Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Dianos Griciuvienės
Anglų kalbos bendrojo lavinimo mokykloje specialybės
1k. neakivaizdinio sk. studentės

Kursinis darbas

Mokinių anglų kalbos mokymosi pasiekimų vertinimas

Darbo vadovė
doc. dr. R.M. Andriekienė

Klaipėda, 2006

TURINYS
ĮVADAS.......................................................................................................................3
1. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ
1.1 Vertinimo sampratos įvairovė..............................................................5
1.2Pasiekimų vertinimas anglų kalbos pamokose
1.2.1 Vertinimo principai ir tvarka..........................................5
1.2.2 Vertinimo formos...........................................................7
1.2.3 Mokymosi pasiekimų vertinimo efektyvinimas.............9
2. POŽIŪRIO Į MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS VERTINIMĄ KRETINGOS RAJONO
SALANTŲ GIMNAZIJOJE TYRIMAS
2.1 Tyrimo metodika ir eiga....................................................................11
2.2 Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija
2.2.1 Mokinių nuomonės analizė..........................................12
2.2.2 Tėvų nuomonės analizė................................................13
2.2.3 Anglų kalbos mokytojų požiūris į pasiekimų vertinimą................................................................................15
IŠVADOS..................................................................................................................17
LITERATŪRA..........................................................................................................18
PRIEDAI...................................................................................................................19ĮVADAS

Mūsų dabarties visuomenės gyvenimas kinta ypač sparčiai. Globalizacijos, informacinių technologijų amžiuje švietimas išgyvena esmines permainas. Pasak M.Lukošienės “šiandien vertinimo klausimas itin aktualus ir kartu opus[...]kokybiškas, giluminis ir humaniškas vertinimas, nestabdantis žmogaus plėtotės, orientuojantis pozityvia, konstruktyvia linkme, yra sudėtingas šiandieninio ugdymo klausimas“ (M.Lukšienė, 2000, 387). Keičiasi ugdymo tikslai, mokymo ir mokymosi būdai, mokymosi rezultatų vertinimas. Lietuvos mokyklose taikoma vertinimo sistema yra pernelyg orentuota į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei jų fiksavimą pažymiu. Ji nedera su keliamais ugdymo tikslais ir numatomais rezultatais, šiuolaikiniais mokymo ir mokymosi metodais. Pasikeitus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslams ir uždaviniams vyksta mokinių


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 18  Toliau
Darnipora.lt