Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė mamyte23)

Parsisiųsti darbą:Zip


Darbas:

Nuosavos akcijos, kuriam priskiriamos supirktos pačios įmonės anksčiau išleistos akcijos, išsiskiria tuo, kad šios akcijos atspindimos apskaitoje ir atskaitomybėje jų nominaliąja verte, nes ir nesupirktos (pas savininkus esančios) įmonės akcijos apskaitoje registruojamos nominaliąja jų verte.

Kitos investicijos apima įmonės įsigytus kitų įmonių vertybinius popierius bei ilgalaikio pinigų investavimo tikslais įsigytą ilgalaikį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą. Šiame straipsnyje atspindimos investicijos į tas įmones, kuriose atskaitomybę sudarančios įmonės nuosavybė yra mažesnė nei 20 procentų jų kapitalo, įsigytieji vertybiniai popieriai rodomi faktine jų įsigijimo kaina. Tai tinka ir kitoms gautinoms sumoms, kurioms priklauso įvairios gautinos sumos, kurias įmonė numato gauti iš dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių vėliau nei po ataskaitinių einančiais metais (todėl jos ir laikomos ilgalaikiu turtu!).

Ilgalaikis finansinis turtas, skirtingai negu ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, per jo naudojimo laikotarpį nenudėvimas ar amortizuojamas. Jis, kaip ilgalaikis materialusis turtas, gali būti tik perkainojamas. Ilgalaikis finansinis turtas perkainojamas tada, kai reali jo rinkos vertė gerokai viršija pradinę vertę (įsigijimo savikainą), jeigu toks vertės viršijimas yra ilgalaikis ir pastovus. Kartais tenka nurašyti kaip ypatinguosius praradimus nuvertėjusio ilgalaikio finansinio turto sumas, nes finansinio turto vertė kinta labiau negu kito ilgalaikio turto.

Ilgalaikis piniginis turtas, atsirandantis dėl įmonės santykių su tais trečiaisiais asmenimis, su kuriais nėra nuosavybės santykių, atsispindi penktojoje balanso straipsnio grupėje Po vienerių metų gautinos sumos. Jame atspindimos visų prekybos bei kitų įmonės partnerių, su kuriais įmonė nesusijusi nuosavybės ryšiais, skolos.

7. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas

Ilgalaikio turto įsigijimo, nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, perleidimo bei nurašymo operacijoms dokumentuoti kaip ir kiekviename kitame apskaitos bare naudojami tik tam tikri pirminiai dokumentai, analitinės bei sintetinės apskaitos registrai. Tai įmonės vadovo įsakymai, ilgalaikio turto perdavimo ir priėmimo, likvidavimo bei nurašymo aktai, ilgalaikio turto apskaitos kortelės, didžiosios knygos sąskaitos (žr. priedą).

Įmonės vadovo įsakymais turi būti patvirtinta:

turto vieneto įsigijimo savikainos riba, kurią viršijęs ilgalaikio naudojimo tikslais įsigyjamas turtas turi būti priskirtas ilgalaikiam;

įmonėje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimui (amortizacijai) skaičiuoti taikomi būdai bei nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai atskiroms turto rūšims.

Įsakymai yra laisvos formos dokumentai, todėl kiekvienoje įmonėje jų surašymo forma gali šiek tiek skirtis. Tačiau juose, be visų privalomų ir identifikuojančių įmonę bei suteikiančių įsakymui juridinę galią rekvizitų, turi būti nurodyta: įsigyto turto priskyrimą ilgalaikiam pagrindžiantis jo įsigijimo savikainos dydis (litais); naudojamam ilgalaikiam turtui nudėvėti (amortizuoti) taikomų būdų pavadinimai bei nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai procentais nuo turto pradinės vertės arba metais, per kuriuos turtas nudėvėtas

(amortizuotas). Šie normatyvai įmonėje turi būti nustatomi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų bei ekonomikos ministerijų patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus. Minėti įsakymai yra metodologinis pagrindas visiems kitiems ilgalaikio turto apskaitos dokumentams surašyti.

Įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą pirmiausia reikia jį užpajamuoti, išrašant atitinkamą pajamavimo dokumentą. Perduodant įsigytą turtą eksploatuoti, turi būti surašomas jo perdavimo ir priėmimo aktas (žr. priedą). Tai laisvos formos pirminis dokumentas. Jame turi būti nurodoma: kokį turtą (kokios rūšies, pavadinimo ir paskirties) įmonė priima, kuriame padalinyje jis bus eksploatuojamas, kokia jo pradinė vertė, naudojimo pradžios data, jam taikoma nusidėvėjimo norma ir kiti rekvizitai, reikalingi tokio turto analitinei apskaitai ir suteikiantys aktui juridinę galią. Tiktai pagal tokį aktą (kuriame pažymimas ilgalaikio turto perdavimas naudoti) galima skaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Ilgalaikio turto perdavimo ir priėmimo aktai taip pat surašomi, perduodant turtą iš vieno įmonės padalinio į kitą. Pagal surašytus aktus daromi atitinkami įrašai analitinės bei sintetinės apskaitos registruose.

