Apranga grupė, swot analizė

998 0

APRANGA GRUPĖ“

TURINYS

ĮVADAS

VEIKLOS PRISTATYMAS

PLANAVIMAS – SWOT (PTGG) ANALIZĖ – TIKSLŲ KĖLIMAS

ĮMONĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS ANALIZĖ

ĮMONĖS VADOVŲ VADOVAVIMO STILIUS

ĮMONĖS KONTROLĖS SISTEMA

IŠVADOS

LITERATŪROS SĄRAŠAS

ĮVADAS

Temos aktualumas. Įmonės vadovai norėdami sėkmingai plėtoti savo verslą, gauti pelną, jo augimą ir t.t. privalo išanalizuoti bendrovės veiklą, esamą prekių asortimentą, rinkos situaciją, numatyti galimybes bendrovės plėtrai, išanalizuoti ir įvertunti įmonėje taikomas rinkodaros priemones, kad žinotume bendrovės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, ir taip galėtume imtis atitinkamų priemonių, veiklai plėtoti ir pelnui gauti.

Spartėjantys globalizacijos pokyčiai ir nuolat kintanti rinkos aplinka, jos kintamieji, negailestinga ko

onkurencinė kova, didėjantys ir išrankesni vartotojų poreikiai skatina naujų prekių kūrimą ir atsiradimą. veikla teikia teigiamus rezultatus tuomet, jei ji visiškai atitinka vartotojų interesus. Aktualu suprasti vartotojų psichologiją, ekonominius pokyčius, keliamus struktūrinius ir kokybinius reikalavimus produkcijai. Konkuruodami alaus gamintojai, ypatingai šiuo ekonominiu laikotarpiu, siekia užtikrinti gerą produkto reputaciją ir suteikti vartotojui didesnę vertę, negu konkurentai.

Darbo objektas: „Aprangos“ grupė.

Darbo tikslas: aptarti „Aprangos“ grupė veiklos ypatumus

Darbo uždaviniai:

Įvertinti „Aprangos grupė“ veiklą;

Atlikti SWOT analizę.

Atlikti įmonės organizacinės struktūros analizę.

Aptarti įmonės vadovų vadovavimo stilių

Aptarti įmonės kontrolės si

istemą.

APRANGOS“ GRUPĖ VEIKLOS PRISTATYMAS

„Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos drabužiais lyderė Baltijos šalyse. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijoje, o 2004-aisiais – Estijoje. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 158 parduotuvių tinklą: 96 – Lietuvoje, 44 – Latvijoje, 18 – Estijoje. „Aprangos“ grupę sudaro pagrindinė įmonė AP

PB „Apranga“ ir 17 dukterinių įmonių. „Aprangos“ grupė plėtoja 6 skirtingų tipų parduotuvių tinklus ar atskiras parduotuves: Aldo, Mango, , Massimo Dutti ir t.t.

Aprangos“ grupė yra viena iš mažmeninės prekybos drabužiais lyderių Baltijos šalyse. Mūsų sparčiai augančio parduotuvių tinklo kasdienybė – dinamika, mada alsuojantys savo srities profesionalai, garsiausi pasaulio prekių ženklai bei mados ir stiliaus ieškantys klientai. Šiandien “Aprangos” grupė komandoje beveik 1800 narių. Įmonės sėkmė ir rezultatai, priklauso nuo kiekvieno iš jų. Kasdien nuo kiekvieno parduotuvės darbuotojo iki įmonės vadovo, mes dirbame vedini bendro tikslo – būti vienu iš regiono lyderių. Įmonė džiaugiasi didesniais ir mažesniais pasiekimais, sprendžia kartu kasdienes problemas ir ieškome naujų sprendimų, kurie maloniai nustebintų pirkėjus, siekiame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas nuolat tobulėtų, kurtų kartu, pateisintų ar netgi pranoktų lūkesčius. Komanda nuolat auga, o da

arbuotojai jaučiasi vertinami bei gerbiami.

PLANAVIMAS – SWOT (PTGG) ANALIZĖ – TIKSLŲ KĖLIMAS

Bendrovės pranašumai ir galimybės sudaro aktyvą, o trūkumai ir grėsmės – pasyvą, todėl bandysim pateikti pranašumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes. “Aprangos“ grupė turi daugiau pranašumų, nei trūkumų, o galimybės lygios grėsmėms. Tai reiškia, kad bendrovė turi užėmusi stabilią vietą rinkoje ir taiko palankias jai strategijas, įmonė nėra konkurenciškai pažeidžiama.

Bendrovės misija ir vizija yra būtinos, nes jos tarsi rodo, kokia turi būti įmonės tolimesnė veikla. Be misijos ir vizijos neįmanoma būtų toliau plėtoti įm

monės veiklos.

