Atmintis

3310 0

ATMINTIS

(Į sąvokas, kurias rasite tokiu būdu pabrauktas, atkreipkite didesnį dėmesį.)

Atmintis – tai individo gebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti tai, kas patirta (t.y. patyrimo istoriją) ir prireikus vėl grąžinti šią informaciją į sąmonę, ja remtis mąstant ir elgiantis.

Pagrindiniai atminties lygiai yra:

• Įsiminimas;

• Saugojimas (laikymas) atmintyje;

• Atsiminimas;

Įsiminimo metu patyrimo medžiaga yra transformuojama į tokią formą (nervinius impulsus), kurioje galėtų būti saugoma atmintyje ir jau transformuota padedama į atmintį. Nuo įsiminimo labai priklauso atgaminamos medžiagos kiekis ir kokybė. Įsiminimas gali vykti informaciją užfiksuojant betarpiškai, bei į pagalbą pasitelkiant įvairias pagalbines, įsiminimą lengvinančias priemones. Pa

agal įsiminimo procesų vietą veiklos struktūroje, įsiminimas yra skirstomas į valingą ir nevalingą įsiminimą. Valingas įsiminimas vyksta, kai žmogus tikslingai, pasitelkęs mąstymą, dėmesį, valios pastangas, stengiasi įsiminti įvairius stimulus, įvykius, vaizdus, mintis, judesius ir t.t. Nevalingai įsimenama tada, kai neturima tikslo įsiminti kokią nors medžiagą ir atmintis atlieka kitiems objektams skirtas operacijas.

Saugojimas atmintyje – tai suvoktos informacijos ilgai trunkantis laikymas. Informacijos saugojimas atmintyje daugiausiai priklauso nuo to, kokiu būdu medžiaga buvo įsiminta ir kokiais būdais stengiamasi neužmiršti.

Atmintyje laikomos informacijos paieškų ir at
tgaivinimo procesas yra vadinamas atsiminimu. Prireikus (o kartais ir spontaniškai) mes paimame informaciją iš saugyklos, ji vėl patenka į mūsų sąmonės lauką, yra atsimenama tarsi vėl būtų atgaminamas patyrimas. Atsiminimo tikslumas priklauso nuo kiekvieno atminties lygio. Atsiminimas, kaip ir įsiminimas, gali bū
ūti atliekamas valingai ir vykti be valios pastangų.

Išskiriamos trys atsiminimo rūšys:

1) Atpažinimas;

2) Atgaminimas;

3) Atkūrimas.

Atpažinimas – objekto, įvykio atsiminimas su juo pakartotinai susidūrus. Pakartotinai suvokiamas objektas atpažįstamas, jį palyginus su atmintyje laikomu šio objekto vaizdiniu.

Atgaminimas – tikslus objekto (informacijos) atsiminimas, kai tas objektas (informacija) nėra iš naujo pojūčiais suvokiamas. Atgaminimo būdu paprastai atsimenami objektai (daiktai, skaičiai, žodžiai, atvaizdai, prasminiai tekstai) tiksliai tokie, kokie jie buvo užfiksuoti atmintyje, nieko nepridedant, nepapildant.

Tuomet, kai įsiminimas yra netikslus arba dalis įsimintos medžiagos yra užmirštama, žmogus šią medžiagą apibendrina, savaip pertvarko bei atsimena ją kartu su kitais ankstesnės patirties dalykais. Šis atsiminimo procesas vadinamas atkūrimu.

Tyrimai rodo, kad priklausomai nuo naudojamo atsiminimo būdo (atpažinimo, atgaminimo, atkūrimo) mes atsimename skirtingą kiekį informacijos. Daugiausiai atsimename atpažinimo būdu.

