Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

kolegialios institucijos ar teisės aktų nustatytus įgaliojimus turinčio asmens leidžiami nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir jais tvirtinami nuostatai, taisyklės, programos, kiti dokumentai.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).
4. Dokumentai rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.
II. DOKUMENTŲ REKVIZITAI

5. Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai:
5.1. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;
5.2. dokumento sudarytojo pavadinimas;
5.3. įstaigos duomenys;
5.4. adresatas;
5.5. dokumento pavadinimas;
5.6. dokumento data;
5.7. dokumento registracijos numeris;
5.8. dokumento sudarymo vieta;
5.9. dokumento tekstas;
5.10. parašas;
5.11. dokumento tvirtinimo žyma;
5.12. specialioji žyma;
5.13.
priedo žyma;
5.14. gauto dokumento registracijos žyma;
5.15. gauto dokumento nuoroda;
5.16. rezoliucija;
5.17. dokumento suderinimo žyma;
5.18. viza;
5.19. supažindinimo žyma;
5.20. dokumento rengėjo nuoroda;
5.21. dokumento paieškos nuoroda;
5.22. tikrumo žyma.
6. Rekvizitų išdėstymo būdai yra:
6.1. išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo dokumento kairiosios ir dešiniosios paraščių;
6.2. kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo dokumento kairiosios paraštės.
7. Kiekvienas rekvizitas išdėstomas nustatytoje dokumento vietoje (1 priedas) ir atskiriamas nuo aukščiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, išskyrus šių Taisyklių 28 ir 39 punktuose nustatytus atvejus. Kai spausdinamą dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, rekvizitai turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo ir po juo esantys kiti rekvizitai.

8. Rezoliucijos, vizos ir supažindinimo žymos rekvizitai dokumente gali būti nedėstomi, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Tokiu atveju įstaigoje turi būti nustatytos tokios organizacinės ir techninės priemonės, kurios leistų identifikuoti pavedimą davusį, dokumentą vizavusį ar su dokumentu susipažinusį asmenį ir užtikrintų šių procedūrų įrodomąją (teisinę) galią.
9. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau vadinama – herbas) arba prekių ženklas išdėstomas išilginiu centruotu būdu dokumento pradžioje po viršutine parašte. Prekių ženklas gali būti išdėstytas dokumento viršuje kairėje pusėje, paliekant paraštę.
Herbas ir prekių ženklas dokumente kartu nenaudojami.
10. Dokumento sudarytojo pavadinimas


Atgal  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9 ... 19  Toliau
Darnipora.lt