ilgalaikio turto apskaita imoneje

2987 0

TURINYS

1. ĮVADAS

2. UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“

3. ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS

4. ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO

5. Materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina perkant

6. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas

7. IŠPERKAMOSIOS NUOMOS SUTARTIS

8. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NETEKIMO APSKAITA

9. NEMATERIALUSIS TURTAS

10. FINANSINIS TURTAS

11. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA ĮMONĖJE UAB“Žiemgalos automobiliai“

12. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo formos

13. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS DOKUMENTAI

14. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REGISTRACIJOS KNYGA

15. ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS PAGAL BUVIMO VIETĄ

16. ILGALAIKIO TURTO APSKAITOS KORTELĖ

17. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS

18. SAVOS GAMYBOS ILGALAIKIO TURTO PAJAMAVIMO AKTAS

19. ILGALAIKIO TURTO PERDAVOMO – PRIĖMIMO AKTAS

20. ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS

21. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, GAUTŲ AR

RDANT IR DEMONTUOJANT PASTATUS BEI ĮRENGIMUS, PAJAMAVIMO AKTAS

22. ILGALAIKIO TURTO REMONTO SĄNAUDŲ KORTELĖ

23. SUREMONTUOTŲ, REKONSTRUOTŲ AR MODERNIZUOTŲ

24. OBJEKTŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

25. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS

26. ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS APRAŠAS

27. VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVENTORIZAVIMO APRAŠAS

28. ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS

29. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVOMO ŽINIARAŠTIS

30. NAUDOTA LITERATŪRA

ĮVADAS

Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir materialinės. Šios sąlygos beveik kiekvienoje įmonėje vis kitokios, ir jos darosi vis įvairesnės, stengiantis atitikti didėjančius rinkos reikalavimus. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai, be

e kurių dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Šios sąlygos būtinos net prekiaujant ar teikiant paslaugas, jos dar reikšmingesnės perdirbimo atveju.

Šio darbo tema – ilgalaikio turto apskaita įmonėje. Įmonė kurios ilgalaikio turto apskaitą nagrinėsiu yra Uždaroji akcinė bendrovė ,,ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI”.

Rašydama ši
i darba panaudojau tiek teorines tiek praktines žinias, įgytas praktikos metu. Mano šio darbo tikslas – suprasti ir įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedimo ypatumus įmonėje. Didžiausias dėmesys buvo skirtas į ilgalaikio turto rūšys bei pripažinimą, taip pat šio turto grupavimą ir įsigijimo savikainos nustatymą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą ir naudingo tarnavimo laiko nustatymą, pardavimą, nurašymą ir ilgalaikio turto atvaizdavimą finansinėje atskaitomybėje. Kad lengviau ir aiškiau būtų įsisavinti ilgalaikio turto apskaitos vedima, pateikiau imonės ilgalaikio turto dokumentų pavyzdžius.

UAB „Žiemgalos automobiliai“

Bendrovė UAB “Žiemgalos automobiliai” įsteigta 1993 m. gruodžio 17 d. Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba, prekyba lengvųjų ir sunkvežimių klasės automobiliais, autobusais, bei specialios paskirties technika. Iš šios veiklos įmonė uždirba daugiausiai pajamų.Kita Bendrovės veikla – teikiamos komiso tarpininkavimo paslaugos, patalpų nuoma, serviso patarnavimai.

UAB “Žiemgalos automobiliai” nuo įk

kūrimo pradžios prekiavusi įvairios paskirties automobiliais, 2004 metais pasirašė sutartį su Minsko automobilių gamykla ir gavo išskirtinę teisę surinkinėti Vilniuje bei pardavinėti visoje Europos Sąjungoje MAZ markės krovininius automobilius. Šios sutarties pasekoje 2004 m. rugsėjo mėn. buvo atidarytas įmonės filialas Vilniuje “MAZ Baltija”.

Filialas “MAZ Baltija” turi automobilių servisą, atitinkantį šiandien keliamiems reikalavimams, kuriame atliekamas tiek garantinis aptarnavimas, diagnostika bei remontas, tiek aptarnavimas ir remontas po garantinio laikotarpio pabaigos.

Bendrovė gamina MAZ markės automobilius ir parduoda juos Eropos sąjungos ir Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Taip pa
at atlieka automobilių, kurie yra parduoti Lietuvoje, garantinį ir pogarantinį remontą Nuo 2007 metų sausio 1 dienos įmonė surinkinėja automobilius, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka EURO 4 reikalavimus (tai taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse).Šiuo metu yra baigiamos derybos su Deutz variklių gamykla Vokietijoje, kuri įmonei “Žiemgalos automobiliai” suteiks išskirtinę teisę prekiauti visų modelių Deutz varikliais Lietuvoje bei atlikti šių variklių garantinį/pogarantinį remontą.

