nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Www.stovyklavietes.lt verslo planas document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 Modestassm)

Parsisi懦sti darb膮:Zip


Apra拧ymas:Darbas:

Praktiškai 寞gyvendinto projekto (tinklapio www

Praktiškai 寞gyvendinto projekto (tinklapio www.stovyklavietes.lt) trumpas verslo planas

Santrauka

Šis verslo planas - tai dokumentas, kuriame glaustai išd臈styta verslo id臈ja, nusakoma projekto k奴rimo eiga, veiklos strategija, perspektyvos, vizija, misija, tikslai. Planuojamas personalo poreikis. Prognozuojama projekto finansin臈 situacija. Pateikiamos id臈jos 寞gyvendinimo išlaidos.

Paruoštas verslo planas pad臈s siekti numatyt懦 tiksl懦, neleis nukrypti nuo pagrindin臈s id臈jos ir strategijos.

Projekto k奴rimo tikslas - Lietuvos kaimo turizmo skatinimas.

1. Verslo id臈jos aprašymas

Puiku, turime ger膮 verslo id臈j膮!

Nors ši id臈ja nuostabi, ta膷iau prieš j膮 寞gyvendinant, b奴tina išanalizuoti visas kilusias mintis ir galimybes, 寞vertinti id臈jos realum膮, rizik膮, apgalvoti 寞siterpimo 寞 rink膮 galimybes. Taip pat svarbu numatyti ar verslas bus pelningas, ar atneš naudos, ar apskritai jis reikalingas.

Pagrindin臈 šio projekto id臈ja - vienoje vietoje paprastai ir aiškiai pateikti aktuali膮 informacij膮 apie Lietuvos kaimo turizm膮.

Stovyklavietes.lt - tai Lietuvos kaimo turizmo informacin臈 sistema, kurioje nuolat renkama, analizuojama ir pateikiama aktuali informacija apie visoje Lietuvoje esan膷ias stovyklavietes, kempingus, kaimo turizmo sodybas bei turistinius maršrutus p臈s膷iomis, dvira膷iais, baidar臈mis.

Pagrindiniai tikslai:

飩 Surinkti ir pateikti informacij膮 apie gra啪iausias ir lankomiausias Lietuvos stovyklavietes.

飩 Pateikti informacij膮 apie Lietuvoje esan膷ius kempingus.

飩 Pateikti informacij膮 apie visas Lietuvos kaime veikian膷ias sodybas.

飩 Surinkti ir pateikti informacij膮 apie populiariausius ir 寞domiausius Lietuvos turistinius maršrutus p臈s膷iomis, dvira膷iais, baidar臈mis.

飩 Vis膮 ši膮 informacij膮 perduoti aktyvaus poilsio m臈g臈jams.

misija: prisid臈ti prie Lietuvos turizmo skatinimo.

vizija: tapti patikimu turizmo organizacij懦 ir turist懦 partneriu.

š奴kis: m臈gstantiems poils寞 gamtoje!

2. Paslaugos aprašymas

Pagrindin臈 šio projekto veikla vykdoma internete, tinklapyje www.stovyklavietes.lt

Ši kaimo turizmo informacin臈 sistema skirta tam, kad b奴t懦 sudaryta galimyb臈 nemokamai pasiskelbti visoms Lietuvos kaimo turizmo sodyboms, kempingams, stovyklaviet臈ms. Be to, joje pateikti populiariausi turistiniai maršrutai dvira膷iais, p臈s膷iomis, baidar臈mis.

Sistema kuriama lietuvi懦 kalba, informacija nuolat atnaujinama ir papildoma.

Pagrindiniame svetain臈s lange pateikiama aktuali bei naudinga informacija, patogiai išd臈styti meniu punktai: apie projekt膮, naujienos, kaimo turizmas, turistiniai maršrutai, keliautojo atmintin臈, nuorodos. 漠 tinklapio viršuje esan膷i膮 sve膷i懦 knyg膮, lankytojai gali parašyti savo nuomon臋. Dešin臈je pus臈je patalpinti partneri懦 ir draug懦 „baneriai“, tos dienos vardadieniai bei orai. Apa膷ioje galima pasi啪i奴r臈ti tinklapio lankomum膮.

