Naujo produkto įvedimo į rinką rinkodaros tyrimas

2637 0

NAUJOJO EKOLOGIŠKO JOGURTO ĮVEDIMAS Į RINKĄ

RINKODAROS IR TYRIMŲ SAVARANKIŠKAS DARBAS

 

Lektorė: Indrė Radavičienė

Studentė: Jovita Tavkina

Grupė: AVN13A

 

Įvertinimas ..............

Pastabos ..............

...................

...................

...................

...................

...................

....................

Vilnius

TURINYS

 

ĮVADAS 3

TYRIMAS 4

2.1. TYRIMO METODIKAI IR JŲ TEORINIS APIBŪDINIMAS 4

2.2. TYRIMO METODŲ TEORINIS PAGRINDIMAS 5

2.3. TYRIMO EIGA 6

2.4. ĮMONĖS IR PRODUKTO CHARAKTERISTIKA 8

2.5. TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ 9

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 16

LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

PRIEDAI

1 PRIEDAS 18

2 PRIEDAS 19

3 PRIEDAS 20

 

ĮVADAS

 

Šiais laikais norint turėti pelningą verslą, būtina išsikelti sau naudingus tikslus, o jų įgyvendinimui reikalinga gera strategija, bei priemonės. Šiems dalykams įgyvendinti pritaikoma rinkodara, bei rinkos tyrimai. Jų pagrindinis tikslas, rasti geriausius, bei įmonei lab

biausiai pritaikomus būdus, bei tų būdų įgyvendinimo priemones, kurių dėka bus pasiekti įmonės užsibrėžti tikslai.

Spartėjant technologijų, mokslo, bei visuomenės vystymuisi darosi vis sunkiau adaptuotis . Tas pats vyksta ir versle, norint patenkinti vartotoja reikia žengti koja kojon su naujovėmis ir tendencijomis, tie paslaugų, tiek prekių srityse. Todėl net ir įsitvirtinusiai įmonei darosi vis sunkiau sudominti klientą savo prekėmis. Būtent dėl to įmonės priima sprendimą pradėti gaminti naują produktą. Kad jų naujasis produktas turėtų pasisekimą ir paklausą rinkoje, reikia kruopščiai ištirti jo gal

limybes įsilieti į rinką.

Mano darbo tikslas – ištirti naujo produkto įvedimo į rinką ypatumus ir jo galimybes rinkoje.

Tiriamasis objektas – ekologiškas jogurtas.

Iškelti uždaviniai

Ištirti naująjį produktą ir jo poreikį rinkoje.

Išanalizuoti rinką ir atrasti niša, kurioje geriausiai realizuotųsi naujasis gaminys.

Pagal atliktas analizes ir tyrimus, parengti rekomendacijas naujojo produkto įve

edimui į rinką.

Darbo metodai – praktinis ir teorinis.

Praktinių tyrimų metu, bus išsiaiškinta vartotojų nuomonė apie naująjį produktą, jų norai, bei lūkesčiai.

Teorinės analizės metu, bus išsiaiškinti tyrimų aspektai, bei jų tinkamumas pasirinktai prekei tirti, taip pat rinkodaros metodų analizė ir parinkimas.

Darbo rezultatų prielaida – ekologiškas jogurtas, kaip nauja prekė, gali būti sėkmingai realizuotas rinkoje.

 

2. TYRIMAS

 

Tai tiriamojo objekto – naujojo ekologiško jogurto galimybių įsitvirtinti rinkoje išanalizavimas, remiantis turimais duomenimis ir įvairių tyrimų, bei analizių metu gautais duomenimis. Taip pat šių duomenų apdorojimas ir rezultatų apibūdinimas, kuriais remiantis galima pagrįsti hipotezę, kad naujasis ekologiškas jogurtas sėkmingai įsilietų į rinką.

 

2.1. TYRIMO METODAI IR JŲ TEORINIS APIBŪDINIMAS

 

Pirminiai duomenys

Vidiniai duomenys – tai įmonėje saugomi įvairūs dokumentai, kurie bus naudojami tyrime, tokie kaip – duomenys apie gamybą (asortimentas, produkcijos kiekis), apskaitos dokumentai (Sąnaudos ir pelnas), pardavimų ataskaitos (pa

ardavimai pagal parduotuves ir regionus).

