Švietimo įstaigų darbo užmokesčio apmokėjimas

2538 0

TURINYS

ĮVADAS..............................3-4

1. DARBO LAIKO APSKAITA..............................5

2. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMA.6-7

2.1. Pagrindinio darbo užmokesčio nustatymas...................8-12

2.2. Darbo užmokesčio priedai..............................13

3. IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO......................14

3.1. Gyventojų pajamų mokestis..........................14-16

3.2. Socialinio draudimo įmokos..........................17-18

3.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio.......................19

4. DARBO UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMO TVARKA...............20-21

5. DARBO UŽMOKESČIO KONTROLĖ......................22-23

IŠVADOS..............................24-25

LITERATŪRA

PRIEDAI

1 priedas. Nutarimas dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos – 2 lapai.

2 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas VIII

skyriaus 54 punktas – 1 lapas.

3 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įs

staigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas IX skyriaus 68,69,70,71, 73, 74 punktuose – 3 lapai.

4 priedas. Nutarimas dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo

– 1 lapas.

ĮVADAS

Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.

Švietimo finansavimo šaltiniai:

 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai;

 Kitos lėšos.

Finansavimas tai lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių

įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų iš

šlaidų ir įsigyjamo turto apmokėjimas iš biudžetų (iždo) sąskaitų.

Asignavimai tai biudžete nustatyta biudžetinių įstaigų ir kitų biudžetų lėšas

gaunančių subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas tu
uri teisę biudžetiniams metams gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką, Valstybės įždą tvarkančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.

Biudžetinės įstaigos yra grupuojamos pagal valstybės funkcijas:

1. bendras valstybės valdymas;

2. krašto apsauga;

3. viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;

4. švietimas;

5. sveikatos priežiūra;

6. socialinė apsauga, globa ir rūpyba;

7. sveikatingumas (sportas) rekreacija, kultūra;

8. žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, veterinarija.

Šiame darbe mes plačiau nagrinėsime švietimo įstaigas, konkrečiau bendrojo lavinimo mokyklas.

Švietimas – veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Mokytis – prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė.

Bendrojo lavinimo mokyklos skirstomos į pakopas:

 mokyklos – darželiai;

 pradinės mokyklos;

 pagrindinės mokyklos;

 vidurinės mokyklos;

 gimnazijos;

 konservatorijos;

 jaunimo mokyklos.

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.

Ir valstybė imasi visų įmanomų priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio ir vi
idurinio ar specialiojo ugdymo programas.

Mūsų darbo tikslas: išnagrinėti darbuotojų darbo užmokestį bendrojo lavinimo įstaigose.

Apžvelgsime darbo laiko apskaitą. Išanalizuosime iš ko susideda bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų darbo užmokestis. Taip pat apžvelgsime kokie daromi išskaitymai iš darbo užmokesčio, kokia darbo užmokesčio išmokėjimo tvarka, ir kokia vykdoma kontrolė.

DARBO LAIKO APSKAITA

Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

Darbo užmokestis susijęs su atliekamo darbo pobūdžiu, einamosiomis pareigomis, todėl reikalingi duomenys apie darbuotojų asmeninę sudėtį, išsilavinimą, darbo st

tažą, suteiktą kategoriją, įgytą kvalifikaciją ir k.t.

Darbo užmokesčio apskaitos pirminiai dokumentai:

 įsakymai dėl priėmimo į darbą;

 įsakymai dėl atleidimo iš darbo;

 įsakymai dėl perkėlimo į kitą darbą;

 atostogų ir darbo grafikai;

 etatų ir tarifikacijos sąrašai;

 darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.