Veiklos sritis Stiprybė Silpnybė Galimybės Grėsmė
 

Prekės

 

Kokybiška;

Dominuoja rinkoje;

Prekės tarptautinėi rinkai

Turi konkurencinį pranašumą;

Efektyvus gamybos galimybių naudojimas;

 

Sunkumai dėl vidinių veiklos problemų;

 

 

 

Naujos rinkos ir segmentai;

Produkto atnaujinimo galimybės;

Rinkos augimas;

Silpna konkurencija;

Plėsti asortimentą

 

 

Kainų augimas;

Mažas rinkos augimo tempas;

Pakaitalų grėsmė;

Konkurentai.

 

 

Klientai

 

Lojalūs klientai;

Klientų skaičiaus augimas;

 

 

Klientų skaičiaus mažėjimas

 

Plačios tarptautinės galimybės;

Akcijos pritraukia naujų klientų

 

Prarasti daug gerų klientu per konkurentus; Didėjantis klientų spaudimas;

 

 

Įmonės įvaizdis

 

Reklama;

Tinkama geografinė padėtis;

Gera reputacija;

Pirkėjų pripažinimas;

 

 

Prastas įvaizdis;

 

 

Gerinti įvaizdį

 

 

 

Vadyba, personalas

 

Kokybiškas darbuotojų darbas;

Geras vadovavimas;

 

 

Įgūdžių ir kompetencijos stoka;

Priimant strateginius sprendimus trūksta duomenų;

 

 

Personalo kvalifikacijų augimas;

 

 

 

 

Verslas – veikla, kurią sudaro produkcijos gamyba ar paslaugų teikimas ir jų pardavimas. Verslas – ne tik pagamintos produkcijos pardavimas, bet ir gamybos aprūpinimas įrengimais, žaliavų įsigijimas, darbuotojų samdymas, žemės ir pastatų pirkimas ar nuoma, draudimas ir kita ūkinė veikla. (Bagdžiūnienė V. 2006, p. 8).

Norint, kad verslas plėtotūsi būtinas kapitalas, personalas, daiktinės darbo priemonės, priimtinas visuomenei siūlomų prekių ir paslaugų rinkinys ir derinys bei verslumas. Verslo įmonės, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo (gauti pelno, įsitvirtinti rinkoje ir pan.), veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka, būti derinami tarpusavyje.

Prekė – visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius, ir tai, kas siūloma rinkai, siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas. (Martinkus B., Žičkienė S. 2006 p. 171).

Anot A. Žvirblio (2005) prekė – pirmiausia, tai ne tik da

aiktinę formą turintys gaminiai, bet ir paslaugos, idėjos, intelektinės veiklos rezultatai, techniniai bei organizaciniai sprendimai, markė, fizinis ar protinis darbas, darbo vietos, t.y. viskas, ką galimą parduoti. Galima suformuluoti šitaip: prekė yra mainų objektas, turintis tam tikrų savybių (kompleksą fizinių ir funkcinių savybių), siūlomas rinkai tam tikriems poreikiams tenkinti ir skirtas naudoti ar vartoti.

Vartotojas, pirkdamas konkrečią prekę, atsižvelgia į tris pagrindinius elementus: prekės savybes ir jos kokybę, paslaugomis ir jų kokybe, bei nemažas dėmesys skiriamas ir prekės kainai – ar ji atitinka siūlomą prekę. Rinkodaros specialistams tenka apgalvoti kiekvienos prekės savybių, teikiamos naudos ir kokybės lygį (Kotler, Keller, 2007).

Pasak J. Stankevičienės, R. Urbanskienės (2008) įmonės, spręsdamos prekės, kaip rinkodaros komplekso elemento problemas, didelį dėmesį turi skirti: prekių politikai, asortimento formavimui, įvaizdžio kūrimui, konkurencingumui, naujų prekių kūrimui ir prekių esamų bei būsimų pardavimų analizei, planavimui.

Vartotojui yra svarbios funkcinės prekės savybės. Be funkcinių savybių prekė nereikalinga. Prekė, gali pakelti jo savininko prestižą (pvz., brangus televizorius), padidinti saugumą (pvz., šarvuotos durys), suteikti komfortą. Prekė gali būti patogi naudotis, neteršianti aplinkos ir pan. (Bagdonas, Kazlauskienė, 2002, p. 90).

Konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems pirkėjams tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes. (Pranulis V., Pajuodis A. ir kiti 2000, p. 81)

Įmonės produkcijos paklausos formavimas – tai procesas, kurio vieno ciklo metu pa

arengiama bendrovės produkcijos paklausos prognozė.

Apibūdinus bendrovės prekes, atliekamas rinkos, kurioje veikia įmonės produkcijos gamintojai, paibūdinimas: kiek šakoje yra bendrovę – šios produkcijos gamintojų, koks jų dydis, šioms įmonėms tenkančios rinkos dalys.

Norint numatyti būsimą paklausos vystymąsi, svarbu išsiaiškinti išorinius veiksnius, nulėmusius paklausos reikšmės praeityje ir galinčius daryti įtaką paklausos lygiui ir ateityje. (Ginevičius R., Bivainis Z. 2005, p. 319)

Nuo to, kokios „Aprangos“ grupė prekių kainos, labai priklausys jos sėkmė: užimama rinkos dalis, pajamos, pelnas, vertė rinkoje. Kainodaros procesas susideda iš: kainų politikos tikslų nustatymo, prekių paklausos įvertinimo, kaštų analizės, konkurentų prekių ir kainų tyrimo.

