinė padėtis padeda rinkos specialistui formuoti sprendimus. Kai gyventojų grupė jau nustatyta, reikia atsakyti į antrą klausimą: naudoti tikimybinį ar netikimybinį imties atrinkimo metodą.
Tikimybinės imtys...
Atgal 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 ... 29 Toliau
Darnipora.lt