nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Ilgailaikis turtas - Puslapis 9 document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 mamyte23)

Parsisi懦sti darb膮:Zip


Darbas:

Nuosavos akcijos, kuriam priskiriamos supirktos pa膷ios 寞mon臈s anks膷iau išleistos akcijos, išsiskiria tuo, kad šios akcijos atspindimos apskaitoje ir atskaitomyb臈je j懦 nominali膮ja verte, nes ir nesupirktos (pas savininkus esan膷ios) 寞mon臈s akcijos apskaitoje registruojamos nominali膮ja j懦 verte.

Kitos investicijos apima 寞mon臈s 寞sigytus kit懦 寞moni懦 vertybinius popierius bei ilgalaikio pinig懦 investavimo tikslais 寞sigyt膮 ilgalaik寞 nekilnojam膮j寞 ar kilnojam膮j寞 turt膮. Šiame straipsnyje atspindimos investicijos 寞 tas 寞mones, kuriose atskaitomyb臋 sudaran膷ios 寞mon臈s nuosavyb臈 yra ma啪esn臈 nei 20 procent懦 j懦 kapitalo, 寞sigytieji vertybiniai popieriai rodomi faktine j懦 寞sigijimo kaina. Tai tinka ir kitoms gautinoms sumoms, kurioms priklauso 寞vairios gautinos sumos, kurias 寞mon臈 numato gauti iš dalyvavimo ryšiais susijusi懦 寞moni懦 v臈liau nei po ataskaitini懦 einan膷iais metais (tod臈l jos ir laikomos ilgalaikiu turtu!).

Ilgalaikis finansinis turtas, skirtingai negu ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, per jo naudojimo laikotarp寞 nenud臈vimas ar amortizuojamas. Jis, kaip ilgalaikis materialusis turtas, gali b奴ti tik perkainojamas. Ilgalaikis finansinis turtas perkainojamas tada, kai reali jo rinkos vert臈 gerokai viršija pradin臋 vert臋 (寞sigijimo savikain膮), jeigu toks vert臈s viršijimas yra ilgalaikis ir pastovus. Kartais tenka nurašyti kaip ypatinguosius praradimus nuvert臈jusio ilgalaikio finansinio turto sumas, nes finansinio turto vert臈 kinta labiau negu kito ilgalaikio turto.

Ilgalaikis piniginis turtas, atsirandantis d臈l 寞mon臈s santyki懦 su tais tre膷iaisiais asmenimis, su kuriais n臈ra nuosavyb臈s santyki懦, atsispindi penktojoje balanso straipsnio grup臈je Po vieneri懦 met懦 gautinos sumos. Jame atspindimos vis懦 prekybos bei kit懦 寞mon臈s partneri懦, su kuriais 寞mon臈 nesusijusi nuosavyb臈s ryšiais, skolos.

7. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas

Ilgalaikio turto 寞sigijimo, nusid臈v臈jimo (amortizacijos) skai膷iavimo, perleidimo bei nurašymo operacijoms dokumentuoti kaip ir kiekviename kitame apskaitos bare naudojami tik tam tikri pirminiai dokumentai, analitin臈s bei sintetin臈s apskaitos registrai. Tai 寞mon臈s vadovo 寞sakymai, ilgalaikio turto perdavimo ir pri臈mimo, likvidavimo bei nurašymo aktai, ilgalaikio turto apskaitos kortel臈s, did啪iosios knygos s膮skaitos (啪r. pried膮).

漠mon臈s vadovo 寞sakymais turi b奴ti patvirtinta:

turto vieneto 寞sigijimo savikainos riba, kuri膮 viršij臋s ilgalaikio naudojimo tikslais 寞sigyjamas turtas turi b奴ti priskirtas ilgalaikiam;

寞mon臈je naudojamo ilgalaikio turto nusid臈v臈jimui (amortizacijai) skai膷iuoti taikomi b奴dai bei nusid臈v臈jimo (amortizacijos) normatyvai atskiroms turto r奴šims.

