Pavojingos cheminės medžiagos

758 0

TURINYS

ĮVADAS 2

Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? 3

Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai ir Pavojingumo nuorodos 5

Rizikos vertinimo rekomendacijos, įgyvendinant darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus 9

IŠ KUR PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS ATSIRANDA? 13

KODĖL ŠIOS MEDŽIAGOS YRA LAIKOMOS PAVOJINGOMIS? 13

IŠVADOS 14

LITERATŪRA 15

PRIEDAI 16

ĮVADAS

Terminu „pavojingos cheminės medžiagos“ apibūdinamos dirbtinės medžiagos, kurios gali pakenkti žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kai kurios medžiagos gali turėti ūminį poveikį, t.y. būti toksiškos (nuodingos), sukelti alergiją ar dirginti odą. Kitų neigiamas poveikis gali pasireikšti per ilgą laiką – jos ga

ali sukelti ar paskatinti vėžinius susirgimus, vaisingumo problemas ar pažeisti imuninę sistemą.

Šios medžiagos sunkiai skyla gamtoje ir gali atsidurti mūsų maiste. Pavyzdžiui, degumą mažinančios medžiagos (polibrominti junginiai), medžiagos naudojamos nepridegantiems indams (perfluororganiniai junginiai),  kosmetikoje naudojami konservantai (parabenai), ir kitos, panašiu neigiamu poveikiu pasižyminčios medžiagos.

Teisės aktas, apibrėžiantis pagrindines sąvokas, susijusias su pavojin- gomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, yra “Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas” (Žin., 2006, Nr. 65-2381). Pagrindiniai norminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbą su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, yra “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių da

arbe nuostatai” ir “Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai” (Žin., 2001, Nr.65-2396). Pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijai nustatomi “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje” (Žin., 2001, Nr.16-509).

Darbo tikslas: Apžvelgti pavojingas chemines medžiagas.

Keliami uždaviniai:

Aptarti kas yra povojingos ch

heminės medžiagos,

Atskleisti kur randame cheminių medžiagų.

Rizikos vertinimo rekomendacijos

Atskleisti iš kur jos atsiranda

Kas yra pavojingos cheminės medžiagos?

Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai – tokios cheminės medžiagos ir preparatai, kurių bent viena savybė gali būti priskiriama vienai iš šių kategorijų:

1) sprogiosios medžiagos ir preparatai – tai kietos, skystos, pastos ar gelio pavidalo medžiagos ir preparatai, galintys ir be atmosferos deguonies egzotermiškai reaguoti, greitai išskirdami dujas, ir nustatytomis bandymo sąlygomis detonuoti, greitai užsiliepsnoti ar iš dalies ribotoje erdvėje pakaitinti sprogti;

2) oksiduojančios medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie dėl sąveikos su kitomis medžiagomis, ypač degiomis, sukelia labai egzoterminę reakciją;

3) ypač degios medžiagos ir preparatai – tai skystos medžiagos ir pre- paratai, kurių pliūpsnio ir virimo temperatūros yra nepaprastai žemos, bei dujinės medžiagos ir preparatai, kurie normaliomis sąlygomis užsidega nuo sa

ąlyčio su oru.

4) labai degios medžiagos ir preparatai:

a) medžiagos ir preparatai, kurie, nenaudojant jokios energijos, aplinkos

temperatūroje gali įkaisti ir galiausiai užsidegti nuo sąlyčio su oru;

b) kietos medžiagos ir preparatai, kurie gali greitai užsidegti po trumpo sąlyčio su uždegimo šaltiniu ir, uždegimo šaltinį pašalinus, toliau dega ar sudega;

c) skystos medžiagos ar preparatai, kurių labai žema pliūpsnio temperatūra;

d) medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu oru išskiria pavojingus degių dujų kiekius;

5) degios medžiagos ir preparatai – tai skystos medžiagos ir preparatai, kurių že

ema pliūpsnio temperatūra;

6) labai toksiškos medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus;

7) toksiškos medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus;

8) kenksmingos medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus;

9) ardančios (ėsdinančios) medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, sąveikaudami su gyvais audiniais, gali juos suardyti;

10) dirginančios medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie po vienkartinio, ilgalaikio ar pakartotinio susilietimo su oda ar gleivine gali sukelti uždegimą;

11) jautrinančios (sensibilizuojančios) medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, įkvėpti ar prasiskverbę per odą, gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją ir tolesnis medžiagos ar preparato poveikis gali sukelti kenksmingus padarinius;

12) kancerogeninės medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir prepara- tai, kurie, patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo ta

akus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, gali sukelti vėžį arba padidinti sergamumą vėžiu;

13) mutageninės medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus arba padidinti jų dažnumą;

14) toksiškos reprodukcijai medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, kurie, patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, arba kitais keliais patekę į žmogaus organizmą, gali sukelti nepaveldimus palikuonių pakenkimus arba padidinti jų dažnumą ir (arba) gali pakenkti vyro ar moters lytiniam pajėgumui ar reprodukcijos funkcijoms arba padidinti pakenkimų dažnumą;

15) aplinkai pavojingos medžiagos ir preparatai – medžiagos ir prepara- tai, kurie, patekę į aplinką, gali sukelti tiesioginį ar uždelstą pavojų vienam ar keletui aplinkos komponentų.

Cheminių medžiagų pavojingumą ir reikiamas saugos priemones nurodo rizikos ir saugos frazės.

Rizikos frazės (R) tai frazės, apibūdinančios tam tikrą riziką ir nurodančios konkrečius rizikos faktorius dėl galimo pavojaus, susijusio su cheminės medžiagos naudojimu.

Saugos frazės (S) tai frazės, nurodančios saugos patarimus ir susijusios su saugiu cheminės medžiagos naudojimu.