Pasirinkus meniu punkt膮 „apie projekt膮“ galima rasti informacij膮 apie tinklapio k奴r臈j懦 komand膮,

tikslus, kontaktus ir kt.

Skiltyje „naujienos“ pateikiamos su tinklapiu ar turistine informacija susijusios naujienos.

„Kaimo turizmas“ skiltyje suvestos Lietuvos kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklaviet臈s. Prie kiekvieno šio 寞rašo pateikiamas aprašymas, kontaktin臈 informacija, 啪em臈lapio nuoroda, nuotraukos.

„Turistiniai maršrutai“ - aktyv懦 poils寞 m臈gstan膷i懦 啪moni懦 zona. 膶ia galima lengvai, pagal miest膮 išsirinkti norim膮 p臈s膷i懦j懦 ar dviratinink懦 maršrut膮. Taip pat yra galimyb臈 išsirinkti maršrutus baidar臈mis pagal upes.

„Keliautojo atmintin臈“ - 膷ia pateikiama informacija apie tai, k膮 reik臈t懦 pasiimti besiruošiant 寞 啪yg寞. Taip pat galima rasti turizmo informacinius centrus, e啪erus ir kt.

„Nuorodos“ - tai nauding懦, su turizmu susijusi懦 nuorod懦 s膮rašas.

3. Personalas

Kaip vyksta projekto veikla, labai priklauso ne tik nuo vadovo, bet labai svarbu ir prie šio projekto dirban膷i懦 darbuotoj懦 kompetencija, noras veikti, motyvacija.

Projekto veiklai prasid臈jus, b奴tina tinkamai paskirstyti darbus, kad grei膷iau b奴t懦 pasiektas norimas rezultatas. Reikia susidaryti aišk懦 vaizd膮, koki懦 darbuotoj懦 reik臈s, o kokias paslaugas atliks kitos rinkoje veikian膷ios 寞mon臈s.

www.stovyklavietes.lt - nedidelis projektas, tod臈l jam 寞gyvendinti bus reikalinga nedaug darbuotoj懦.

Veiklos prad啪ioje dirbs trys darbuotojai: projekto vadovas, vadybininkas, programuotojas.

Projekto vadovas - id臈jos autorius, r奴pinasi tinklapio 寞vaizd啪io k奴rimu, pri啪i奴ri darb懦 eig膮, kontroliuoja, ar laiku ir kokybiškai atliekamos u啪duotys.

Vadybininkas nuolat ieško nauj懦 klient懦, palaiko ryš寞 su esamais, parduoda paslaugas, atnaujina ir suveda informacij膮, tvarko klient懦 duomen懦 baz臋, bendrauja telefonu, el. paštu ir kt. ryšio priemon臈mis.

Programuotojas kuria tinklap寞, jo dizain膮, duomen懦 baz臋. Jis dirba pirmus tris veiklos m臈nesius. Planuojama, kad per š寞 laikotarp寞 sistema bus visiškai sukurta ir paruošta darbui.

Manoma, kad tokio darbuotoj懦 skai膷iaus pilnai pakanka u啪tikrinti efektyvi膮 šio projekto 寞gyvendinimo eig膮.

4. Marketingas

Veiklos prad啪ioje, projekto 寞gyvendinimui skiriamos l臈šos labai ribotos, tod臈l tinklapio populiarinimui naudojamasi tik nemokama reklama.

Vis懦 pirma, labai svarbu atlikti rinkos segmentavim膮. Reikia pagalvoti apie tai, kas bus klientas ir kod臈l jis tur臈t懦 pasirinkti b奴tent mus.

Apie ši膮 sistem膮 informuojamos kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavie膷i懦 savininkai, turizmo informacijos centrai, turist懦 klubai ir kitos su turizmu susijusios 寞staigos.

Tinklapiui prad臈jus veikl膮, labai svarbu padidinti jo lankomum膮, tod臈l reikia pasistengti, kad apie j寞 su啪inot懦 kuo daugiau m臈gstan膷i懦 iškylauti 啪moni懦.