„Aprangos“ grupė įmonės veiklą analizuoja vidinė ir išorinės aplinkos, nuo kurių veiksnių priklauso įmonės gaunamas pelnas ir vyravimas rinkoje.Norėdami sėkmingai integruoti naujas prekes į rinką, turime nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti.

Ekonominės aplinkos jėgos atspindi ekonominę padėtį, ekonomikos lygį. Kaip jau akyvaizdu dabartinė ekonominė situacija nėra itin gera, didėja nedarbas, bendrovėms mažėja užsakymų.

„Aprangos“ grupė veikla aktyvi. Įmonė nuolat stengiasi restrūkturizuoti savo veiklą, didinti pardavimus, modernizuoti gamybą ir taip „atsiplėšti“ nuo konkurentų. „Aprangos“ grupė organizuojant pardavimą vadovaujamasi bendraisiais valdymo, įskaitant veiklos tyrimo ir analizės, planavimo ir kitais veiklos organizavimo principais.

Aprangos“ grupė vizijos ir misijos pasirinkimo motyvai

Bendrovė vizija – tai būsimo būvio įvaizdis. Vizijoje turėtų atsispindėti visi svarbūs veiklos komponentai: V. . .

„Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos drabužiais lyderė Baltijos šalyse. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijoje, o 2004-aisiais – Estijoje. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 158 parduotuvių tinklą: 96 – Lietuvoje, 44 – Latvijoje, 18 – Estijoje. „Aprangos“ grupę sudaro pagrindinė įmonė APB „Apranga“ ir 17 dukterinių įmonių. „Aprangos“ grupė plėtoja 6 skirtingų tipų parduotuvių tinklus ar atskiras parduotuves. Aprangos“ grupė yra viena iš mažmeninės prekybos drabužiais lyderių Baltijos šalyse. Mūsų sparčiai augančio parduotuvių tinklo kasdienybė – dinamika, mada alsuojantys savo srities profesionalai, garsiausi pasaulio prekių ženklai bei mados ir stiliaus ieškantys klientai. Šiandien “Aprangos” grupė komandoje beveik 1800 narių.

„Aprangos“ grupė įmonės veiklą analizuoja vidinė ir išorinės aplinkos, nuo kurių veiksnių priklauso įmonės gaunamas pelnas ir vyravimas rinkoje.Norėdami sėkmingai integruoti naujas prekes į rinką, turime nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti. Ekonominės aplinkos jėgos atspindi ekonominę padėtį, ekonomikos lygį. Kaip jau akyvaizdu dabartinė ekonominė situacija nėra itin gera, didėja nedarbas, bendrovėms mažėja užsakymų. „Aprangos“ grupė veikla aktyvi. Įmonė nuolat stengiasi restrūkturizuoti savo veiklą, didinti pardavimus, modernizuoti gamybą ir taip „atsiplėšti“ nuo konkurentų. „Aprangos“ grupė organizuojant pardavimą vadovaujamasi bendraisiais valdymo, įskaitant veiklos tyrimo ir analizės, planavimo ir kitais veiklos organizavimo principais.

APB „Apranga“ (toliau – Bendrovė) organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdymo organai: valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės valdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose įtvirtintomis nuostatomis: Visuotinis akcininkų susitikimas.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Albrechtas J., Rinkodaros komplekso politika. Vilnius. 2006.

Pranulis V., Pajuodis A. ir kiti. Marketingas. – Vilnius, 2000.

Bagdžiūnienė V. Įmonių veiklos planavimas ir analizė. – Vilnius, 2006.

Martinkus B., Žičkienė S. Verslo organizavimas. – Všį Šiaulių universiteto leidykla, 2006.

Ginevičius R., Bivainis Z. Ir kiti Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai: kolektyvinė monografija. – Vilnius, 2005.

Žvirblis A., Rinkovados analizės principai ir metodologiniai. Vilnius: Ciklonas. 2005.

Kotler, P., Keller, K., Marketingo valdymo pagrindai. Klaipėda: Logitema. 2007.

Stankevičienė, J., Urbanskienė, R., Marketingas organizacijoje: praktiniai sprendimai. Kaunas: Technologija. 2008.

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert Jr. D. R. Vadyba: Poligrafija ir informatika. – Kaunas: 1999;

Vasiliauskas V. Strateginis valdymas. – Kaunas, 2002;

Kasiulis J., Barvydienė V. Vadovavimo psichologija. – Kaunas: Technologija, 2004;

Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai. – Kaunas: Technologija, 2000

Urniežius R. Ūkinės veiklos ekonominė analizė. – Vilnius, 2004;

Neverauskas B., Rastenis J. Vadybos pagrindai. – Kaunas: Technologija, 2001.

Ginevičius R., Bivainis Z. Ir kiti Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai: kolektyvinė monografija. – Vilnius, 2005.

Join the Conversation