Užmiršimas kartais taipogi įvardinamas kaip atminties pr
rocesas (lygis). Užmiršimas – tai negalėjimas atsiminti to, kas buvo įsiminta ar išmokta. Užmiršimo greitį apsprendžia įsimintos medžiagos apimtis, turinys ir jos įsisąmoninimo laipsnis, prisimenamos ir interferuojančios medžiagos panašumas, įsimintos medžiagos svarba individui, jo veiklai ir t.t. Dažnai atsitinka, kad užmirštama tik konkreti medžiagos forma, bet jos turinys, kuris yra reikšmingas žmogui, kokybiškai pakeičiamas ir yra įtraukiamas į jo patirtį (apie tai plačiau pakalbėsiu vėliau).

Atminčiai yra būdingi individualūs skirtumai: skirtingas įsiminimo greitis, įsimintos medžiagos patvarumas, apimtis, tikslumas ir tai, kokia atminties rūšis (v
vaizdinė ar žodinė-loginė) yra dominuojanti.

Priklausomai nuo jutimo organų, kuriais buvo gauta informacija, ir šios medžiagos turinio yra išskiriamos keturios atminties rūšys:

• Motorinė (judesių) atmintis;

• Emocinė atmintis;

• Vaizdinė atmintis;

• Žodinė-loginė (verbalinė) atmintis.

Motorinė atmintis – judesių, jų sistemų įsiminimas, išlaikymas ir atgaminimas. Ji dalyvauja formuojantis įvairiems judėjimo mokėjimams ir įgūdžiams (vaikščiojimo, rašymo, grojimo muzikos instrumentais, šokių ir t.t.).

Emocinė atmintis – patirtų jausmų, emocinių būsenų, išgyvenimų įsiminimas, laikymas atmintyje ir atgaminimas. Šios atminties dėka jausmų šaltiniu tampa ne tik dabartis, bet ir praeitis.

Vaizdinė atmintis – informacijos įsiminimas, laikymas ir atsiminimas vaizdinių pavidalu. Vaizdinys yra šiuo metu nesuvokiamo objekto vaizdas. Pagal modalumą (vaizdinius, gautus iš skirtingų jutiminių sferų) vaizdinė atmintis yra skirstoma į regimąją, girdimąją, lytėjimo, uoslės ir skonio. Regimoji ir girdimoji atmintis yra paplitę labiausiai. O lytėjimo, uoslės ir skonio atmintis intensyviai vystosi ypatingos veiklos sąlygomis, pvz., degustatorių ar kaip kompensacinė, esant tokiems sutrikimams kaip aklumas ir aklumas-kurtumas.

Žodinė-loginė (verbalinė) atmintis – žodžių, sąvokų, teiginių ir jų grupių įsiminimas, išlaikymas ir atgaminimas. Žodinei-loginei atminčiai yra būdingas sudėtingas medžiagos perkodavimas, susijęs su atsiribojimu nuo neesminių detalių ir esminės informacijos apibendrinimu. Dėl šios priežasties žmogus įsimena plačios medžiagos, gautos iš žodinių pranešimų, skaitomų knygų, turinį, tačiau tuo pat metu yra visiškai nepajėgus atmintyje išlaikyti jos raidinę-žodinę išraišką. Žodinė-loginė atmintis yra būdinga tik žmonėms, tu
uo tarpu kai kitos atminties rūšys (motorinė, vaizdinė, emocinė) tam tikra forma stebimos ir gyvūnų tarpe.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje Atkinson’as ir Shiffrin’as pasiūlė atminties modelį, kuris iki šių dienų išlieka dominuojančiu modeliu atminties tyrimuose. Jie skiria tris atminties komponentus:

• Jutiminė atmintis;

• Trumpalaikė atmintis;

• Ilgalaikė atmintis.