漠sakymai yra laisvos formos dokumentai, tod臈l kiekvienoje 寞mon臈je j懦 surašymo forma gali šiek tiek skirtis. Ta膷iau juose, be vis懦 privalom懦 ir identifikuojan膷i懦 寞mon臋 bei suteikian膷i懦 寞sakymui juridin臋 gali膮 rekvizit懦, turi b奴ti nurodyta: 寞sigyto turto priskyrim膮 ilgalaikiam pagrind啪iantis jo 寞sigijimo savikainos dydis (litais); naudojamam ilgalaikiam turtui nud臈v臈ti (amortizuoti) taikom懦 b奴d懦 pavadinimai bei nusid臈v臈jimo (amortizacijos) normatyvai procentais nuo turto pradin臈s vert臈s arba metais, per kuriuos turtas nud臈v臈tas

(amortizuotas). Šie normatyvai 寞mon臈je turi b奴ti nustatomi, atsi啪velgiant 寞 Lietuvos Respublikos finans懦 bei ekonomikos ministerij懦 patvirtintus ilgalaikio turto nusid臈v臈jimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus. Min臈ti 寞sakymai yra metodologinis pagrindas visiems kitiems ilgalaikio turto apskaitos dokumentams surašyti.

漠sigijus ilgalaik寞 material懦j寞 turt膮 pirmiausia reikia j寞 u啪pajamuoti, išrašant atitinkam膮 pajamavimo dokument膮. Perduodant 寞sigyt膮 turt膮 eksploatuoti, turi b奴ti surašomas jo perdavimo ir pri臈mimo aktas (啪r. pried膮). Tai laisvos formos pirminis dokumentas. Jame turi b奴ti nurodoma: kok寞 turt膮 (kokios r奴šies, pavadinimo ir paskirties) 寞mon臈 priima, kuriame padalinyje jis bus eksploatuojamas, kokia jo pradin臈 vert臈, naudojimo prad啪ios data, jam taikoma nusid臈v臈jimo norma ir kiti rekvizitai, reikalingi tokio turto analitinei apskaitai ir suteikiantys aktui juridin臋 gali膮. Tiktai pagal tok寞 akt膮 (kuriame pa啪ymimas ilgalaikio turto perdavimas naudoti) galima skai膷iuoti ilgalaikio turto nusid臈v臈jim膮. Ilgalaikio turto perdavimo ir pri臈mimo aktai taip pat surašomi, perduodant turt膮 iš vieno 寞mon臈s padalinio 寞 kit膮. Pagal surašytus aktus daromi atitinkami 寞rašai analitin臈s bei sintetin臈s apskaitos registruose.

7.1. Ilgalaikio turto apskaitos kortel臈s rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos

Ilgalaikio turto kortel臈s skiltyse turi b奴ti 寞rašomi šie duomenys:

Kortel臈s numeris.

Sintetin臈s (kontrolin臈s) s膮skaitos, 寞 kuri膮 patenka šios kortel臈s duomenys, numeris ir jo pavadinimas.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašomas kitam turtui apskaityti skirtos sintetin臈s s膮skaitos numeris ar pavadinimas.

Kortel臈je apskaitomo turto pavadinimas.

Kortel臈je apskaitomo turto kodas 寞mon臈je.

Kortel臈je apskaitomo turto inventorinis numeris 寞mon臈je.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašomas numeris, kuris jau duotas kitam turtui.

Turto eksploatavimo vieta. Materialiai atsakingas u啪 š寞 turt膮 asmuo.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma klaidinga turto eksploatavimo vieta.

Turto gavimo 寞mon臈je data.

Turto pradin臈 vert臈.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga ilgalaikio turto pradin臈 vert臈.

Turto likvidacin臈 vert臈 (jei ši nustatoma).

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga turto likvidacin臈 vert臈.

Kortel臈je apskaitomo turto pradin臈 metin臈 nusid臈v臈jimo norma procentais bei metin臈 nusid臈v臈jimo suma.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga metin臈 nusid臈v臈jimo norma.

Turtui nud臈v臈ti taikomas nusid臈v臈jimo skai膷iavimo b奴das.

