Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

1. Ugdymas ir jo tikslai


Ugdymas apima vaiko auginimą,prusinimą,švietimą,mokymą,lavinimą,auklėjimą ir daugelį kitų junkcijų.Žodžio „ugdymas“ pagrindinė reikšmė-kelti į ūgį,t.y. auginti,kad didėtų,plėtotųsi,vystytųsi,bręstų.
Ugdymas gyvavo jau tada, kai žmogus dar nesuvokė, kas tai yra ir ką jis reiškia.Ankstesniais laikais ugdymas pirmiausia buvo suprantamas kaip būdas išgyventi.Šiandien rūpi ne tik žmogaus likimo tikslas, bet ir tai, kad žmogus galėtų savo gyvenimą pragyventi gerai ir prasmingai.Žinome, kad žmogus iš prigimties yra saviraiški, besiugdanti būtybė(K.Miškinis 2003,179p).
Pagrindiniai šeimoje vykdomi ugdymo uždaviniai :
Fizinis lavinimas pradedamas užtikrinant higieninį vaikų vystymąsi, grūdinant ir mankštinant organizmą.Tuo siekiama, kad vaikas augtų sveikas ir stiprus, vikrus ir gracingas.
Protinis lavinimas pradedamas kūdikystėje turtinant pasąmonę įspūdžiais, vaizdais ir
žodžiais,plėtojant sąvokas, mąstymą ir kalbą.
Dvasinis auklėjimas šeimoje neatsiejamas nuo protinio ir religinio lavinimo.Turtinant sąmonę žinomis, siekiama formuoti pasaulėžiūrą, t.y. gebėjimą vertinti visatos, gamtos, tautos ir visuomenės, asmenybės gyvenimo reiškinius remiantis mokslo ir tikėjimo, sąveikos duomenimis.
Dorovinis auklėjimas neatsiejamas nuo pasaulėžiūros.Humanizmo principų įgyvendinimas šeimos santykiuose ugdo vaikų meilę tėvams, broliukams ir sesutėms, draugiškumą, pagarbą vyresniesiems, jautrumą, parengtį padėti, tausoti kitų sveikatą, jėgas.
Darbinis auklėjimas- dorovinio auklėjimo sudėtinė dalis, nes juo siekiama suformuoti nesavanaudišką požiūrį į darbą ir jo rezultatus.Darbas bendram labui –toks ir turi būti šio auklėjimo šeimoje devizas.

Estetinis auklėjimas šeimoje turi didžiulę reikšmę vykdant visus asmenybės ugdymo uždavinius: fizinį ir protinį lavinimą,dorovinį ir darbinį auklėjimą ,nes siekiant bet kurios veiklos išraiškos tobulumo kuriamas grožis darbe, elgesyje, mene.(1997 L. Jovaiša).
1.1 Vaikų ugdymą neigiamai veikiančios tėvų nuostatatos.

1. Nihilizmas(lot.nihil- niekas) – pažiūra, atmetanti įprastas bendravimo normas, visko neigimas.Nihilistai nepasitiki kaimynais, bendradarbiais, valdžios atstovais, apskritai visais žmonėmis, su kuriais susiduria.Tokioje šeimije augdamas, vaikas išsiugdo įtarumą,nepasitikėjimą visais ir visur, nemoka palaikyti gerų tarpusavio santykių su kitais žmonėmis, yra linkęs konfliktuoti.
2. Hedonizmas(gr.hedone-pomėgis,malonumas).Hedonistai gyvena tik savo malonumams: jie yra lengvabudiški, mėgsta paūžti, nerūpestingai atidelioja spręstinus šeimos klausimus, ne itin domisi savo vaikų auklėjimu ir jų


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 11  Toliau
Darnipora.lt