Šį atminties modelį būtų galima pavaizduoti taip:

Jutiminėje atmintyje (kiti autoriai ją vadina ikonine, sensorine, tiesiogine atmintimi, sensoriniu antspaudu) labai trumpą laiką laikoma jutimo organų perduota ir jutimiškai apdorota (t.y. suvokta) informacija. Jutiminės atminties funkcija – išlaikyti informaciją laikotarpiui, kurio pakaktų, kad aukštesnieji smegenų centrai “nuspręstų”, ar šis stimulas yra vertas dėmesio, ar ne. Jutiminė atmintis egzistuoja visiems jutimams, tačiau priklausomai nuo jutimo skiriasi jos trukmė ir apimtis. Pvz., regėjimo jutimai čia išsilaiko 0.5s ir apima 9-10 objektų. Klausos jutimui: trukmė – 2s, apimtis – 5 objektai.

Trumpalaikėje (operatyvinėje, darbinėje) atmintyje dėmesio verti duomenys iš jutimo organų ir ilgalaikės atminties yra trumpam fiksuojami ir operatyviai pertvarkomi. Trumpalaikė atmintis yra informacijos laikymas sąmonės lauke. Ši atmintis nuo jutiminės skiriasi ilgesniu informacijos išlaikymu (be kartojimų išlaikoma iki 10-20s, kitų autorių nuomone net iki 30s). Trumpalaikėje atmintyje vienu metu gali būti laikomi 7 ± 2 simboliai (“magiškasis septynetas plius minus du” J.Miller, 1956). Tad čia esanti informacija tik preliminariai yra sutvarkoma (organizuojama į prasminius vienetus, įvertinamas informacijos reikšmingumas), nes reikalinga vieta naujai, iš jutiminės atminties at

teinančiai informacijai. Vidinio duomenų įvardinimo ir aktyvaus kartojimo (paprastai vidine kalba) dėka informacija iš trumpalaikės atminties perina į ilgalaikę atmintį. Taigi, reikšminga informacija yra kartojama, perkeliama ilgesniam saugojimui, o nevertinga informacija yra išmetama. Trumpalaikėje atmintyje dominuoja garsinis kodavimas (didžioji informacijos dalis čia yra saugoma garsų pavidalu). Kita informacijos dalis įsimenama vaizdų pavidalu ar pagal prasmę. Svarbu paminėti, kad nepaisant ribotos trumpalaikės atminties apimties (t.y. 7 ± 2 objektai), čia galima išlaikyti nemažą medžiagos kiekį. Mat informacija čia yra laikoma ne išskaidyta į mažus vienetus, bet pagal prasmę organizuota į didesnius vienetus. Pvz., gana sudėtinga įsiminti skaičių seką: 4-9-2-8-7-1-5-3-6-1-3-8, tačiau ši užduotis palengvėja, jei medžiaga yra sutvarkoma: 4928-7153-6138.

Skiriamos dvi kartojimo rūšys: palaikomasis (mechaniškas) ir išplečiantis (įprasminamasis). Palaikomojo (mechaniško) kartojimo, kuris turi akustinę – artikuliacinę formą, metu nevyksta duomenų pertvarkymas. Žmogus paprasčiausiai kartoja informaciją, siekdamas ją atsiminti neilgą laiką (pvz. iki rytojaus atsiskaitymo). Tipiškas šio kartojimo pavyzdys yra “kalimas”. Kitas kartojimo būdas- išplečiantis kartojimas, kuris yra pagrįstas laikomos medžiagos įprasminimu, ryšių tarp jos ir ankstesnių patyrimų nustatymu, šios informacijos įtraukimu į asociacinių ryšių sistemą. Toks kartojimas leidžia mums ilgiau ir tiksliau atsiminti informaciją. Tačiau, kad naują informaciją prasminiais ryšiais susietume su jau žinoma, į naują informaciją reikia įsigilinti, gerai ją suprasti – t.y ją apdoroti. Craik ir Lockhart išskiria du informacijos apdorojimo tipus: p

. . .

Atminties gerinimo (įsiminimą lengvinančios) priemonės

Medžiagos kartojimas kuo daugiau kartų mokaisi, tuo geriau atsimeni;

Mokymosi paskirstymas – mokymasis turi būti paskirstytas laike, tarp mokymųsi turi būti laiko tarpai;

Medžiagos prasmingumas – prasminga besimokančiam medžiaga yra lengviau išmokstama ir ilgiau išlaikoma atmintyje.

