nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj0221791 m. gegu啪臈s 3 d. konstitucija document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 kataickela)

Apra拧ymas:Darbas:

1791 m. Gegu啪臈s 3 d. Konstitucija

Po I Respublikos padalijimo atliktos reformos (Nuolatin臈s Tarybos, Edukacin臈s Komisijos 寞k奴rimas) nepatenkino prad臈jusio kurtis bur啪uaz臈jan膷ios bajorijos ir bur啪uazijos bloko, vadovaujamo Patriot懦 partijos. 漠 拧i blok膮 寞sijung臈 ir karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis. J懦 pastangomis buvo su拧auktas Ketveri懦 Met懦 Seimas (1788 鈥 1792).

1790 m. gruod啪io m臈nes寞 Seimas 臈m臈 svarstyti naujos konstitucijos projekt膮. 1791 m. baland啪io m臈nes寞 buvo priimtas miest懦 寞statymas, pagal kur寞 miestai gavo miesto 啪em臈s nuosavyb臈s teises, miestie膷i懦 asmens laisv臋. 漠statymas buvo pavadintas bajor懦 ir miestie膷i懦 teisi懦 sulyginimo 寞statymu. Turtingesnieji ir i拧simokslin臋 miestie膷iai gal臈jo gauti bajor懦 juridin寞 satus膮, bet jiems nebuvo suteikta teis臈 dalyvauti valstyb臈s 寞statym懦 leidime. Lietuvos miest懦 atstovai gyvai palaik臈 拧寞 Seimo priimt膮 寞statym膮.
1791 m. gegu啪臈s 3 d. Seimas pri臈m臈 nauj膮 konstitucij膮, kuri 寞臈jo 寞 istorij膮 Gegu啪臈s 3 d. konstitucijos vardu. Konstitucija i拧saugojo feodalin臋 啪em臈vald膮 ir feodal懦 luom膮, visas jo laisves ir privilegijas, tarp j懦 ir patrimonialin臋 vald啪i膮 valstie膷iams, kurie ir toliau liko baud啪iauninkais. Ta膷iau Gegu啪臈s 3 d. konstitucijoje buvo ir kai kurie bur啪uaziniai principai, pirmiausia 鈥
turto principas. Ji at臈m臈 i拧 be啪emi懦 bajor懦 (didik懦 atramos) teis臋 dalyvauti seimeliuose, o turtingesniems miestie膷iams suteik臈 nobilitacijos teis臋, taip pat teis臋 寞sigyti dvarus. Konstitucija patvirtino ir Miest懦 寞statym膮. Ji paskelb臈 valstyb臈s glob膮 laisviesiems valstie膷iams ir tuo suteik臈 galimyb臋 valstybei ki拧tis 寞 dvarininko ir valstie膷i懦 santykius. Sutartis, dvarininko sudaromas su
laisvaisiais 啪mon臈mis, valstyb臈 pa臈m臈 savo globon. Konstitucija skelb臈 garantuojanti asmens laisv臋 anks膷iau pab臈gusiems 寞 u啪sien寞 ir gr寞啪usiems valstie膷iams.
Gegu啪臈s 3 d. konstitucija pakeit臈 valstyb臈s politin臋 strukt奴r膮. Buvo siekiama sukurti viening膮 Lenkij膮 su centralizuota vald啪ia pagal pranc奴z懦 拧viet臈jo 艩. L. Monteskj臈 si奴lom膮 vald啪i懦 atskyrimo princip膮. Vyriausi膮j膮 vald啪i膮 konstitucija atidav臈 Seimui, panaikindama liberum veto teis臋, suma啪indama Senato reik拧m臋 ir 寞 Seim膮 寞vesdama miest懦 atstovus, kure tur臈jo sprend啪iam膮j寞 bals膮 tik amat懦 ir prekybos klausimais. Vykdomoji vald啪ia atiteko karaliui ir ministr懦 kabinetui, pavadintam 漠statym懦 sargyba. 漠statym懦 sargyb膮 sudar臈 arkivyskupas, ministrai, kancleris ir Seimo mar拧alka. Ji veik臈 karaliaus vardu. Vykdomajai vald啪iai priklaus臈 ir kariuomen臈. Karalius tur臈jo b奴ti renkamas, ta膷iau i拧 valdan膷ios dinastijos. Jis skyr臈 ministrus ir vyskupus, gal臈jo, remdamasis jam prijau膷ian膷iais senatoriais, peveikti Seim膮 priimant 寞statymus. Karaliaus vardu tur臈jo b奴ti skelbiami ir teismo sprendimai. Seimas i拧rinko keturias komisijas (ministerijas) 鈥 Edukacijos, Policijos, Karo ir Biud啪eto. Komisijos buvo bendros visai vastybei.

Konstitucijoje nebeliko valstyb臈s padalijimo 寞 Lenkijos Karalyst臋 ir LDK, nors Ketveri懦 Met懦 Seime 拧is pavadinimas dar da啪nai buvo naudojamas. Valstyb臈 buvo pavadinta Lenkija. Ta膷iau konstitucija dar nesuk奴r臈 vienalyt臈s valstyb臈s, nes ji neard臈 Liublino Unijos. Nors autoriai 臈jo valstybin臈s vald啪ios centralizavimo linkme ir k奴r臈 bendras ministerijas, ta膷iau jose Lietuvai buvo paliktas atstov懦 ekvivalentas 鈥 konstitucija i拧saugojo dualistin寞 Lietuvos ir Lenkijos valstyb臈s pob奴d寞.
Gegu啪臈s 3 d. konstitucija rei拧k臈 siekian膷i懦 reform懦 啪emvald啪i懦 ir gimstan膷ios bur啪uazijos politin臋 s膮jung膮. Be abejo, konstitucijos k奴r臈jus paveik臈 Did啪iosios Pranc奴zijos revoliucijos ir 艩vietimo epochos id臈jos. Buvo norima pama啪u 寞vesti konstitucin臋 bur啪uazin臋 鈥 dvarininkin臋 monarchij膮.

Darnipora.lt