studento rasto drbu analize

1707 0

ALYTAUS KOLEGIJA

VADYBOS FAKULTETAS

STUDENTŲ RAŠTO DARBŲ

RENGIMO REIKALAVIMAI

2003/2004 m.m.

Pratarmė

Savarankiškas darbas yra svarbi studijų dalis. Paprastai savarankiško darbo rezultatai yra pateikiami raštu kaip referatai, kursiniai darbai ir pan.

Atlikdami rašto darbus studentai dažnai nepakankamai kreipia dėmesio į jų pateikimo formą. Turime žinoti, jog niekas taip neparodo neraštingumo, kaip netvarkingai ir netaisyklingai apipavidalintas rašto darbas. Todėl šių metodinių nurodymų tikslas padėti rengiantiems rašto darbus išvengti nemalonių situacijų ir patarti, kaip parodyti savo darbo privalumus. Referatuose, kursiniuose ir kituose rašto darbuose studentas parodo ir pateikia įgytą patirtį. Pe

erskaitę studento rašto darbą, galime susidaryti nuomonę apie jį ir jo darbą arba suteikti galimybę kitiems pasinaudoti šiuo darbu. Visada reikia turėti galvoje, kad sėkmę laiduoja laiku ir gerai atliktas darbas.

Tikimės, kad tikslus įforminimo reikalavimų išdėstymas bei pavyzdžių pateikimas, padės Kolegijos studentams tinkamai parengti ir apipavidalinti savo rašto darbus.

Parengė

Vadybos fakulteto

Administravimo katedros

Vyresnioji dėstytoja

Palmira Rodžienė

KONTROLINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ BEI REFERATŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

Dalykų studijų programos numato, kad studentai turi raštu pateikti kontrolinius bei praktinius darbus ir juos tinkamai įforminti. Konkrečius atskirų dalykų re

eikalavimus kontroliniams bei praktiniams darbams nustato dalykų dėstytojai, bet parengimo bei apipavidalinimo reikalavimai turi atitikti bendruosius rašto darbų reikalavimus. Kiekvienas rašto darbas turi turėti titulinį lapą bei naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašą. Turinio reikalavimai, kaip minėjome, priklauso nuo ko
onkretaus dalyko specifikos. Turime žinoti, kad tvarkingai, pagal reikalavimus pateiktas rašto darbas sudaro teigiamą studento įvaizdį, rodo jo atidumą, tvarkingumą bei stropumą. Titulinio lapo pavyzdžiai pateikti 1 ir 2 prieduose, spausdinimo reikalavimai taip pat išdėstyti kituose skyriuose, o literatūros sąrašo pavyzdį rasite 5 priede.

Dalykų studijų programose numatyta, kad studentas turi rašyti referatą (lot. refero – pranešu). Referatas – tai rašto darbas, kuriame trumpai nagrinėjama vieno studijuojamo dalyko tema. Studentams temą pateikia dalyko dėstytojas. Referatas gali būti viešai perskaitytas studentų grupėje per to dalyko seminarams skirtą laiką. Atsakius į seminaro dalyvių ir dėstytojo klausimus, referatas gali būti įvertintas pažymiu. Šis pažymys gali turėti įtakos galutiniam dalyko pažymiui.

Per semestrą gali būti rašomas ne vienas referatas.

Referatas paprastai yra analitinio pobūdžio rašto darbas. Tokiame darbe nagrinėjama tam tikros problemos esama pa
adėtis, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais. Rašant referatą surenkamos ta tema visos studentui prieinamos žinios, kurios randamos knygose, moksliniuose straipsniuose, internete, jos sugrupuojamos, aprašomos ir padaromos atitinkamos išvados.

Kadangi referatas yra rašto darbas, jis turi tenkinti bendruosius rašto darbų rengimo reikalavimus. Jis rašomas kompiuteriu, lapai susegami. Apimtis galėtų būti nuo 10 iki 15 puslapių. Referatas turi turėti antraštinį lapą (1 priedas), turinį (2 priedas), aiškinamąjį tekstą, nagrinėtos literatūros sąrašą ( 3 priedas).

Referatas rašomas taisyklinga lietuvių kalba. Diagramos, grafikai bei jų pavadinimai turi būti tvarkingi. Darbe neturi būti rašybos, sk
kyrybos ir kitų kalbos klaidų.

Rašant referatą reikia ne tik gilintis į dalyko problemas ir jas aprašyti, bet ir labai svarbu

išmokti logiškai dėstyti surinktą medžiagą. Todėl susipažinus su atitinkama literatūra pirmiausia reikėtų

sudaryti referato planą ir jį aptarti su dėstytoju, paskui suformuluoti skyrius bei poskyrius ir juos tinkamai aprašyti.