Pozicijos eilėje efektas – geriausiai išmokstama informacija, nuo kurios buvo pradėta mokytis, ir kuria buvo baigta (vidurinė – prasčiausiai);

Konteksto įtaka – geriau atsimenama, kai fizinis, emocinis ir fiziologinis kontekstas yra panašus į mokymosi kontekstą. Jei jie skiriasi, galima juos supanašinti, įsivaizduojant mokymosi kontekstą.

Kiekvieno žmogaus atmintis yra individuali, tad patartina ją pažinti ir šios informacijos pagrindu susikurti “metateoriją” apie tinkamiausius įsiminimo ir saugojimo atmintyje metodus.

Svarbiausiu ir universaliu veiksniu yra medžiagos įprasminimas, susiejimas su turima informacija (patirtimi). Priemonės, kurių pagalba nauja informacija yra siejama su atmintyje jau saugoma informacija, yra vadinamos mnemoninėmis priemonėmis.

Svarbu pažymėti, kad atsiminimo produktyvumas priklauso nuo įsiminimo kokybės. O siekiant kuo geresnės informacijos atgaminimo kokybės, reikalingas darbas su įsimenama medžiaga. Įsiminimo procesą efektyvesniu gali padaryti:

• Medžiagos grupavimas. Juk trumpalaikėje atmintyje saugomos informacijos apimtis yra 5-9 vienetai, tačiau šie vienetai gali būti įvairaus dydžio. Tad naudingos bet kokios priemonės, kurios padeda informaciją organizuoti į mažesnį vienetų skaičių. Duomenis galima grupuoti, sudaryti hierarchines struktūras, tad informacijos vienetu jau bus ne atskiras elementas, o visa grupė.

• “Locus metodas”. Čia kiekvienas reikiamos išmokti eilės elementas yra susiejamas su kokiu nors kasdienės rutinos objektu (pvz., išdėliojami fiksuotose buto ar kelionės į universitetą vietose). Šie kasdieninės rutinos elementai tampa užuominomis, padedančiomis ištraukti informaciją iš atminties.

• Piktogramos kaip pagalbinę priemonę įsimenant. Čia yra skatinama nupiešti piešinėlį, sugalvoti žodį, kuris nebūtų panašus į šį objektą, tačiau padėtų jį įsiminti (piktogramų naudojimas yra ypač efektyvus įsimenant įvairias sąvokas);

• Suvokimo stiprinimas, kai suvokiamas daiktas įsivaizduojamas spalvingu, juokingu, mažesniu ar didesniu nei paprastai, gyvu/judančiu, skaitlingu (padidinti objektų skaičių).

• Vaizduotės lavinimas. Fenomenalios atminties žmonių tyrimai parodė juos esant puikios vaizduotės (šie žmonės pasakodavo, kad jiems įsimenant į galvą tiesiog “plūsta” įvairūs vaizdiniai). Čia vėl galima sugalvoti įvairiausių užduočių, pvz., įsimenant daiktą galima duoti užduotį jį įsivaizduoti 3 skirtingais pavidalais (pvz., kėdė: supamoji, antikvarinė, ofiso);

• Visapusiškas medžiagos suvokimas. Kaip pavyzdį galime pateikti obuolį; jį įsimindami mes bandome jį pajusti visomis juslėmis: matome jo vaizdą, uodžiame jo kvapą, lytėjimu įvertiname jo paviršių, juntame jo skonį ir klausome, kokį garsą skleidžia kandamas ar krentantis nuo obels obuolys.

• Visų atminties rūšių lavinimas. (tai galima daryti įvairiausiais būdais į pagalbą pasitelkiant kūrybiškumą) (pvz., pateikiant užduotį, atpažinti apčiupinėjamos monetos vertę, prašant prisiminti įvairių daiktų-citrinos, duonos ir kt.- skonį).

Join the Conversation