Kiekvieno tinklapio populiarumui ypating膮 reikšm臋 turi paiešk懦 sistemos (pvz. www.google.lt). Tod臈l kuriant ši膮 sistem膮, b奴tina 寞 tai atkreipti d臈mes寞.

Šiuo metu labai populiaru keistis „baneriais“, nuorodomis, su kitais tinklapiais, tod臈l u啪mezgami kontaktai su mus dominan膷i懦 svetaini懦 k奴r臈jais.

Verta nemokamai u啪siregistruoti nuorod懦 kataloguose, skelbim懦 tinklapiuose, diskusij懦 portaluose (skelbiu.lt , nuorodukatalogas.lt , infobiuras.lt, diskusijos.lt ir kt.).

Taip pat reikia nepamiršti informuoti visuomen臋 apie naujienas, suorganizuoti apklaus膮, gra啪iausios stovyklaviet臈s rinkimus ir pan.

5. Finansin臈 informacija

Prieš pradedant projekto 寞gyvendinim膮 b奴tina apskai膷iuoti l臈š懦 poreik寞.

Reik臈t懦 atsakyti 寞 tokius pagrindinius klausimus:

飩 Ar reik臈s skolintis, o gal u啪teks savo l臈š懦?

飩 Kiek kainuos tinklapio (informacin臈s sistemos) suk奴rimas, palaikymas?

飩 Ar reik臈s nuomoti patalpas, ar bus dirbama iš nam懦?

飩 Koks darbuotoj懦 darbo u啪mokestis?

飩 Kokios planuojamos pajamos, išlaidos?

Tinklapio www.stovyklavietes.lt vardo tur臈tojas yra šio projekto vadovas. Jis finansuoja š寞 projekt膮.

Daugelis gali manyti, kad toks tinklapis gali brangiai kainuoti ir niekada neatsipirks. Ta膷iau apskai膷iavus planuojamas išlaidas ir planuojamas gauti pajamas, paaišk臈ja, kad išlaidos n臈ra didel臈s, o projektas tur臈t懦 atsipirkti per trejus metus.

Šio projekto išlaikymo išlaidos minimalios:

飩 Sistemos suk奴rimas xxxx Lt

飩 vardo naudojimas metams apie xx Lt.

飩 serverio paslaugos metams apie xx Lt.

6. Rizikos faktori懦 vertinimas

Kadangi šis projektas nereikalauja dideli懦 investicij懦, tod臈l rizika išlieka ma啪a.

Ap啪velkime galimus veiklos trukd啪ius:

飩 沤enklus tinklapio palaikymo išlaid懦 padid臈jimas

飩 Ma啪os pajamos

飩 Nepatikimas sistemos veikimas

Išvados

Išanalizavus si奴lom膮 projekto id臈j膮 galima teigti, kad jos 寞gyvendinimas visiškai realus, atsiperkantis, o tinklapio suk奴rimas bus naudingas Lietuvos kaimo turizmui.

Manoma, kad 寞gyvendinus projekt膮, tinklapis www.stovyklavietes.lt taps populiarus ir pritrauks nema啪ai lankytoj懦.

Veiklos prad啪ioje dirbs trys darbuotojai, v臈liau - du. Manoma, kad šis darbuotoj懦 skai膷ius yra optimalus tokios apimties projektui.

Kadangi šio projekto 寞gyvendinimui skiriama nedaug l臈š懦, tod臈l veiklos prad啪ioje naudojamasi tik nemokamos reklamos galimyb臈mis.

Apskai膷iavus šio projekto l臈š懦 poreik寞, paaišk臈jo, kad jo išlaikymas per metus, neskai膷iuojant darbo u啪mokes膷io, nesiekia xxx Lt.

Vertinant projekto apimtis, rizik膮 n臈ra didel臈. Pagrindiniai rizikos veiksniai - 啪enklus išlaid懦 padid臈jimas, ma啪os pajamos, sistemos nepatikimumas.

漠vertinus visas šias išvadas, nuspr臋sta projekt膮 寞gyvendinti.

Pagarbiai,

Projekto vadovas Modestas M.

www.stovyklavietes.lt

info@stovyklavietes.lt

Darnipora.lt