• ...Tarybu Lietuva", „Tevyne šaukia", „Literatura ir menas". 1943 m. pasirode ...spindulys. Globaliniu istorijos perversmu simbolika: despoto pily siaucia ...ir sudarkytos žmogiškos buties prizme, ir jos graudus kreipiniai i benami vaikeli skambejo lietuviu liaudies...

  • ...liaudies menas ir tradicijos. Vadinasi, iš buities tie tautiniai drabužiai, liaudies dainos ir menas...lietuviu...simbolika ir sentimentais, antrasis ir šiuolaikinis – Liberalai Demokratai, vykusiai sužaidę Tautos rūpesčiais ir...

  • ...turėjo mena ir religija. Gyveno Azijoje, Afrikoje ir ... ir nuosmukių. Deginimo paprotys ,ugnies simbolika –... lietuviu inteligentijos karta. 41. Apšvietos ir...jo radikalumui didelę reikšmę turėjo nelegaliosios spaudos klasinė - idėjinė kryptis, lietuvių liaudies...

  • ...šiandien ir įmanoma tautai grąžinti jos didįjį kūrybinį palikimą. Ir ...simbolika. Lietuvių dainos mirgėte mirga „lelijėlėmis“, „liepelėmis“, “dobilėliais“, „mėtelėmis“, „ąžuolėliais“ ir... kad be liaudies dainos profesionalus lietuvių menas nebūtų pasiekęs ...

  • ...ir Vytauto laikais susiformavo Lietuvos valstybės simbolika, pradėtas vartoti vienas svarbiausių ir...ir šalies viduje - ar liaudies sukilimai, ar didikų grupuočių maištai ir... architektūra ir menas. Baroko ... lietuviu, Lietuvos valstybės piliečiu ir jos patriotu...

  • ... politika yra galimumo menas, realios prasmës neturi...jo valiai nedemokratiðka. Negalima jo ir pakeisti, nes jis - liaudies statytinis, o liaudis... tarpgrupinës komunikacijos tarp lietuviu ir kitø tautiniø ...juos atmetë ir buvo sugraþinta sovietinë simbolika). ...

  • ... politika yra galimumo menas, realios prasmės neturi...jo valiai nedemokratiška. Negalima jo ir pakeisti, nes jis - liaudies statytinis, o liaudis... tarpgrupinės komunikacijos tarp lietuviu ir kitų tautinių ...juos atmetė ir buvo sugražinta sovietinė simbolika). ...

  • ...Juozapo medine liaudies baroko stiliaus bažnyčia ir ... mena dvejos senosios kapinės Lakštingalų ir...ir jos intakų srityje, toliau traukiasi į pietus iki Nemuno ir nuo jo...ir pirmasis Kėdainių herbas su Kiškų giminės simbolika... vyko lietuviu, o kitoje- lenkų ir ...