Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

prie visų turimų dokumentų.
3. Užtikrinti skaidrią ir efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus.
4. Dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės.
Už įstaigos raštvedybos organizavimą ir kontrolę atsakingas įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis asmuo.
Atsižvelgiant į įstaigai nustatytas funkcijas, teisės norminių aktų ir raštvedybos reikalavimus įstaigos vadovas:
1. Nustato įstaigos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūras ir už jas atsakingų struktūrinių padalinių, darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę.
2. Sprendžia, kokios dokumentų apskaitos sistemų funkcionavimo technologijos turi būti naudojamos, paskiria atsakingus darbuotojus.
3. Tvirtina dokumentų perėmimo aktus, sudarytus keičiantis atsakingiems darbuotojams,
perduodant dokumentus į įstaigos archyvą, išduodant dokumentus laikinai naudoti už įstaigos ribų.
4. Tvirtina dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus.
5. Sudaro nuolat veikiančią dokumentų ekspertų komisiją (DEK), dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti bei tvirtina jos nuostatus.

Dokumentų rengimo ir įforminio taisyklėse dokumentai sugrupuoti sekančiai:
Tvarkomieji dokumentai- institucijų, organizacijų, įstaigų vadovų leidžiami teisės aktai (dokumentai) viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti ( nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai, nurodymai).
Organizaciniai dokumentai- tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami dok., nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas ( nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai).

Informaciniai dokumentai- įstaigų siunčiamieji ir vidaus dok., kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis ( raštai, pažymos, aktai, protokolai, prašymai, pasiaiškinimai, paaiškinimai, tarnybiniai pranešimai, protokolo išrašai, gyvenimo aprašymai, charakteristikos).
Dokumentai įforminami tokių formatų : A4 (210x297); A5 (148x210) ir A4L(297x210).
Paraštės: kairioji – 30 mm; dešinioji- ne mažiau 10 mm, viršutinė – 20, apatinė ne mažiau 20 mm.
Spausdinami tik 1 lapo pusėje, ( išskyrus kai kurias žymas, nuorodas).
Numeruojamas II-asis ir tolesni lapai. Numeruojami viršut. paraštės viduryje arabiškais sk., be taškų ir brūkšnelių.
Rekvizitų išdėstymo būdai:
Išilginis centruotas- kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;
Kampinis vėliavinis- kai rekvizito eilutės


Atgal  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9 ... 12  Toliau
Darnipora.lt