7.1. Ilgalaikio turto apskaitos kortelės rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos

Ilgalaikio turto kortelės skiltyse turi būti įrašomi šie duomenys:

Kortelės numeris.

Sintetinės (kontrolinės) sąskaitos, į kurią patenka šios kortelės duomenys, numeris ir jo pavadinimas.

Klaida - šioje skiltyje įrašomas kitam turtui apskaityti skirtos sintetinės sąskaitos numeris ar pavadinimas.

Kortelėje apskaitomo turto pavadinimas.

Kortelėje apskaitomo turto kodas įmonėje.

Kortelėje apskaitomo turto inventorinis numeris įmonėje.

Klaida - šioje skiltyje įrašomas numeris, kuris jau duotas kitam turtui.

Turto eksploatavimo vieta. Materialiai atsakingas už šį turtą asmuo.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma klaidinga turto eksploatavimo vieta.

Turto gavimo įmonėje data.

Turto pradinė vertė.

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga ilgalaikio turto pradinė vertė.

Turto likvidacinė vertė (jei ši nustatoma).

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga turto likvidacinė vertė.

Kortelėje apskaitomo turto pradinė metinė nusidėvėjimo norma procentais bei metinė nusidėvėjimo suma.

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga metinė nusidėvėjimo norma.

Turtui nudėvėti taikomas nusidėvėjimo skaičiavimo būdas.

Pasirinkto naujo nusidėvėjimo skaičiavimo būdo pavadinimas bei jo taikymo pradžios data.

Klaida - šioje skiltyje nenurodoma arba nurodoma klaidinga naujo nusidėvėjimo skaičiavimo būdo taikymo pradžia.

Kortelėje apskaitomo turto perdavimo eksploatuoti data.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma klaidinga turto perdavimo eksploatuoti data.

Numatoma galutinio kortelėje apskaitomo turto nusidėvėjimo data.

Klaida - šioje skiltyje nenurodoma arba nurodoma neteisinga galutinio nusidėvėjimo data. .

Pirmojo turto naudojimo mėnesio (arba ketvirčio) nusidėvėjimo suma.

Kiekvieno vėlesnio mėnesio (arba ketvirčio) nusidėvėjimo suma.

Kortelėje apskaitomo turto vertės indeksavimo (perkainojimo) data.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma neteisinga indeksavimo (perkainojimo) data.

Turto vertės indeksavimo koeficientai.

Klaida - šioje skiltyje nurodomas neteisingas koeficiento dydis.

Kortelėje apskaitomo ilgalaikio turto pradinė vertė po indeksavimo (perkainojimo).

Klaida - šioje skiltyje nurodomas neteisingas indeksuotos (perkainotos) vertės dydis.

Indeksuotos (perkainotos) turto vertės perviršis, lyginant su verte iki indeksavimo (perkainojimo).

Kortelėje apskaitomo turto metinė nusidėvėjimo norma po atlikto vertės indeksavimo (perkainojimo) procentais bei metinė nusidėvėjimo suma.

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga nauja turto nusidėvėjimo norma procentais arba suma.

Metai, kuriais skaičiuojamas turto nusidėvėjimas.

Nusidėvėjimo suma per mėnesį bei ketvirtį.

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga nusidėvėjimo suma per mėnesį bei ketvirtį.

Turto nusidėvėjimo sumos indeksavimo koeficientas.

Per metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma.

Klaida - šioje skiltyje įrašoma neteisinga metinė nusidėvėjimo suma.

Turto nusidėvėjimas, priskaičiuotas nuo jo naudojimo pradžios.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma neteisinga sukaupta turto nusidėvėjimo suma.

7.2. Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo akto rekvizitai ir svarbiausios jo surašymo klaidos

Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo akto skiltyse turi būti įrašomi šie duomenys:

Įmonės pavadinimas.

Akto numeris ir jo surašymo data.

Aktą tvirtinančio įmonės vadovo vardas, pavardė ir parašas.

Akto tvirtinimo data.

Įsakymo, kuriuo sudaryta ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo komisija, data ir numeris.

Perduodamo-priimamo objekto pavadinimas.

Ilgalaikį turtą perduodančio asmens pareigos, vardas, pavardė.

Perduodamo objekto buvimo perdavimo metu vieta.

Ilgalaikį turtą priimančio asmens pareigos, vardas, pavardė.

Objekto būsimo eksploatavimo vieta.

Sintetinės sąskaitos, kurioje apskaitomas objektas, numeris.

Klaida - įrašomas ne tos sąskaitos numeris.

Objekto pradinė vertė (įsigijimo savikaina).

Klaida - šioje skiltyje įrašoma ne tokia pradinė vertė.

Objekto inventorinis numeris.

Klaida - nurodomas ne tas inventorinis numeris.

Objekto išleidimo (pagaminimo) metai.

ObjektoAtgal  1 ... 4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Toliau
Darnipora.lt