Rizikos ir saugos frazių formuluotės turi būti tokios, kokios pateiktos priede.

Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai ir Pavojingumo nuorodos

Cheminės medžiagos, pavojingos dėl ju

ų fizikinių cheminių savybių

Pavojingumo kate- gorija

 

Simbolio raidė

 

Simbolis

 

 

Pavojingumo nuoroda, pagrindinės rizikos frazės

 

Sprogstamoji

 

E

Sprogimo simbolis

 

Sprogstamoji R2, R3

 

Oksiduojanti O

Liepsna ir apskriti- mas

 

Oksiduojanti R7, R8, R9

 

Ypač degi F+

Liepsna

 

Ypač degi R12

 

Labai degi F

Liepsna

 

Labai degi R11, R15, R17

 

Degi Nėra pavojingumo simbolio

 

Nėra pavojingumo nuorodos
R10 

 

Cheminės medžiagos, pavojingos sveikatai

 

Pavojingumo kate- gorija
pagrindinės rizikos frazės  Simbolio raidė

 

Simbolis

 

Pavojingumo nuoroda

 

Labai toksiška T+

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

 

Labai toksiška R26, R27, R28 ir R39

 

Toksiška T

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

 

Toksiška
R23, R24, R25, R39 ir R48 
Kenksminga Xn

Šv. Andrejaus kryžius

 

Kenksminga
R20, R21, R22, R65, R40 ir R48 
Ardanti C

Korozijos simbolis

 

Ardanti (ėsdinanti) R34 ir R35

 

Jautrinanti Xn

Xi

Šv. Andrejaus kryžius

 

Kenksminga R42 Dirginanti R43

 

Dirginanti Xi

Šv. Andrejaus kryžius

 

Dirginanti
R36, R37, R38 ir R41 
Pavojingumo kate- gorija
pagrindinės rizikos frazės  Simbolio raidė

 

Simbolis

 

Pavojingumo nuoroda

 

Kancerogeninė 1 ir 2 kategorijos

 

T

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

 

Toksiška R45 ir R49

 

Kancerogeninė 3 kategorija

 

Xn  

Šv. Andrejaus kryžius

 

Kenksminga R40

 

Mutageninė
1 ir 2 kategorijos  T

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

 

 

 

Toksiška R46

 

Mutageninė 3 kategorija

 

Xn

Šv. Andrejaus kryžius

 

Kenksminga R68

 

Toksiška reprodukcijai
1 ir 2 kategorijos  T

Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

 

Toksiška R60 ir R61

 

Toksiška reprodukcijai 3 kategorija

 

Xn

Šv. Andrejaus kryžius

 

Kenksminga R62 ir R63

 

 

Cheminės medžiagos, pavojingos aplinkai

 

Pavojingumo kate- gorija
pagrindinės rizikos frazės  Simbolio raidė Simbolis Pavojingumo nuoroda
Pavojinga aplinkai N

Pavojaus aplinkai simbolis

 

Pavojinga aplinkai R50, R50/R53, R51/ R53, R54, R55, R56, R57, R58

 

 

Rizikos vertinimo rekomendacijos, įgyvendinant darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus

 

Atlikdamas rizikos vertinimą, darbdavys pirmiausia turi nustatyti, kokios cheminės medžiagos ir preparatai yra naudojami įmonėje (susidaro ar išsiskiria gamybos procese, sandėliuojama, susidaro kaip atliekos, transpor- tuojama). Įmonėje privalom. . .

tojas)

S7  Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

S8  Pakuotę laikyti sausoje vietoje

S9  Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje

S12  Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės

S13  Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

S14  Laikyti atokiau nuo . (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

S15  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių

S16  Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti

S17  Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų

S18  Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai

S20  Naudojant nevalgyti ir negerti

S21  Naudojant nerūkyti

S22  Neįkvėpti dulkių

S23  Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas)

S24  Vengti patekimo ant odos

S25  Vengti patekimo į akis

S26  Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

S27  Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius

S28  Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti . (kuo – nurodo 
gamintojas)

S29  Neišleisti į kanalizaciją

S30  Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu

S33 Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti

S35  Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

S36  Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius

S37  Mūvėti tinkamas pirštines

S38  Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 
priemones

S39  Naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S40  Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su . (kuo – nurodo gamintojas)

S41  Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų

S42  Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų 
apsaugos priemones

S43  Gaisrui gesinti naudoti . (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę)

S45  Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją 
(jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę)

S46  Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

S47  Laikyti ne aukštesnėje negu . oC temperatūroje (nurodo gamintojas)

S48  Laikyti sudrėkintą (kuo – nurodo gamintojas)

S49  Laikyti tik gamintojo pakuotėje

S50  Nemaišyti su . (nurodo gamintojas)

S51  Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

S52  Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto 
paviršiams

S53  Vengti poveikio – prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas

S56  Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

S57  Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti

S59  Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų 
ar preparatų panaudojimą

S60  Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos

S61  Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukci jomis (saugos duomenų 
lapais)

S62  Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę 
arba etiketę

S63  Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti

S64  Prarijus praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę)

SAUGOS FRAZIŲ DERINIAI

S1/2 Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje

S3/7 Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje

S3/9/14 Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo . (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

S3/9/14/49 Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo . (nesuderinamas medžiagas nurodo

gamintojas)

S3/9/49 Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje

S3/14 Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo . (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

S7/8  Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje

S7/9  Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje

S7/47 Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu . °C temperatūroje (nurodo gamintojas)

S20/21 Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis

S27/28 Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti . (kuo – nurodo gamintojas)

S29/35 Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

S29/56 Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

S36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S36/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S47/49 Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu . °C temperatūroje (nurodo gamintojas)

Join the Conversation