Bendrovę įsteigė du asmenys – akcininkai, ji yra jų nuosavybė.,,Uždarosios akcinės bendrovės nuosavybė, paskirstoma akcijomis, dėl to bendrovės savininkai vadinami akcininkais. Akcijos – tai bendrovės nuosavybės teisių dalis; tai bendrovės nuosavybės vienetą paliudijantis sertifikatas”. Abiems akcininkams priklauso po 50% akcijų.

2006 metų kovo 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nutarta didinti bendrovės įstatinį kapitalą didinant akcijų skaičių: iš perkainojimo rezervo 2 537 405 Lt, papildomais akcininkų įnašais 450 000 Lt, iš viso 2 987 405 Lt.

2006 metų birželio 2 dieną juridinių asmenų registre įregistruotas bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 194 563 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5 194 563 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurios yra vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininkų teisę dalyvauti bendrovės valdyme.Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą – generalinį direktorių. Bendrovėje dirbantys vadovai ir kiti specialistai yra kvalifikuoti, turintys aukštąjį išsilavinimą, bei nemažą darbo patirtį. Dirbančiųjų skaičius kasmet didėja (šiuo metu dirba 54 darbuotojai ), nes bendrovė sparčiai plečia savo veikla. Materialiojo turto bendrovė turi nemazai, tad ir buhalterinė apskaita gan sudėtinga. Be

endrovėje apskaita vedama „RIVILĖS „ programa.

„RIVILĖ“ gaminių lyderė apskaitos sistema „Balansas 2004“. Programa turi visus pagrindinius apskaitos modulius: Didžioji knyga, Skolos, Pardavimai, Pirkimai, Atsiskaitymai (kasa,bankas) Atsargos, Gamyba. Programa turi ryšį ir su atlyginimų skaičiavimo modulį. Visi moduliai veikia kliento – serverio (SQL) technologiniu pagrindu. Tai užtikrina didelį duomenų patikimumą, leidžia organizuoti ryšį tarp firmos padalinių ar net tarp firmų. Buhalterių darba gerokai palengvina Dokumentų registras. Jis skirtas fiksuoti ir kaupti duomenis, teikiamus Valstybinei mokesčių inspekcijai, „SODRAI“, Statistikos vadybai ir kitoms institucijoms.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ dirba pelningai ir yra PVM mokėtoja. Bendrovė moka tokius mokesčius: juridinio asmens pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, mokestį už aplinkos teršimą, muito mokestį, socialinio draudimo mokesčius, taip pat fizinių asmenų pajamų mokestį.

Įmonės buhalterija tvarko tokius apskaitos barus : ilgalaikio turto dokumentus, skolų apskaitos dokumentus, kasos operacijų apskaitos dokumentus, banko operacijų apskaitos dokumentus, įsipareigojimų apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, specialiųjų apskaitos dokumentus, blankų apskaitos dokumentus, pagrindinius sutarčių ir kitus juridinius dokumentus, savininkų nuosavybės dokumentus, įvairių pažymų ir apyskaitų dokumentus.

UAB „Žiemgalos automobiliai“ kaip minėjau, turi pakankamai daug ilgalaikio turto, kurį sudaro: žemė, pastatai ir statiniai, mašinios ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai, programinė įranga. Šioj praktikos ataskaitoj, pateikdama bendrovės ilgalaikio tiek materialiojo tiek nematerialiojo turto dokumentų pavyzdžius, pa
amėginsiu išsiaiskinti šio turto esmę ir reikšmę įmonei.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovės dokumentai yra saugomi buhalterijoje, laikantis nustatytų LRV dokumentų saugojimo įstatymų reikalavimų , norminių aktų, o taip pat bendrovės vidaus taisyklių.

ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS

Kiekviena įmonė, nesvarbu, kokia jos nuosavybės forma, veiklos pobūdis ir dydis, disponuoja tam tikru turtu. Visas įmonės turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal tai, kiek ilgai juo įmonė numato naudotis uždirbdama pajamas. Ilgalaikiu turtu pripažįstamas įmonės turtas, kurį ji numato naudoti gamybinėje, prekybinėje, administracinėje ar kitoje veikloje(pvz; nuomoti tretiesiems asmenims,) uždirbdama pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus.

Skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą svarbus tuo, kad šios dvi turto rūšys nevienodai panaudojamos pelno uždirbimo procese materialaus turto sunaudojimo aspektu. Trumpalaikis turtas į parduotos produkcijos savikainą per vieną ataskaitinį laikotarpį įskaičiuojamas visa produkcijai pagaminti sunaudota verte. O ilgalaikio turto vertė į parduotos produkcijos savikainą įskaičiuojama dalimis. Priskiriant turtą ilgalaikio turto rūšiai, atsižvelgiama ir į jo kainą. Jeigu turtas naudojamas ir labai ilgai, bet jo kaina įmonei nereikšminga, toks turtas nebus laikomas ilgalaikiu, nes jo, kaip ilgalaikio turto, apskaita įmonei butų per brangi. Lengviau butų tą turtą iškart nurašyti. Tai priklauso nuo įmonės turto dydžio ir jos veiklos pobūdžio, įmonė pati gali pasirinkti nuo kokios s

. . .

Join the Conversation