Kiekybiniai tyrimai remiasi skaitinėmis rezultatų reikšmėmis, jų dėka atsakymus lengva pateikti grafiškai. Atlikus šiuos tyrimus geriausiai išsiaiškinama daugumos nuomonė, elgesys, bei atitinkamų dalykų vertinimas.

Kiekybinių tyrimų rūšys:

Apklausa – tai metodas, kurio metu, pagal klausimyną ar pagal situaciją parengtus klausimus, apklausiamas objektas. Šio tyrimo metu geriausiai išgaunami duomenis apie pomėgius, bruožus, demografinius rodiklius.

Stebėjimas – šis metodas atliekamas stebint objektą, tam tikru laiku, ir situacijoje. Gaunami duomenis nurodo stebimojo elgesį atitinkamoje situacijoje.

Eksperimentas – tai metodas, kurio metu sukuriama situacija ir stebimi įvykių pok

kyčiai, keičiant tam tikrus situacijos elementus. Šio tyrimo dėka, galima ištirti kai kurių elementų poveikį tiriamajam objektui.

Kokybiniai tyrimai padeda suprasti ir interpretuoti žmonių elgesį pagal situacijas. Atliekant Kiekybinius tyrimus lengviau rasti objekto esminius bruožus, reiškinių priežastinį ryšį. Kiekybiniai tyrimai atliekami tiesiogiai bendraujant ar kontaktuojant su tiriamaisiais objektais.

Kokybinių tyrimų rūšys:

Grupinės diskusijos – tai duomenų rinkimo metodas, kai surenkama nedidelė koncentruota žmonių grupė (angl. Focus group) ir jų diskusijų metu norima sužinoti skirtingų nuomonių, vertinimų apie tam tikrą produktą ar paslaugą. Geriausiai pritaikoma, kuomet išleidžiamas naujas produktas ar paslauga.

Giluminiai, pusiau struktūrizuoti interviu – tai laisva forma vykstantis interviu, kurio metu apklausėjas gilinasi į apklausiamojo atsakymus, diskutuoja, bei užduoda klausimus pagal temos kryptį.

 

Antriniai duomenys

 

Kitiems tikslams sukurti ar atlikti tyrimai ir duomenis, kurie gali turėti tiesiogine įtaka atliekamam tyrimui, bei papildyti turimus duomenis.

 

2.2. TYRIMO METODŲ TEORINIS PAGRINDIMAS

 

Įvedant naują produktą į rinką svarbus kiekviernas žingsnis ir iškyla daug užduočių tokių kaip gamybos, kainodaros, paskirstymo, bei rėmimo klausimai visumoj sudarantys vieną problemą – kaip sėkmingai įvesti produktą į rinką.

Tyrimo objektas – naujasis ekologiškas jogurtas.

Tyrimo tikslas – atlikus apklausą, SSGG, bei konkurentų analizes ištirti naujojo ekologiško jogurto įvedimo į rinką galimybes.

Pagrindiniai literatūros analizės uždaviniai:

Išanalizavus kiekvieno metodo pliusus ir minusus, atrasti daugiausiai duomenų ir naudos tyrimui suteikiančius tyrimo metodus.

Atmetimo būdu atrinkti nenaudingus metodus, kurie tik sugaištų tyrimo laiką.

Suprantamai pateikti naudojamas sąvokas.

 

Tyrimo ins

strumentai – ekologiškas jogurtas, kaip naujasis produktas, kuris yra įvedamas į rinką, bei apklausos rezultatų lentelė.