Įmonės atsakingas darbuotojas kiekvieną dieną, darbuotojų dirbtas valandas žymi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose pavyzdinės formos darbo laiko žiniaraščiuose. Darbo laiko žiniaraščiuose yra pildoma: visų įmonės darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, nustatytas valandų skaičius per mėnesį, darbo laiko balansas (faktiškai dirbtas laikas, nedirbtas laikas, neatvykimai į darbą) žymima pagal tam tikrą sutartinį žymėjimą. Mėnesio pabaigoje užpildytas žiniaraštis pristatomas į buhalteriją. Ten jis patikrinamas ar viskas užpildyta teisingai, ar netrūksta kokių nors rekvizitų ar duomenų.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (1 priedas). Pagal šį nutarimą bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams yra nustatyta ne ilgesnė kaip 36 val. darbo savaitė.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993.07.08 nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 nustatė visų švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką pagal atskiras įstaigas:

 visų tipų ikimokyklinės vaikų įstaigas;

 bendrojo lavinimo mokyklas;

 internatinės mo

okyklas;

 papildomo ugdymo;

 neformaliojo švietimo įstaigas;

 aukštesniąsias mokyklas;

 profesines mokyklas;

 kitas švietimo įstaigas.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų atlyginimai skaičiuojami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2532 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“. Įstatymas įsigaliojo nuo 2008.01.01.

Yra dvi darbo užmokesčio rūšys:

1. pagrindinis darbo užmokestis;

2. papildomas darbo užmokestis.

Pagrindinis darbo užmokestis tai apmokėjimas už faktiškai dirbtą laiką (laikinis, premijos, priemokos ir kitos mokėtinos sumos už darbuotojo išdirbtą laiką)

Papildomas darbo užmokestis mokamas už darbuotojo faktiškai nedirbtą laiką, tačiau įstatymais numatytą apmokėti (tai už kasmetines atostogas, už laiką sugaištą vykdant valstybines ir visuomenines pareigas, už stažuočių laiką ir kt. nedirbtą laiką).

Visi darbuotojai , kurie dirba pagal darbo sutartis, turi teisę į atostogas. Kasmetinių atostogų trukmė 28 kalendorinės dienos, tačiau yra tam tikros kategorijos darbuotojų kuriems nustatomos ilgesnės (tai yra prailgintos) atostogos jų terminas pratęsiamas iki 35 kalendorinių dienų.

Darbuotojui išėjus atostogų yra garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Už kasmetines atostogas darbo užmokestis turi būti mokamas ne vėliau kaip trys dienos iki atostogų pradžios.

Kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, skaičiuojamas atlyginimas. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, įskaičiuojama: pagrindinis darbo užmokestis už atliktą darbą, priedai ir priemokos, premijos ir padidintas apmokėjimas jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, anksčiau gauto vidutinio darbo užmokesčio ir fa

aktinio darbo užmokesčio skirtumas.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir darbo apmokėjimo sąlygas.

Šiame kursiniame darbe pagrindinės vartojamos sąvokos:

Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokoms, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje).

Papildomos valandos – laikas, per kurį netiesioginiam darbui su mokiniais (pasirengimas pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų) taisymas, vadovavimas klasei ir kt.).

Tarifikacijos sąrašas – tai pedagogų sąrašas, kuriame surašomi duomenys iš darbuotojų asmeninių bylų apie išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą, kvalifikaciją, dėstomo dalyko pavadinimas, savaitinis dirbamų valandų skaičius, nustatytas koeficientas, atlyginimas už nustatytą valandų skaičių, valandų skaičius už papildomus darbus, darbo užmokestis už papildomus darbus bendras valandų skaičius, bendras darbo užmokestis.

Pagrindinio darbo užmokesčio nustatymas

Pagal anksčiau minėtą įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1d. taikant šiuos galiojančius koeficientus apskaičiuojamas tarnybinis atlyginimas. Tarnybinis atlyginimas apskaičiuojamas: tarnybinio atlyginimo koeficientas dauginamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės algos nuo 2008 m. sausio 1 d. 128 Lt. (4 priedas).

Švietimo įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių (sekretorių) vedėjų, tarnybiniai koeficientai nustatomi atsižvelgiama į vadybines kvalifikacines kategorijas, mokinių skaičių (rugsėjo 1 d.), bei pedagoginį darbo stažą (kuo daugiau pedagoginio darbo stažo metų, tuo didesnis koeficientas).

Šiems aukščiau nurodytiems darbuotojams t

. . .

4 priedas

NUTARIMAS

DĖL BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS IR BAZINIO VALANDINIO ATLYGIO PADIDINIMO

2007 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1023

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2006, Nr. 73-2787) 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti nuo 2008 m. sausio 1 d. bazinę mėnesinę algą – 128 litus ir bazinį valandinį atlygį – 0,76 lito.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė

Join the Conversation