Pasirinkto naujo nusid臈v臈jimo skai膷iavimo b奴do pavadinimas bei jo taikymo prad啪ios data.

Klaida - šioje skiltyje nenurodoma arba nurodoma klaidinga naujo nusid臈v臈jimo skai膷iavimo b奴do taikymo prad啪ia.

Kortel臈je apskaitomo turto perdavimo eksploatuoti data.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma klaidinga turto perdavimo eksploatuoti data.

Numatoma galutinio kortel臈je apskaitomo turto nusid臈v臈jimo data.

Klaida - šioje skiltyje nenurodoma arba nurodoma neteisinga galutinio nusid臈v臈jimo data. .

Pirmojo turto naudojimo m臈nesio (arba ketvir膷io) nusid臈v臈jimo suma.

Kiekvieno v臈lesnio m臈nesio (arba ketvir膷io) nusid臈v臈jimo suma.

Kortel臈je apskaitomo turto vert臈s indeksavimo (perkainojimo) data.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma neteisinga indeksavimo (perkainojimo) data.

Turto vert臈s indeksavimo koeficientai.

Klaida - šioje skiltyje nurodomas neteisingas koeficiento dydis.

Kortel臈je apskaitomo ilgalaikio turto pradin臈 vert臈 po indeksavimo (perkainojimo).

Klaida - šioje skiltyje nurodomas neteisingas indeksuotos (perkainotos) vert臈s dydis.

Indeksuotos (perkainotos) turto vert臈s perviršis, lyginant su verte iki indeksavimo (perkainojimo).

Kortel臈je apskaitomo turto metin臈 nusid臈v臈jimo norma po atlikto vert臈s indeksavimo (perkainojimo) procentais bei metin臈 nusid臈v臈jimo suma.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga nauja turto nusid臈v臈jimo norma procentais arba suma.

Metai, kuriais skai膷iuojamas turto nusid臈v臈jimas.

Nusid臈v臈jimo suma per m臈nes寞 bei ketvirt寞.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga nusid臈v臈jimo suma per m臈nes寞 bei ketvirt寞.

Turto nusid臈v臈jimo sumos indeksavimo koeficientas.

Per metus priskai膷iuota ilgalaikio turto nusid臈v臈jimo suma.

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma neteisinga metin臈 nusid臈v臈jimo suma.

Turto nusid臈v臈jimas, priskai膷iuotas nuo jo naudojimo prad啪ios.

Klaida - šioje skiltyje nurodoma neteisinga sukaupta turto nusid臈v臈jimo suma.

7.2. Ilgalaikio turto perdavimo-pri臈mimo akto rekvizitai ir svarbiausios jo surašymo klaidos

Ilgalaikio turto perdavimo-pri臈mimo akto skiltyse turi b奴ti 寞rašomi šie duomenys:

漠mon臈s pavadinimas.

Akto numeris ir jo surašymo data.

Akt膮 tvirtinan膷io 寞mon臈s vadovo vardas, pavard臈 ir parašas.

Akto tvirtinimo data.

漠sakymo, kuriuo sudaryta ilgalaikio turto perdavimo-pri臈mimo komisija, data ir numeris.

Perduodamo-priimamo objekto pavadinimas.

Ilgalaik寞 turt膮 perduodan膷io asmens pareigos, vardas, pavard臈.

Perduodamo objekto buvimo perdavimo metu vieta.

Ilgalaik寞 turt膮 priiman膷io asmens pareigos, vardas, pavard臈.

Objekto b奴simo eksploatavimo vieta.

Sintetin臈s s膮skaitos, kurioje apskaitomas objektas, numeris.

Klaida - 寞rašomas ne tos s膮skaitos numeris.

Objekto pradin臈 vert臈 (寞sigijimo savikaina).

Klaida - šioje skiltyje 寞rašoma ne tokia pradin臈 vert臈.

Objekto inventorinis numeris.

Klaida - nurodomas ne tas inventorinis numeris.

Objekto išleidimo (pagaminimo) metai.

ObjektoAtgal  1 ... 4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Toliau


Darnipora.lt