 

Tyrimo metodai:

 

Žvelgiant į įmonės vidinius duomenis, jų reikšmė šiame tyrime yra minimalistinė. Taip yra todėl, reikšmingi faktoriai yra – įmonės dydis ( jo gamybos pajėgumas, bei techniška įmonės pusė, tokia kaip gamybos linija, kuri galėtų būti panaudota ekologiško jogurto gamybai), įmonės padėtis rinkoje ( jos produkcijos perkamumas, bei įmonės vardo žinomumas, kuris galėtų nulemti naujojo produkto pardavimo kiekį), SSGG analizė (naudojant įmonės vidinius duomenis, bei įmonės makro aplinką, bus nustatytos silpnos ir stiprios įmonės pusės, šiuos duomenis galima bus panaudoti rengiant rekomendacijas), bei finansinė padėtis ( t.y. kiek finansinių išteklių galėtų investuoti į naujo produkto gamybą, bei jo paskirstymą ir rėmimą, nes visa tai iš dalies remiasi į įmonės finansinį pajėgumą.Šiais faktoriais remsiuos tirdama rinkodaros struktūros dalį – gamybą.

išorinių duomenų išrinkau konkurentų analize ( kurios metu išsiaiškinsiu tokių pat produktų vertę ir vietą rinkoje, kas padės įvertinti naujojo ekologiško jogurto vertinimą ir jo stipriąsias ir silpnąsias vietas).

kiekybinių tyrimų atrinkau apklausos metodą, nes apklausos metu gaunami tiksliniai rezultatai reikalingi tyrimui ( naujo produkto poreikis, vartotojams svarbios savybės, klientui prieinama kaina, bei bus iškirti vartotojų demografiniai požymiai, padedantys nustatyti tikslinę auditoriją).

Kokybiniai tyrimai, šiam tyrimui neturi daug reikšmės, nes apklausa negali būti vykdoma \, kol nėra išleistas naujasis produktas, tokiu atveju diskusijos ir giluminiai tyrimai vykstu beprasmiškai, o rezultatai net

turėtų reikšmės.

 

2.3. TYRIMO EIGA

 

Pasiruošimo tyrimui metu buvo paruošta tyrimo tema, iškeltas probleminis klausimas, išanalizuotas ir paruoštas tirti tyrimo objektas, paruošta anketa.

Pagal V. Dikčių (2011) svarbu aktkreipti dėmesį į 3 pagrindinius aspektus:

turi būti tam tikri klausimai į kuriuos respondentas galės atsakyti

respondentas turi įsitraukti į dalyvavimą apklausoje

reikia sudaryti tokias sąlygas, kad respondentui atsakant į klausimus neliktų klaidų ar netikslumų atsakymuose

 

Anketos sudarymo planas:

Nustatoma reikalinga informacija, kuri bus gauta iš anketos atsakymų

Apklausos būdo nustatymas (darasnt anketą internetu, svarbu, kad klausimai būtų kuo paprastesni ir neliktų neaiškumų)

Reikia gauti pakankamai duomenų, taip pat svarbu, kad jie būtų tikslingi, tam reikalinga tikslinė respondentų auditorija, kuriems apklausos tema nebus svetima

Sudarant klausimus svarbu atkreipti dėmesį į jų esmę, ar klausimas yra esminis ar ne, atmetus nereikalingus klausimus, sutaupomas respondento laikas

Klausimai gali būti struktūrizuoti arba ne, taip jie suteikia skirtingos informacijos ir padeda atskleisti kelias temas

Padarius anketa būtina ją patikrinti, geriausiai apklausiant kelis žmones ir pagal jų vertinimus galima spręsti ar anketa padaryta tinkamai. (V.Dikčius,2011)

 

Atliekant SSGG analize, naudojausi įmonės vidaus duomenimis ir charakeristika, bei produkto aprašymų, taip išskyriaus visas pagrindines savybes, ir suskirščiau į stiprybes, bei silpnybes. Išorinius veiksnius parinkau pagal viešoje erdvėje skelbiamus teisės aktus, ekonomines šalies analizes, konkurencingumo skales.

Remiantis atlikta SSGG analize atlikau konkurecingumo analize, išstudijavau konkurentų pateiktą informaciją apie jų įmone, bei siūlomus produktus, taip pa. . .

 

REKOMENDACIJOS

 

Ekologišką jogurtą geriausia platinti didmiesčių ir miestų didžiuosiuose prekybos centruose.

Prekę, prekės pakuotę, bei jo pateikimą parduotuvėje daugiausiai orientuoti šeimoms, jaunoms mamos ir vaikams.

