Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

NAFTA, JOS IÐTEKLIAI,GAVYBA…

Nafta – degus, aliejingas, savito kvapo skystis, daugiausia rudos arba beveik juodos spalvos, reèiau bûna ðviesiai oranþinis, rausvai rudas, þalsvas. Naftà sudaro alkanø, cikloalkanø (naftenø) ir aromatiniø angliavandeniø miðinys. Be to, joje esti iðtirpusiø dujø (pirmøjø keturiø soèiøjø angliavandeniliø, ypaè daug metano), junginiø, turinèiø deguonies, sieros, azoto, taip pat vandens ir mineraliniø priemaiðø. Tai itin svarbi planetos naudingoji iðkasena, sudaranti energetikos pagrindà ir plaèiai naudojama chemijos pramonëje. Ðis vertingas skystis susidaro þemës gelmëse, paprastai 1,5 – 3 km. gylyje, ið nuosëdinëse uolienose esanèios organinës medþiagos, aukðtoje temperatûroje ir dideliame slëgyje. Pakilusi á þemës pavirðiø arba á arti þemës pavirðiaus esanèius sluoksnius, ji per ilgesná laikà oksiduojasi, tirðtëja, kietëja ir pavirsta pusiau kietu arba kietu asfaltu.
Apie
Lietuvos gelmiø naftingumà iki ðio amþiaus vidurio nebuvo jokiø þiniø. Dujø iðsiverþdavo kasant ðulinius (aptikus kvartero nuosëdose organinës medþiagos), taèiau tai nieko bendra su gelmiø naftingumu neturëjo. Þiniø apie tai, kad Lietuvos gelmës naftingos, pradëjo plaukti po Antrojo pasaulinio karo. Pirmieji naftos pëdsakai aptikti 1949m. Vilniaus græþinyje (Rotundo gatvëje), silûro ir ordoviko klinèiø kontakte, 226.25 – 230.45 m. gylyje. Tai bûta tirðtos oksiduotos naftos. Kiek vëliau panaðiø naftos pëdsakø rasta Grigiðkiø græþinyje. 1955m. Stoniðkiø græþinyje, netoli Pagëgiø, ið vidurinio kambro smiltainio apie 2km. gylyje prasiverþë nedaug degiøjø dujø, o 1957m. á pietus nuo Karaliauèiaus (Kaliningrado) dar giliau tuose paèiuose sluoksniuose buvo rasta naftos pëdsakø. Nuo 1958m. Lietuvoje pradëta ieðkoti naftos specialiais græþiniais. 1960m. Virbalyje, apie 1150m. gylyje buvo pragræþti keli naftingi ordoviko sistemos klinties horizontai, kuriø bendras storis daugiau kaip 8m. Tame paèiame græþinyje, kiek aukðèiau (821.4-824.7 m. gylyje) naftos pëdsakø rasta silûro klintyje. Po to imta intensyviau ieðkoti naftos ordoviko uolienose. Buvo iðgræþti græþiniai Kybartuose, Pajevonyse, Viðtytyje.
Visuose græþiniuose ordoviko uolienose, o Kybartuose ir silûro klintyje rasta naftos, taèiau tik Kybartø apylinkëse aptikta didesnë jos sankaupa. Ryðkiø naftos pëdsakø rasta virðutinio silûro klintyje netoli Raseiniø ir Tauragës. 1964m. Gargþdø græþinyje naftos þymiø buvo apatinio devono smiltainyje (1260m.gylyje). Ásigijus galingesnës græþimo technikos ir pasitelkus seisminës þvalgybos metodus, naftos þvalgymo darbai persikëlë á Þemaitijà. Tokiems darbams plësti tuo laiku jau buvo


[1]  2  3  4  Toliau
Darnipora.lt