4

Referatas yra autorinis darbas, todėl save gerbiantis studentas nenurašinės literatūros šaltinių, o savais žodžiais nagrinės pasirinktą problemą. Jei reikia remtis knygomis, moksliniais straipsniais ar pan., tai juos reikia cituoti. Labai svarbu teisingai nurodyti informacijos šaltinius tekste ir literatūros sąraše juos tinkamai aprašyti. Tada nebus pažeistos autorių teisės. Literatūros sąrašo pavyzdys pateiktas priede, o literatūros citavimo reikalavimai aprašyti puslapyje.

Taigi referato rašymu ir viešu jo skaitymu siekiama ugdyti studento sugebėjimus kaupti tam tikros temos žinias, logiškai raštu jas analizuoti ir mokėti viešai sklandžiai paaiškinti.

KURSINIS DARBAS

Kursinis darbas yra savarankiškas studento darbas, kuriame sprendžiamos teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos. Kursiniai darbai gali būti ir atskirų įmonių užsakyti kaip mokslo tiriamieji darbai, kompleksinai ar grupiniai, rašomi ne vieno autoriaus.

Jeigu kursinis darbas yra teorinis (mokslinis tiriamasis), tai studentas pateikia įvairių mokslininkų nuomonę tiriama problema, susistemina ir vertina šias teorijas, įvertina teorijų taikymo galimybes Lietuvos sąlygomis arba pateikia tolesnes pasirinktos problemos tyrimo kryptis, tyrimo metodologiją (jei problema reikalauja gilesnio ty

yrimo). Taikomojo pobūdžio kursiniame darbe studentas pateikia tiriamos problemos teorinę analizę, pagrindžia empirinių duomenų rinkimo metodologiją, surenka ir išanalizuoja empirinius duomenis (statistinius, sociologinio tyrimo ir kt.) bei pateikia savo siūlymus pasirinktai problemai spręsti. Kursinio darbo medžiaga gali būti pateikta dviem būdais:

teorinė darbo dalis, tyrimo metodologija ir praktinė dalis;

b) teorinė dalis iš karto grindžiama statistiniais ar sociologiniais tyrimo duomenimis, o tyrimo metodologijos pagrindimas dedamas į priedus.

Jeigu studentas gauna užsakymą iš įmonės spręsti konkrečią problemą, jis gali rengti praktinio pobūdžio kursinį darbą, pavyzdžiui, verslo planą. Priklausomai nuo tiriamos problemos pobūdžio, kursinio darbo apimtis gali būti iki 25 puslapių (be priedų). Tačiau kai kuriais atvejais kursinio darbo apimtis gali būti didesnė ar mažesnė.

Kursio darbo temos pasirinkimas

5

Studentai savarnkiškai pasirenka kursinio darbo temą iš katedros patvirtintos ir pasiūlytos pavyzdinės tematikos arba siūlo savo temą, kuri turi atitikti studijuojamo dalyko turinį.

Kursiniai darbai gali būti tęstiniai, t. y. kiekviename kurse nagrinėjamo objektas nesikeičia, o keičiasi tik nagrinėjamų klausimų platumas ir gilumas. Kursinio darbo temos pasirinkimas priklauso nuo studijų programų turinio, nuo studento polinkio, jo praktinių darbo įgūdžių.

Kursiniam darbui keliami reikalavimai

Temos aktualumas.

Nuoseklus teorinių ir praktinių klausimų nagrinėjimas bei jų sąsaja.

Savarankiško mokslinio tyrimo ir kūrybos elementų buvimas.

Individualus požiūris ir argumentuota nuomonė nagrinėjamais klausimais.

Lietuvos ir užsienio šalių informacijos šaltinių naudojimas.

Reikiamas darbo įforminimas.

Taisyklinga be

endrinė kalba.

Studento pasirinkta tema turi būti išsamiai išanalizuota. Darbas laikomas neatliktu, jeigu jame yra aprašytos teorinės vadovėlių tiesos arba nurašyta statistikos ar praktinio pobūdžio operatyvinė medžiaga be reiškinių analizės ir jų savarankiško įvertinimo. Neigiamai vertinamas studento nesąžiningumas, plagiatas, faktinės medžiagos sąmoningas iškraipymas.

Kursinio darbo vadovo pareigos

Studentui skiriamas kursinio darbo vadovas, su kuriuo derinama ir tikslinama pasirinkta tema, darbo planas, darbo turinys, literatūra ir šaltiniai, rašymo instrumentariumas bei klausimai, susiję su pasirinkta darbo tema. Vadovas konsultuoja studentą ir teikia pastabas bei siūlymus. Jeigu parašytas darbas atitinka reikalavimus, vadovas leidžia jį ginti. Už kursiniame darbe priimtus sprendimus, ar darbo išvadas, skaičiavimų teisingumą atsako tik studentas. Vadovo uždavinys yra siekti, kad studentas rastų racionalius sprendimo variantus. Todėl vadovas neteikia parengtų sprendimų, o padeda rasti atsakymą į iškilusius klausimus, analizuojant informaciją. Vadovas pataria studentui, kaip susirasti reikiamą literatūrą, atsirinkti svarbiausią informaciją nagrinėjama tema.