Ant pakuotės būtinai pažymėti ekologiškumo sertifikatų logotipus.

Vykdyti promo akcijas – degustacijas, interaktyvius produkto pristatymus.

Išleisti ne vien natūralaus skonio ekologišką jogurtą, bet ir daugiau šio produkto rūšių – daugiau ingridientų, skonių, uogų, kviečių, sėlenų ir pan.

Mažinti gamybos kaštus, stengiantis gauti ES paramą, kokybiškų, bei ekologiškų produktų gamybai.

Reikėtų naudoti koncentruotą rinkodara, t.y. orientuotis į jau nustatytą tikslinę auditoriją.

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

Vytautas Dikčius, Anketos sudarymo principai. Vilnius, 2011

Indrė Pikturnienė, Jolita Kurtinaitienė. Vartotojų elgsena: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 319 p., ISBN: 9789955335931

Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbanavičius, A., Virvilaitė, R., Marketingas. Kaunas: Spindulys. 2008

Bragg, A., Bragg, M.. Nuo idėjos iki verslo. Kaip nuosekliai įgyvendinti verslo idėją. Vilnius: Verslo žinios, 2007

Eko-Agros, Sertifikuotų produktų gamintojai/Manufacturers of certified products.2015, prieiga per internetą < http://www.ekoagros.lt/?mid=35>

 

Priedas nr.1

Priedas nr.2

 

Tikslinė rinka

 

Dažniausiai moteris, darbingo amžiaus (20-40 metų), išsilavinusi (vidutinis arba aukštesnis išsilavinimas), turinti šeimą ( vyras, vaikai), gyvena didmiestyje arba mieste, daugiausiai miegamajame rajone, pajamos vidutinės arba didesnės plius bendras šeimos biudžetas.

Gyvena sveikuoliškai, rūpinasi ne tik savo tačiau ir šeimos sveikata. Todėl domisi produkto kokybe, naujovėmis, informacijos apie produktus randa internetiniuose forumuose, svetainėse, bloguose, taip pat iš televizijos, bei draugų/draugių.

Pirkimo/vartojimo įpročiai – apsiperka kasdien (nes gamina šeimai), ekologišką jogurtą naudotų pusryčias ir priešpiečiams pati, bei šeimos nariai.

Pagal kriterijus – novatorė, ieško naujų patobulintų, bei pagerintų produktų, neapsistoja ties viena preke. Aklai neperka, tačiau linkusi išbandyti ir įvertinti, taip pat klauso draugų, kolegų, bei šeimos narių patarimų.

 

Priedas nr. 3

 

SSGG analizė

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Natūralus skonis (natūralūs ingridientai suteikia specifinį ir išskirtinį rūgštumą)Kokybė (produkto gamybą, atitinka kokybės standartus, taip pat ir gaminio pakuotė)

Natūralumas ( jogurtas be dirbtinių priemaišų, pakauotė draugiška aplinkai)

Ekologija ( ingridientai yra sertifikuoti, kaip ekologiški produktai)

Dideli gamybos kaštai ( ekologiškas pienas yra brangesni, nei paprastas pienas, taip pat brangiau kainuoja natūralus bakterijų raugas)Konkurencingumas ( ekologiškų jogurtų rinkoje jau yra keli stambūs gamintojai – „Žemaitijos pienas“, bei „Pieno žvaigždės“)

Produktas dar nepristatytas vartotojams ( nepristatytas produktas, neturi paklausos)

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Eksportas ( galimybė eksportuoti į Skandinavijos šalis, kur šie produktai labai vertinami)Inovacijų pritaikymas ( naujų technologijų pritaikymas– pieno šaldymo įrangą, naujos saugyklos) Maža paklausa ( dėl didelio panašių prekių asortimento, taip pat konkurentų patrauklesnių kainų, gali sumažėti ekologiško jogurto paklausa)Embargas ( dėl embargo pieno produktams, sumažėjo užsienio rinka)

Problemos pieno ūkyje ( dėl mažų pieno supirkimo kainų, daugelis ūkininkų pasitraukia iš šio verslo, todėl gali sumažėti Lietuviško pieno)

 

Join the Conversation