Kursinio darbo rengimas

Pagrindiniai rašymo etapai:

Kursinio darbo užduoties iškėlimas ir suformulavimas;

2. Kartu su kursinio darbo vadovu nagrinėjamų problemų, kurių analizė sudarys kursinio darbo pagrindinį turinį, atranka, temos formulavimo ir darbo plano patikslinimas;

6

3. Reikiamos literatūros bei kitų šaltinių surinkimas. Kursiniam darbui rašyti turi būti naudojama naujausia literatūra tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Atskirais bibliografijos surinkimo klausimais pagalbą teikia bibliotekos.

4. Surinktos literatūros studijavimas. Literatūros ir informacijos iš kitų šaltinių rinkimas i

. . .

Vieno autoriaus knyga

1. Babbie E. The practice of social research. – Belmont, 1986. – 577 p.

2. Sūdžius V. Įmonių komercija: principai ir praktika. – Vilnius: Pačiolis, 1997. – 180 p. – IBN 9986-872-16-2

Dviejų autorių knyga

1. Titarenko V., Titarenko J. aktyvų ir pasyvų valdymas komerciniuose bankuose bei jo aspektai Lietuvoje. – Vilnius: Lietuvos statistikos departamento metodinis leidybinis centras, 1997. – 51 p. – ISBN 9986-409-23-3

Trijų autorių knyga

1. Bivainis J., Griškevičius A., Kakštas V. Investicinių projektų vertinimas. – Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1997.- 40 p.- ISBN 9986-12-142-6

Keturių ir daugiau autorių knyga

1. Matematika: intensyvaus mokymo su kompiuteriu kursas/ Albertas Pinevičius, Gintautas Misevičius, Rimantas Eidukevičius, Jonas Rakauskas. – Vilnius: LKA, 1996.- 267 p.

Autorių kolektyvo monografija

Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo modernizavimui: monografija/ Atsak. Red. Palmira Jucevičienė. – Kaunas: Technologija, 1998.- 539 p.- ISBN 9986-13-342-4

Knyga be autoriaus

Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo l-kla, 1996.- 86 p.

Daugiatomis leidinys

kai skirtingi abiejų dalių autoriai:

Hidraulikos uždavinynas. – Vilnius: Technika. – D.1 Vaidutis Šalna. – 1996.- 81 p.; D. 2/ Vanda Vanagaitė. – 1997.- 93 p.

kai skirtingi abiejų dalių pavadinimai:

Karazija R. Fizika Humanitarams. Vilnius: TEV. – D.1: Klasikinė fizika. – 1996.- 278 p.; D.2: Šiuolaikinė fizika. – 1997.- 221 p.

kai abiejų dalių tie patys autoriai ir tas pats pavadinimas:

Mackevičienė D. Šakalienė B. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai. – Kaunas: Kauno medicinos akademijos l-kla, 1997. – D.1.- 74 p.; D.2.- 85 p.

Konferencijos medžiaga

jei leidinys turi konferencijos pavadinimą:

,,Lietuvos mokslas ir pramonė”, konferencija (1997; Kaunas). Mechanika – 97: Tarptautinės konferencijos medžiaga. – Kaunas: Technologija, 1997.- 270 p.- ISBN 9986-13-541-9

jei leidinys turi savo pavadinimą:

Sociologija Lietuvoje: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas: Technologija, 1996.- 213p.- ISBN 9986-13-0

Vieno autoriaus straipsnis žurnale

Levišauskaitė K. Šalies rizikos ir valiutos rizikos įvertinimo problema tarptautiniame kreditavime// Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai.- 1996, Nr. 3, p. 94.- ISSN 1392-1142

Dviejų autorių straipsnis žurnale

Geralavičius V., Kuodis R. Lito kurso režimo pasirinkimas: teoriniai ir praktiniai sprendimo būdai// Pinigų studijos.- 1997, Nr. 1, p. 31

Straipsnis dienraštyje

Vaičkauskas G., Grikauskas T., Bortelienė V. Gaidjurgio pėdsakas Vakarų banke// Vakarų ekspresas.- 1997, liep. 25, p. 1,4

Straipsnis knygoje

Kundrotas V. Atrankos į Lietuvos aukštąsias mokyklas tobulinimo būdai// Inžinierių rengimas Lietuvoje.- Vilnius: Technika, 1993.- p. 70-78

Straipsnis kolektyvinėje monografijoje

Mačerinskienė I. Švietimo paslauga vartojimo ir investavimo į žmogiškąjį kapitalą aspektu// Edukologijos idėjos Lietuvos Švietimo sistemos modernizavimui: monografija/ Atsak. Red. Ir sudaryt. Palmira Jucevičienė.- Kaunas: Technologija, 1998.- p. 67-80.- ISBN 9986-13-342-4

Interneto informacija

Dėl komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių pakeitimo ir papildymo: Lietuvos banko valdybos nutarimas, 1998 m. spalio 15 d., Nr. 176// www.lrs.lt, 1999 03 05

Join the Conversation